بررسی اثرات ضد سرطانی و ضد باکتریایی فراکشنهای پروتئینی جدا شده از سم مار شاخدار ایرانی به روش In-vitro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Science Biology Research Center, Imam Hussein University, Tehran ,Iran

2 science biology research center , imam hossein university, tehran,iran

3 مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، انیستیتو سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)

4 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، دانشکده علوم پایه، مرکز علم و فناوری زیست شناسی

5 موسسه رازی

10.22118/jsmj.2020.194267.1846

چکیده

زمینه و هدف: در سالهای اخیر جداسازی مولکولهای موثر از زهر مارها بعنوان دارو برای درمان برخی از بیماری های صعب العلاج، بسیاری از مراکز تحقیقات زیستی را بخود جلب نموده است. هدف از این مطالعه تعیین الگوی الکتروفورزی و کروماتوگرافی زهر خام مار شاخدار ایرانی (Pseudocerastes persicus) و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد سرطانی فراکشن‌های جدا شده از آن در شرایط In-Vitro در رده سلولی سرطان کبد انسانی (HepG2) می‌باشد.
روش بررسی: فراکشن‌های زهر با استفاده از RP-HPLC جداسازی و جمع آوری گردیدند. اثرات ضد‌ باکتریایی فراکشن‌های پروتئینی در غلظت‌های μg/ml 20 بر علیه باکتری های گرم مثبت و منفی با استفاده از روش‌های MTT reduction و MIC assay مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، اثرات سمیت سلولی فراکشن‌های دارای بیشترین اثرات ضد باکتریایی در غلظت‌های پروتئینی 20 و μg/ml 40 با استفاده از روش‌های MTT assay، Neutral red uptake assay و Comet assay بر روی سلول سرطانی کبد بررسی شد.
یافته‌ها: الگویSDS-PAGE زهر خام وجود 10 باند پروتئینی با وزن مولکولی 2/13 تا 25/99 کیلو دالتون و جدا سازی زهر خام بوسیله HPLC سبب جمع آوری 11 فراکشن مختلف از آن گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که دو فراکشن(4 و 8) در باکتری‌های گرم مثبت در مقایسه با باکتری‌ گرم منفی اثرات ضد باکتریایی قابل توجهی دارند. مطالعه اثر ضد سرطانی این دو فراکشن نیز نشان داد که فراکشن شماره 8 سمیت بیشتری در سلولهای HepG2 ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136
فروردین و اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 06 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 بهمن 1400