ارتباط بین شاخص توده بدنی و شایستگی حرکتی کودکان 7 تا 10 سال شهر اهواز؛ یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

10.32598/JSMJ.21.2.2641

چکیده

زمینه و هدف. داشتن شایستگی در مهارتهای بنیادی(FMS) پیش‌نیاز شرکت کودکان در فعالیتهای بدنی است. هدف مطالعه، بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی(BMI) و شایستگی حرکتی در کودکان 10-7 سال اهواز بود.
روش بررسی. راهبرد تحقیق همبستگی و طرح تحقیق مقطعی بود. 828 کودک هفت تا 10 سال اهواز به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و ارزیابی شدند. ابزار تحقیق آزمون TGMD-3، ترازو و قدسنج بود. از روشهای آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس دو عاملی استفاده شد.
یافته ها. شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان بالا و هشدار دهنده بود. بین BMI کودکان با شایستگی حرکتی مهارتهای جابجایی و کل آزمون ارتباط منفی معنی داری مشاهده شد(0/05>p) ولی بین BMI کودکان با شایستگی حرکتی مهارتهای توپی ارتباط معنی داری مشاهده نشد(0/05<p). اثر سن در هر دو خرده آزمون و کل آزمون معنی دار بود(0/05>p). اثر جنسیت برای خرده آزمون مهارتهای جابجایی معنی دار نبود(0/05<p) اما برای خرده آزمون مهارتهای توپی و کل آزمون معنی دار بود(0/05>p).
نتیجه گیری. چاقی و اضافه وزن با شایستگی حرکتی پایین در مهارتهایی که نیازمند تحمل وزن هستند، ارتباط دارد. افزایش شایستگی حرکتی همراه با افزایش سن ماهیت رشدی بودن FMS را تایید می کند. با توجه به پایینتر بودن شایستگی حرکتی مهارتهای توپی دختران، آنها در خطر تاخیر در رشد حرکتی قرار دارند. پیشنهاد می شود برنامه های مداخله ای مناسب جهت بهبود شایستگی حرکتی مهارتهای توپی دختران به منظور رفع و جلوگیری از تاخیرهای رشدی احتمالی در آینده تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Han JC, Lawlor DA, Kimm SY. Childhood obesity. Lancet. 2010;
375(9727):1737-48. [DOI:10.1016/S0140-6736(10)60171-7]
[2] Bentham J, Di Cesare M, BIlano V, Boddy L, NCD-RisC Group.
Worldwide trends in children’s and adolescents’ body mass
index, underweight and obesity, in comparison with adults,
from 1975 to 2016: A pooled analysis of 2,416 populationbased
measurement studies with 128.9 million participants.
Lancet. 2017; 390(10113):2627-42. [DOI:10.1016/S0140-
6736(17)32129-3]
[3] Daniels SR. The consequences of childhood overweight
and obesity. Future Child. 2006; 16(1):47-67. [DOI:10.1353/
foc.2006.0004] [PMID]
[4] Must A, Strauss RS. Risks and consequences of childhood and
adolescent obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 1999; 23
Suppl 2:S2-11. [DOI:10.1038/sj.ijo.0800852] [PMID]
[5] Bray GA. Medical consequences of obesity. J Clin Endocrinol Metab.
2004; 89(6):2583-9. [DOI:10.1210/jc.2004-0535] [PMID]
[6] Brian A, Getchell N, True L, De Meester A, Stodden DF. Reconceptualizing
and operationalizing Seefeldt’s proficiency barrier:
Applications and future directions. Sports Med. 2020;
50(11):1889-900. [DOI:10.1007/s40279-020-01332-6] [PMID]
[7] Barnett LM, Webster EK, Hulteen RM, De Meester A, Valentini
NC, Lenoir M, et al. Through the looking glass: A Systematic
review of longitudinal evidence, providing new insight for motor
competence and health. Sports Med. 2022; 52(4):875-920.
[DOI:10.1007/s40279-021-01516-8] [PMID] [PMCID]
[8] Gabbard C. Lifelong motor development. San Francisco: Pearson
Benjamin Cummings; 2013. [Link]
[9] Goodway JD, Ozmun JC, Gallahue DL. Understanding motor
development: Infants, children, adolescents, adults. Burlington:
Jones & Bartlett Learning; 2019. [Link]
[10] Stodden DF, Goodway JD, Langendorfer SJ, Roberton MA,
Rudisill ME, Garcia C, et al. A developmental perspective on
the role of motor skill competence in physical activity: An
emergent relationship. Quest. 2008; 60(2):290-306. [DOI:10.
1080/00336297.2008.10483582]
[11] Holfelder B, Schott N. Relationship of fundamental movement
skills and physical activity in children and adolescents:
A systematic review. Psychol Sport Exerc. 2014; 15(4):382-91.
[DOI:10.1016/j.psychsport.2014.03.005]
[12] Kordi R, Nourian R, Ghayour M, Kordi M, Younesian A. Development
and evaluation of a basic physical and sports activity program
for preschool children in nursery schools in Iran: An interventional
study. Iran J Pediatr. 2012; 22(3):357-63. [PMID] [PMCID]
[13] Payne VG, Isaacs LD. Human motor development:
A lifespan approach. New York: Routledge; 2017.
[DOI:10.4324/9781315213040]
[14] Bardid F, Huyben F, Lenoir M, Seghers J, De Martelaer K,
Goodway JD, et al. Assessing fundamental motor skills in
Belgian children aged 3-8 years highlights differences to
US reference sample. Acta Paediatr. 2016; 105(6):e281-90.
[DOI:10.1111/apa.13380] [PMID]
[15] Spessato BC, Gabbard C, Robinson L, Valentini NC. Body mass
index, perceived and actual physical competence: The relationship
among young children. Child Care Health Dev. 2013;
39(6):845-50.[DOI:10.1111/cch.12014] [PMID]
[16] Tucker P. The physical activity levels of preschool-aged children:
A systematic review. Early Child Res Q. 2008; 23(4):547-
58. [DOI:10.1016/j.ecresq.2008.08.005]
[17] Education. NAfSaP. Active start: A statement of physical activity
guidelines for children birth to five years. Washington, DC:
American Alliance for Health, Physical Education, Recreation,
and Dance 2002. [Link]
[18] Lopes VP, Utesch T, Rodrigues LP. Classes of developmental
trajectories of body mass index: Differences in motor competence
and cardiorespiratory fitness. J Sports Sci. 2020;
38(6):619-25. [DOI:10.1080/02640414.2020.1722024] [PMID]
[19] Utesch T, Bardid F, Büsch D, Strauss B. The relationship between
motor competence and physical fitness from early
childhood to early adulthood: A meta-analysis. Sports Med.
2019; 49(4):541-51. [DOI:10.1007/s40279-019-01068-y]
[PMID]
[20] World Health Organization (WHO). Global database on body
mass index. [Link]
[21] D'Hondt E, Deforche B, De Bourdeaudhuij I, Lenoir M. Childhood
obesity affects fine motor skill performance under different
postural constraints. Neurosci Lett. 2008; 440(1):72-5.
[DOI:10.1016/j.neulet.2008.05.056] [PMID]
[22] Casajús JA, Leiva MT, Villarroya A, Legaz A, Moreno LA.
Physical performance and school physical education in overweight
Spanish children. Ann Nutr Metab. 2007; 51(3):288-96.
[DOI:10.1159/000105459] [PMID]
[23] Morano M, Colella D, Caroli M. Gross motor skill performance
in a sample of overweight and non-overweight preschool children.
Int J Pediatr Obesy. 2011; 6(sup2):42-6. [DOI:10.3109/17
477166.2011.613665] [PMID]
[24] Okely AD, Booth ML, Chey T. Relationships between body
composition and fundamental movement skills among children
and adolescents. Res Q Exerc Sport. 2004; 75(3):238-47.
[DOI:10.1080/02701367.2004.10609157] [PMID]
[25] Lopes VP, Stodden DF, Bianchi MM, Maia JA, Rodrigues LP.
Correlation between BMI and motor coordination in children.
J Sci Med Sport. 2012; 15(1):38-43. [DOI:10.1016/j.
jsams.2011.07.005] [PMID]
[26] A. UD. Test of gross motor development. Austin TX: Pro-Ed.
2016. [Link]
[27] Mohammadi F, Bahram A, Khalaji H, Ulrich DA, Ghadiri F.
Evaluation of the psychometric properties of the Persian version
of the test of gross motor development. J Mot Learn Dev.
2019; 7(1):106-21. [DOI:10.1123/jmld.2017-0045]
[28] Aasar S, Asghari S. [Prevalence of obesity & overweight
among 7-14 year old students in the city of Ahwaz (Persian)].
Jundishapour Sci Med J. 2005; 44(4):11-20. [Link]
Mohamadi F. Relationship Between BMI and Motor Competence in Children. JSMJ. 2022; 21(2):204-217
216
June, July 2022. Volume 21. Number 2
[29] Aminzadeh M, Hosseinzadeh M, Nikfar R, Ghaderian M,
Mohsenpourian S. [Incidence in overweight and obesity
among school children, Ahvaz-2010 (Persian)]. Jundishapur Sci
Med J. 2013; 12(4):355-3261. [Link]
[30] Hands B. Changes in motor skill and fitness measures among
children with high and low motor competence: A five-year
longitudinal study. J Sci Med Sport. 2008; 11(2):155-62.
[DOI:10.1016/j.jsams.2007.02.012] [PMID]
[31] D’Hondt E, Deforche B, De Bourdeaudhuij I, Lenoir M. Relationship
between motor skill and body mass index in 5-to
10-year-old children. Adapt Phys Activ Q. 2009; 26(1):21-37.
[DOI:10.1123/apaq.26.1.21] [PMID]
[32] Kambas A, Michalopoulou M, Fatouros IG, Christoforidis C,
Manthou E, Giannakidou D, et al. The relationship between
motor proficiency and pedometer-determined physical activity
in young children. Pediatr Exerc Sci. 2012; 24(1):34-44.
[DOI:10.1123/pes.24.1.34] [PMID]
[33] Bryant ES, Duncan MJ, Birch SL. Fundamental movement
skills and weight status in British primary school children. Eur
J Sport Sci. 2014; 14(7):730-6. [DOI:10.1080/17461391.2013.
870232] [PMID]
[34] Freitas DL, Lausen B, Maia JA, Lefevre J, Gouveia ÉR, Thomis
M, et al. Skeletal maturation, fundamental motor skills and
motor coordination in children 7-10 years. J Sports Sci. 2015;
33(9):924-34. [DOI:10.1080/02640414.2014.977935] [PMID]
[35] Spessato BC, Gabbard C, Valentini N, Rudisill M. Gender differences
in Brazilian children’s fundamental movement skill
performance. Early Child Dev Care. 2013; 183(7):916-23. [DOI:
10.1080/03004430.2012.689761]
[36] Barnett LM, Van Beurden E, Morgan PJ, Brooks LO, Beard
JR. Does childhood motor skill proficiency predict adolescent
fitness? Med Sci Sports Exerc. 2008; 40(12):2137-44.
[DOI:10.1249/MSS.0b013e31818160d3] [PMID]
[37] Haywood KM, Getchell N. Life span motor development.
Champaign: Human kinetics; 2019. [Link]