مطالعه اثرات ضدسرطانی فراکشنهای پروتئینی جد اشده از سم مار شا خدار ایرانی و بررسی خواص ضدباکتریایی آ نها در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 گروه علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، انستیتوی سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(ع )، تهران، ایران

4 مؤسسه تحقیقات واکسن و سر م سازی رازی، کرج، ایران

5 گروه علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین( ع)، تهران، ایران

10.32598/JSMJ.21.1.1846

چکیده

زمینه و هدف در سا لهای اخیر، بسیاری از محققین به استفاده از سم مار جهت درمان برخی از بیمار یها
توجه کردند. هدف از این مطالعه،
تعیین الگوی پروتئینی و کروماتوگرافی سم خام مار شا خدار ایرانی و بررسی اثرات ض دباکتریایی و سمیت سلولی فراکش نهای
جد اشده
از آن در شرای ط برو نتنی است.
روش بررسی فراکش نهای
سم خام با استفاده از کروماتوگرافی مایع فاز معکوس جداسازی و جم عآوری شدند. اثرات ض دباکتریایی
فراکش نها
در غلظ تهای
20 میکروگرم بر میل یگرم با استفاده از رو شهای
کاهش سمیت مواد موردنظر و تست حداقل غلظت مهاری
مطالعه شد. همچنین اثرات سمیت سلولی فراکش نها
در غلظ تهای
20 و ۴۰ میکروگرم بر میل یگرم با استفاده از رو شهای
، MTT Assay
رنگ سنجی قرمز خنثی و کامت قلیایی روی سلول سرطانی کبد در شرایط برو نتنی بررسی شد.
یافت هها الگوی SDS-PAGE نشا ندهنده وجود 10 باند پروتئینی با وزن مولکولی 2/ 13 تا 25 / 99 کیلو دالتون است. در مطالعات
کروماتوگرافی، 11 پیک اصلی جداسازی و جم عآوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد دو فراکشن از فراکش نهای جداساز یشده بر
باکتر یهای آزمای ششده اثر مهاری معن ادار دارد و این اثر بر باکتر یهای
گرم مثبت در مقایسه با باکتر ی
گرم منفی بیشتر است. همچنین
نتایج تس تهای
سمیت سلولی نشان داد یکی از این فراکش نها
فاقد اثرات سمیت سلولی است.
نتیج هگیری نتایج این بررسی برای اولین بار نشان داد برخی از فراکش نهای
مار شا خدار ایرانی خواص ض دباکتریایی
و ضدسرطانی دارد و
م یتوان
به آن ب هعنوان منبعی از مولکول/مولکو لهای
دارای اثرات ض دباکتری و ض دتوموری توجه کرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Keshavarz Alikhani H, Zargan J, Bidmeshkipour A, Haji Nour
Mohammadi A, Hosseinpour M, Heydari A, et al. Antibacterial
activity of the Iranian scorpion’s crude venom (Odontobuthus
bidentatus) on gram-positive and gram-negative bacteria. Iranian
J Toxicol. 2020; 14(2):105-10. [DOI:10.32598/ijt.14.2.627]
[2] Zargan J, Mirzaei Nodushan M, Sobati H, Goodarzi H, Haji
Noor Mohammadi A, Ebrahimi F. [Anti-cancer and anti-bacterial
effects of crude venom of Pseudocerastes persicus snake
(Persian)]. Koomesh. 2020; 22(3):518-28. [DOI:10.29252/koomesh.
22.3.518]
[3] de Lima DC, Alvarez Abreu P, de Freitas CC, Santos DO, Borges
RO, Dos Santos TC, et al. Snake Venom: Any clue for antibiotics
and CAM? Evid Based Complement Alternat Med. 2005;
2(1):39-47 [DOI:10.1093/ecam/neh063] [PMID] [PMCID]
[4] Ferreira S. A bradykinin-potentiating factor (BPF) present
in the venom of Bothrops jararaca. Br J Pharmacol Chemother.
1965; 24(1):163-9. [DOI:10.1111/j.1476-5381.1965.
tb02091.x] [PMID] [PMCID]
[5] Aloof-Hirsch S, de Vries A, Berger A. The direct lytic factor of
cobra venom: Purification and chemical characterization. Biochim
Biophys Acta. 1968; 154(1):53-60. [DOI:10.1016/0005-
2795(68)90257-2] [PMID]
[6] Xie JP, Yue J, Xiong YL, Wang WY, Yu SQ, Wang HH. In vitro
activities of small peptides from snake venom against clinical
isolates of drugresistant Mycobacterium tuberculosis. Int J
Antimicrob Agents. 2003; 22(2):172-4. [DOI:10.1016/S0924-
8579(03)00110-9] [PMID]
[7] Markland FS. Snake venoms. Drugs. 1997; 54(S3):1-10.
[DOI:10.2165/00003495-199700543-00003] [PMID]
[8] Stábeli RG, Marcussi S, Carlos GB, Pietro RC, Selistre-de-Araújo
HS, Giglio JR, et al. Platelet aggregation and antibacterial effects
of an L-amino acid oxidase purified from Bothrops alternatus
snake venom. Bioorg Med Chem. 2004; 12(11):2881-6.
[DOI:10.1016/j.bmc.2004.03.049] [PMID]
[9] Lu QM, Wei Q, Jin Y, Wei JF, Wang WY, Xiong YL. L-Amino acid
oxidase from Trimeresurus jerdonii snake venom: purification,
characterization, platelet aggregation-inducing and antibacterial
effects. J Nat Toxins. 2002; 11(4):345-52. [PMID]
[10] Chellapandi P, Jebakumar SRD. Purification and antibacterial
activity of indian cobra and viper venoms. Electronic Journal of
Biology. 2008; 4(1):11-6. [Link]
[11] Steuten J, Winkel K, Carroll T, Williamson NA, Ignjatovic V,
Fung K, et al. The molecular basis of cross-reactivity in the
Australian Snake Venom Detection Kit (SVDK). Toxicon. 2007;
50(8):1041-52. [DOI:10.1016/j.toxicon.2007.07.023] [PMID]
[12] Wang H, Cheng H, Wang F, Wei D, Wang X. An improved
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide
(MTT) reduction assay for evaluating the viability of Escherichia
coli cells. J Microbiol Methods. 2010; 82(3):330-3.
[DOI:10.1016/j.mimet.2010.06.014] [PMID]
[13] Hossein Pour M, Zargan J, Honari H, Haji Nour Mohammadi
A, Hajizadeh A, Keshavarz Alikhani H, et al. Introduction of Dianthins:
A new promising horizon toward continuous research
Zargan J, et al. Evalution of Antibacterial and Anticancer of Pseudocerastes Persicus Venom Proteins. JSMJ. 2022; 21(1):122-137
137
Apr, May 2022. Volume 21. Number 1
sicus fieldi and evaluation of their antiplatelet activity. Iran J
Pharm Res. 2012; 11(4):1183-9. [PMID] [PMCID]
[26] Bhaskar M, Monica K, Amod K. Determination of molecular
mass and partial peptide confirmation of short neurotoxins
using chromatographic techniques and reverse phase HPLC.
Int J Appl Biol Pharm Technol. 2011; 2(4):150-7. [Link]
[27] Barker RA, Ratcliffe E, McLaughlin M, Richards A, Dunnett
SB. A role for complement in the rejection of porcine ventral
mesencephalic xenografts in a rat model of Parkinson’s disease.
J Neurosci. 2000; 20(9):3415-24. [DOI:10.1523/JNEUROSCI.
20-09-03415.2000] [PMID] [PMCID]
[28] Zhao X, Yeh JZ, Narahashi T. Post-stroke dementia:
Nootropic drug modulation of neuronal nicotinic acetylcholine
receptors. Annu N Y Acad Sci. 2001; 939(1):179-86.
[DOI:10.1111/j.1749-6632.2001.tb03624.x] [PMID]
[29] Marcinkiewicz C, Weinreb PH, Calvete JJ, Kisiel DG, Mousa
SA, Tuszynski GP, et al. Obtustatin: A potent selective inhibitor
of α1β1 integrin in vitro and angiogenesis in vivo. Cancer Res.
2003; 63(9):2020-3. [PMID]
[30] Li S, Wang J, Zhang X, Ren Y, Wang N, Zhao K, et al. Proteomic
characterization of two snake venoms: Naja naja atra
and Agkistrodon halys. Biochem J. 2004; 384(1):119-27.
[DOI:10.1042/BJ20040354] [PMID] [PMCID]
[31] Angulo Y, Lomonte B. Inhibitory effect of fucoidan on the
activities of crotaline snake venom myotoxic phospholipases
A2. Biochem Pharmacol. 2003; 66:1993-2000. [DOI:10.1016/
S0006-2952(03)00579-3]
Zargan