مقایسه بازشناسی همخوان‌های انسدادی فارسی مابین دهه‌های چهارم و پنجم زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

4 مربی گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

10.22118/jsmj.2021.263712.2354

چکیده

مقدمه: با توجه به بهبود شرایط زندگی در چند دهه اخیر، مسئله مهمی تحت عنوان کیفیت زندگی مطرح است. یکی از عوامل مهم اثرگذار بر روی کیفیت زندگی، توانایی برقراری ارتباط با دیگران در زندگی است. ارتباطات روزمره معمولا در حضور عوامل مداخله‌گر مانند نویز صورت می‌گیرد. همخوان‌ها نقش مهمی را در درک معنای کلمات ایفا می‌کنند. با توجه به این‌که همخوان‌های انسدادی وابستگی به واکه بعد از خود دارند به اثرات پوششی نویز آسیب‌پذیرتر هستند و پژوهش حاضر تاثیر سن، نسبت سیگنال به نویز و واکه همراه را بر بازشناسی همخوان‌های انسدادی در حضور نویز همهمه مورد بررسی قرار داد.
روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 60 فرد بالغ دارای شنوایی هنجار در دو محدوده سنی 30 تا 39 سال و 40 تا 49 سال از بین نمونه‌های در دسترس انجام شد. پس از انجام ارزیابی‌های شنوایی و گفتاری، بازشناسی همخوان‌های انسدادی در قالب هجای همخوان-واکه-همخوان و در حضور نویز همهمه در سه نسبت سیگنال به نویز در دو محدوده سنی مذکور مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها: مقایسه دو محدوده سنی در مورد امتیاز بازشناسی همخوان‌های انسدادی در نسبت‌های سیگنال به نویز صفر، 5- و 10- معنیدار بود. همچنین در مورد امتیاز بازشناسی همخوان‌های انسدادی در حضور برخی از واکه‌ها در نسبت‌های سیگنال به نویز صفر، 5- و 10- بین دو محدوده سنی تفاوت معنیدار دیده شد.
نتیجه‌گیری: با افزایش سن امتیاز بازشناسی همخوان‌های انسدادی در حضور نویز همهمه کاهش می‌یابد. همچنین افزایش نویز سبب کاهش امتیاز بازشناسی همخوان‌های انسدادی مخصوصا همراه با برخی واکه‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 136
فروردین و اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 17 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401