بررسی ایمنی میکروبی و شیمیایی نمونه های فلافل جمع آوری شده از سطح عرضه در شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، سازمان غذا و داروی ایران، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

6 گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.32598/JSMJ.21.1.2708

چکیده

زمینه و هدف فلافل یکی از غذاهای پرطرفدار و پرمصرف در ایران و ب هویژه در استان خوزستان به شمار م یرود. با وجود این، هنوز مطالعه
جامعی درمورد ویژگ یهای میکروبی و شیمیایی این ماده غذایی انجام نشده است.
روش بررسی آزمو نهای میکروبی شامل شمارش کلی باکتر یها، شمارش باکتر یهای سرمادوست، اشریشیا کلای، استافیلوکوکوس
اورئوس، کل یفرم، باسیلوس سوبتیلیس، سالمونلا و کپک بود تا ویژگ یهای میکروبی نمون هها ارزیابی شود. همچنین کنترل کیفیت
شیمیایی با اجرای آزمو نهای پروتیین، خاکستر، کربوهیدرات، لیپید، نمک، پراکسید و اسیدیته انجام شد. تمامی آزمو نها مطابق
رو شهای ارائ هشده توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد.
یافت هها آزمو نهای میکروبی نشان داد شمارش کلی باکتر یها ) ۱۰۸ باکتری در هر گرم( کل یفر م ) ۷×۱۰۳ / ۳ باکتری در هر گرم( و کپک
) ۳×۱۰۳ / ۱ باکتری در هر گرم( ب هطور معن اداری ) P< 0 /05 ( بی شا زحد استاندارد بودند. مه مترین مشکل مشاهد هشده در آزمو نهای
شیمیایی به مقدار لیپید ) ۱۱ / ۲۰ درصد( و عدد پراکسید ) ۸۵ / ۴۷ میلی اک یوالان پراکسید بر کیلوگرم( مربوط م یشود که ب هطور معن اداری
P< 0 /05( ( بی شا زحد استاندارد بودند.
نتیج هگیری براساس یافت ههای این مطالعه، ویژگ یهای نمون ههای فلافل از هر 2 جنبه میکروبی و شیمیایی دچار نقص هستند که این
منعک سکنند ه وضعیت بهداشتی نامناسب آ نهاست. پیشنهاد م یشود توجه و نظارت بیشتری به مواد غذایی سنتی شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Chen X, Lyu H, Zhang J, Bai L, Wang J. National food safety
standards related to microbiological contaminants in China:
Recent progress and challenges. Foodborne Pathog Dis. 2021;
18(8):528-37. [DOI:10.1089/fpd.2021.0022]
[2] Raza J, Asmat TM, Mustafa MZ, Ishtiaq H, Mumtaz K, Jalees
MM, et al. Contamination of ready-to-eat street food in Pakistan
with Salmonella spp: Implications for consumers and food
safety. Int J Infect Dis. 2021; 106:123-7. [PMID]
[3] Oscar TP. Predictive model for growth of Salmonella Newport
on Romaine lettuce. J Food Saf. 2020; 40(3):e12786.
[DOI:10.1111/jfs.12786]
[4] Asiegbu CV, Lebelo SL, Tabit FT. The food safety knowledge
and microbial hazards awareness of consumers of readyto-
eat street-vended food. Food Control. 2016; 60:422-9.
[DOI:10.1016/j.foodcont.2015.08.021]
[5] Chlebicz A, Śliżewska K. Campylobacteriosis, salmonellosis, yersiniosis,
and listeriosis as zoonotic foodborne diseases: A review.
Int J Environ Res Public Health. 2018; 15(5):863. [PMID]
[6] Ferrari AM, OLIVEIRA JdSC, SÃO JOSÉ JFBd. Street food in Espírito
Santo, Brazil: a study about good handling practices and
food microbial quality. Food Science and Technology. 2021;
41:549-56. [DOI:10.1590/fst.31620]
[7] Ates M, Ozkizilcik A, Tabakoglu C. Microbiological analysis of
stuffed mussels sold in the streets. Indian J Microbiol. 2011;
51(3):350-4. [PMID]
[8] Delavar M, Navabi A, Abdollahi A, Mahmodi H, Jamshidi A.
[Investigation of peroxide, acidity, and thermal stability of oils
used to Make Falafel in Arak, Iran in 2018 (Persian)]. J Health
Res Commun. 2020; 6(2):61-8. [Link]
[9] Kušar A, Hribar M, Lavriša Ž, Zupanič N, Kupirovič UP, Hristov
H, et al. Assessment of trans-fatty acid content in a sample of
foods from the Slovenian food supply using a sales-weighting
approach. Public Health Nutr. 2021; 24(1):12-21. [PMID]
[10] Iran National Standards Organization. [Microbiology of the
food chain -Horizontal method for the enumeration of microorganisms
(Persian)]. Tehran: Iran National Standards Organization;
2014. [Link]
[11] Iran National Standards Organization. [Psychrophilic count
method Persian)]. Tehran: Iran National Standards Organization;
2003. [Link]
[12] Iran National Standards Organization. [Microbiology of food
and animal feeding stuffs-Horizontal method for the enumeration
of yeasts and moulds (Persain)]. Tehran: Iran National
Standards Organization; 1992. [Link]
[13] Iran National Standards Organization. [Microbiology of food and
animal feeding stuffs-Detection and enumeration of presumptive
Escherichia coli-Most probable number technique (Persain)]. Tehran:
Iran National Standards Organization; 2005. [Link]
[14] Iran National Standards Organization. [Microbiology of food
and animal feeding stuffs - Enumeration of coagulase - Positive
staphylococci (Persian)]. Tehran: Iran National Standards
Organization; 2007. [Link]
[15] Iran National Standards Organization. [Microbiology of food
and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection
and enumeration of coliforms (Persian)]. Tehran: Iran National
Standards Organization; 2008. [Link]
[16] Iran National Standards Organization. [Microbiology of food
and animal feeding stuffs- Horizontal method for the enumeration
of presumptive Bacillus cereus (Persian)]. Tehran: Iran
National Standards Organization; 2006. [Link]
[17] Iran National Standards Organization. [Microbiology of the
food chain-Horizontal method for the detection, enumeration
and serotyping of Salmonella (Persian)]. Tehran: Iran National
Standards Organization; 2019. [Link]
[18] Iran National Standards Organization. [Determination of total
protein in meat and meat products (Persian)]. Tehran: Iran National
Standards Organization; 1973. [Link]
[19] Iran National Standards Organization. [Determination of total
ash in meat and meat products (Persian)]. Tehran: Iran National
Standards Organization; 2002. [Link]
[20] Iran National Standards Organization. [Sausages-Specifications
and test methods (Persian)]. Tehran: Iran National Standards
Organization; 2013. [Link]
[21] Iran National Standards Organization. [Determination of lipid
in meat and meat products (Persian)]. Tehran: Iran National
Standards Organization; 2002. [Link]
[22] Iran National Standards Organization. [Puffed products based
on cereal grit and flour-Specifications and test methods (Persian)].
Tehran: Iran National Standards Organization; 2015.
[Link]
[23] Iran National Standards Organization. [Biscuit- Specifications
and test methods (Persian)]. Tehran: Iran National Standards
Organization; 2018. [Link]
[24] Iran National Standards Organization. [Falafel_ Specification
and Test Methods (Persian)]. Tehran: Iran National Standards
Organization; 2015. [Link]
[25] Ram M, Tavassoli M, Ranjbar G, Afshari A. The microbial and
chemical quality of ready-to-eat olivier salad in Mashhad, Iran.
J Nutr Fasting Health. 2019; 7(4):175-81. [Link]
[26] Eslami A, Gholami Z, Nargesi S, Rostami B, Avazpour M. Evaluation
of microbial contamination of ready-to-eat foods (pizza,
frankfurters, sausages) in the city of Ilam. Environ Health Eng
Manag. 2017; 4(2):117-22. [DOI:10.15171/EHEM.2017.16]
[27] Koushki M, Koohy-Kamaly P, Sohrabvandi S. Assessment of
the microbial quality of industrial ready-to-eat salads containing
meat products. Curr Res Nutr Food Sci J. 2021; 9(2):662-70.
[DOI:10.12944/CRNFSJ.9.2.29]
[28] Fontannaz-Aujoulat F, Frost M, Schlundt J. WHO Five Keys to
Safer Food communication campaign-Evidence-based simple
messages with a global impact. Food Control. 2019; 101:53-7.
[DOI:10.1016/j.foodcont.2019.02.016]
[29] Deshpande S, Rigby MJ, Blair M. The presence of eHealth
support for childhood obesity guidance. Building Continents
of Knowledge in Oceans of Data: The Future of Co-Created
eHealth: IOS Press; 2018. p. 945-9. [Link]
Reza Zadeh-Dabbagh, et al. Microbiological and Chemical Safety Evaluation of Felafel. JSMJ. 2022; 21(1):68-79
78
Apr, May 2022. Volume 21. Number 1
[30] Piché ME, Tchernof A, Després J-P. Obesity phenotypes,
diabetes, and cardiovascular diseases. Circ Res. 2020;
126(11):1477-500. [PMID]
[31] Dikaiou P, Björck L, Adiels M, Lundberg CE, Mandalenakis Z,
Manhem K, et al. Obesity, overweight and risk for cardiovascular
disease and mortality in young women. Eur J Prev Cardiol.
2021; 28(12):1351-9. [PMID]
[32] Silveira EA, Kliemann N, Noll M, Sarrafzadegan N, de Oliveira
C. Visceral obesity and incident cancer and cardiovascular disease:
An integrative review of the epidemiological evidence.
Obes Rev. 2021; 22(1):e13088. [PMID]
[33] Jahed Kg, Safaei P, Barik Gr, Mohajer A. [Determination of
peroxide value of edible oils used in sandwich and falafel shops
in Tehran (Persian)]. Iran J Health Environ. 2018; 10(4):501-10.
[Link]
[34] Ghobadi S, Akhlaghi M, Shams S, Mazloomi SM. Acid and peroxide
values and total polar compounds of frying oils in fast
food restaurants of Shiraz, Southern Iran. Int J Nutr Sci. 2018;
3(1):25-30. [Link]
[35] Sajjadi SA, Moteallemi A, Bargard ZR, Naeein MAA, Kariminezhad
F, Kharghani M. Investigation of cooking oil quality at
fast food restaurants in Mashhad City. Int J Environ Health Eng.
2019; 8(1):6. [DOI:10.4103/ijehe.ijehe_2_19]
دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136
فروردین و اردیبهشت 1401
صفحه 68-79
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 فروردین 1401