تغییرات حاد فعالیت آنزیم آلدولاز و برخی شاخصهای هماتولوژیکال نسبت به ریکاوری های متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 گروه فیزبولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

10.22118/jsmj.2022.314457.2711

چکیده

هدف از این تحقیق تغییرات حاد فعالیت آنزیم آلدولاز و برخی شاخصهای هماتولوژیکال نسبت به ریکاوری های متفاوت است. تحقیق از نوع کاربردی و به روش تحقیق نیمه تجربی است که به شکل میدانی- آزمایشگاهی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بر روی ورزشکاران نیمه حرفه ای زن رشته دو و میدانی (دوندگان) شهر تهران انجام شد. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام گرفت، بدین شکل که پس از اطلاع رسانی و دعوت از افراد علاقمند و پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی، از بین دوندگان 30 نفر به عنوان نمونه تحقیق گزینش شده و بصورت تصادفی در 3 گروه 10 نفری (گروه بازیافت فعال دویدن، گروه بازیافت غیرفعال ماساژ ورزشی و غیرفعال نشستن) جای گرفتند. فعالیت اصلی شامل یک مسابقه ورزشی بود. خونگیری از نمونه ها در 3 مرحله (پیش آزمون (ناشتا)، پس از مسابقه و پس از ریکاوری) انجام شد. در این تحقیق جهت بررسی داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 22 در سطح معناداری 05/0>p استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سه نوع روش بازیافت در تغییرات میزان فاکتورهای آلدولاز و گلبول قرمز تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<p) اما بازیافت به وسیله ماساژ بر کاهش میزان آلدولاز پس از فعالیت شدید ورزشی تاثیرگذار است. بین سه نوع روش بازیافت (غیر فعال، دویدن نرم، ماساژ) در میزان کاهش گلبول‌های سفید و هموگلوبین، تفاوت معناداری به نفع ریکاوری توسط گروه ماساژ وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136
فروردین و اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401