بررسی تاثیر برنامه درمانی کمپرداون بر شدت لکنت افراد نوجوان مبتلا به لکنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گفتار درمانی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان-ایران

2 گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22118/jsmj.2022.337003.2818

چکیده

هدف: لکنت به دلیل واکنش‌های متفاوت فرد مبتلا به لکنت، در هر سنی نیاز به درمان‌های اختصاصی دارد. با توجه به فقدان مقاله در زمینه کاربرد برنامه کمپرداون در درمان لکنت نوجوانان در ایران، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه کمپرداون بر کاهش شدت لکنت افراد نوجوان انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه تک موردی با طرح A-B-A است که روی 4 فرد نوجوان مبتلا به لکنت انجام شد. ارزیابی‌های لازم نمونه ها جهت تعیین خط پایه انجام شد و مداخله در طی 20 جلسه برای شرکت کنندگان ارائه شد. ابزار ‌اندازه‌گیری اولیه در این مطالعه شامل ارزیابی شدت لکنت(%SS) و مقیاس 9 درجه ای شدت لکنت (SR) و میزان طبیعی بودن گفتار (NAT) بود.
یافته ها: یافته‌های این پژوهش بر اساس تحلیل دیداری و شاخص‌های آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که مداخله مورد نظر در کاهش شدت لکنت هر 4 شرکت کننده اثربخش بوده است(100PND=) و نمرات میزان طبیعی بودن گفتار (NAT) شرکت کننده‌ها با گروه کنترل متفاوت بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر اجرای برنامه کمپرداون بر کاهش شدت لکنت افراد موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات