تاثیر تمرینات عملکردی به همراه آموزش برخط تغذیه بر شاخص‌ها‌ی التهابی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم در همه گیری کووید-۱۹- کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،

4 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22118/jsmj.2022.316108.2724

چکیده

مقدمه: اختلال طیف اتیسم، اختلالی عصبی-تکاملی است که به نقص در تعامل اجتماعی شناخته می‌شود. کم تحرکی و الگوی غذایی نامناسب به عنوان چالش‌ها‌ی رایج در اختلال طیف اتیسم شناخته می‌شوند که می‌توانند تحت تاثیر همه گیری کووید-۱۹ قرار بگیرند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات عملکردی به همراه آموزش برخط تغذیه بر شاخص‌ها‌ی التهابی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم بود.
مواد و روش‌ها‌: ۸۰ کودک دارای اختلال طیف اتیسم (سن ۱.۲۹± ۹.۷۳ سال ، وزن ۲.۰۸±۴۹.۹۴کیلوگرم ، قد ۴۰±۱۴۰.۰۸ سانتی متر، درصد شاخص نمایه توده بدنی= ۲.۸۹±۲۴.۷۱کیلوگرم/مترمربع) به صورت تصادفی به چهار گروه ۱) تمرینات عملکردی، ۲) آموزش برخط تغذیه، ۳) تمرین عملکردی+ آموزش برخط و ۴) گروه کنترل تقسیم شدند. طول مدت مداخله، هشت هفته بود. شاخص‌ها‌ی التهابی شامل گلبول‌ها‌ی سفید، پروتئین واکنشی- C، نوتروفیل، ائوزینوفیل و بازوفیل با استفاده از نمونه خون وریدی آنته کوبیتال در قبل و پس ا زمداخله اندازه گیری شد.
یافته‌ها‌: قبل از مطالعه، تفاوتی میان گروه‌ها‌ی مورد مطالعه وجود نداشت (05/0˃p) نتایج مطالعه، کاهش معناداری را در گلبول‌ها‌ی سفید (001/0˂p)، پروتئین واکنشی- C (001/0=p)، نوتروفیل (009/0=p)، و ائوزینوفیل (003/0=p)، نشان داد. بازوفیل در گروه‌ها‌ی مداخله به استثنا آموزش برخط تغذیه، کاهش معناداری یافت (01/0=p).
نتیجه گیری: تمرینات عملکردی و آموزش برخط تغذیه می‌توانند به عنوان مداخلات کارآمد برای مدیریت شاخص‌ها‌ی التهابی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم در همه گیری کووید-۱۹ در نظر گرفته شود، با اینکه اثربخشی آن‌ها‌ ممکن است متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136
فروردین و اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 13 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401