اثر بخشی تمرینات تداومی با شدت متوسط و مکمل نانوکورکومین بر اختلالات حسی- حرکتی در موش های مبتلا به تومور مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران ، ایران

3 استاد یار، گروه رفتارحرکتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

4 استادیار فیزیولوژی ورزشی- قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، فارس، ایران.

10.22118/jsmj.2022.338052.2825

چکیده

مقدمه:زمینه وهدف: هرگونه رشد غیرطبیعی سلول ها در مغز به صورت کنترل نشده منجر به ایجاد توده های سلولی توموری و اختلال در قابلیت های عملکردی طبیعی مغز از جمله مشکلات حسی- حرکتی می شود. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی تمرینات تداومی با شدت متوسط و مکمل نانوکورکومین بر اختلالات حسی- حرکتی در موش های مبتلا به تومور مغزی می باشد.
روش بررسی : 35 سرموش نرسالم نژاد ویستار به طور تصادفی به 7 گروه 5 تایی،کنترل پایه (BC)کنترل 4 هفته (4wC)، کنترل سرطان پایه (BT)، کنترل سرطان4هفته (4wT)، سرطان- تمرین(TE)، سرطان– نانوکورکومین(TN)، سرطان- تمرین - نانوکورکومین(TEN) تقسیم شدند. یک هفته پس از تزریق سلول های سرطانی در قشر پیشانی، حیوانات با انجام تست رفتاری 6 پارامتری(18 امتیازه) گارسیا و گاواژ مکمل نانو کورکومین به میزان mg/kg80 (28 روز، 5 روز در هفته) وارد برنامه اصلی تمرین بر روی نوار گردان (4 هفته، با سرعت 18 متر بر دقیقه، 25 تا40 دقیقه و 3روز در هفته) شدند. در پایان موش ها قربانی و داده ها جمع آوری و آنالیز گردید.
یافته ها: تمرینات تداومی با شدت متوسط به همراه مکمل نانو کورکومین به صورت معنا داری باعث کاهش اندازه تومور درگروه TEN شد. همچنین منجر به افزایش معنا دار تست رفتاری درگروه های مورد مطالعه نسبت به گروه4wT گردید(05/0 p≤).
نتیجه گیری به نظر می رسد ترکیب تمرینات تداومی به همراه نانو کورکومین می تواند به عنوان مکمل درمانی در کنار سایر روش ها جهت کاهش اندازه تومور مغزی و بهبود عملکردهای حسی – حرکتی مورد استفاده قرا گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات