تعیین تغییرات عمق، حجم و زاویه اتاق قدامی چشم بعد از عمل یاگ لیزر ایریدوتوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات عفونی چشم، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.32598/JSMJ.21.2.2390

چکیده

زمینه و هدف این مطالعه٬ ب همنظور ارزیابی تغییرات پارامترهای اتاقک قدامی بعد از انجام لیزر ایریدوتومی محیطی در بیماران مشکوک
به زاویه بسته اولیه با استفاده از پنتاکم است.
روش بررسی تعداد 86 چشم از 43 بیمار مشکوک به گلوکوم زاویه بسته اولیه با میانگین سنی 137 / 9 ± ۱۶ / 55 سال وارد مطالعه شدند.
مقادیر حجم اتاقک قدامی٬ زاویه اتاقک قدامی و عمق اتاقک قدامی )از اندوتلیوم تا کپسول قدامی لنز( قبل و 1 ماه پس از انجام لیزر
ایریدوتومی محیطی از نقشه پنتاکم در نص فالنهار ° 0- 180 برای ارزیابی استخراج شد.
یافت هها تنها پارامتر اتاقک قدامی که پس از لیزر ایریدوتومی محیطی، افزایش قاب لتوجهی داشت، حجم اتاقک قدامی بود که میزان آن
از ۵۷/ 19 ± 26/ 99 میل یمتر مکعب به ۷۱۲ / 19 ± 09 / 11 3 میل یمتر مکعب پس از لیزر ایریدوتومی محیطی افزایش پیدا کرد ) 100 / .)P>0
همچنین مشخص شد که رابطه بین تغییرات حجم اتاقک قدامی بعد از لیزر ایریدوتومی محیطی و سن، ازنظر آماری معن ادار است
P=0/014( (؛ یعنی افزایش سن با افزایش تغییر حجم اتاقک قدامی پس از لیزر ایریدوتومی محیطی همراه است. رابطه بین تغییرات حجم
اتاقک قدامی و عمق اتاقک قدامی با میزان اولیه آن معن ادار بود، ب هطور یکه با افرایش اندازه اولیه حجم اتاقک قدامی و عمق اتاقک قدامی،
میزان تغییرات آن کمتر خواهد بود، اما ب هعلت عدم افزایش قاب لتوجه عمق اتاقک قدامی در مرکز اتاقک قدامی پس از لیزر ایریدوتومی
محیطی، رابطه بین تغییرات آن پس از لیزر ایریدوتومی محیطی و میزان اولیه آن قاب لاستناد نیست.
نتیج هگیری نتایج این مطالعه نشان م یدهد حجم اتاقک قدامی تنها پارامتر اتاقک قدامی است که پس از لیزر ایریدوتومی محیطی ب هطور
معن اداری تغییر پیدا م یکند و از این پارامتر م یتوان ب هعنوان یک مقیاس قاب لانداز هگیری برای وضعیت عنبیه برای ارزیابی و مانیتور
بیماران مشکوک به گلوکوم زاویه بسته اولیه استفاده کرد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داده است که از میان موارد مشکوک به گلوکوم
زاویه بسته اولیه، بیماران مس نتر و بیماران با حجم اتاقک قدامی اولیه کمتر، افزایش حجم اتاقک قدامی بیشتری پس از لیزر ایریدوتومی
محیطی داشت هاند.

کلیدواژه‌ها


[1] Wang N, Wu H, Fan Z. Primary angle closure glaucoma in Chinese
and western populations. Chin Med. 2002; 115(11):1706-
15. [PMID]
[2] He M, Foster P, Johnson GJ, Khaw PJ. Angle-closure glaucoma
in East Asian and European people. Different diseases? Eye.
2006; 20(1):3-12. [DOI:10.1038/sj.eye.6701797] [PMID]
[3] Kansara S, Blieden LS, Chuang AZ, Baker LA, Bell NP, Mankiewicz
KA, et al. Effect of laser peripheral iridotomy on anterior
chamber angle anatomy in primary angle closure spectrum
eyes. J Glaucoma. 2016; 25(5):e469-74. [DOI:10.1097/
IJG.0000000000000293] [PMID] [PMCID]
[4] Weinreb RN, Aung T, Medeiros F. The pathophysiology and
treatment of glaucoma: A review. JAMA. 2014; 311(18):1901-
11. [DOI:10.1001/jama.2014.3192] [PMID] [PMCID]
[5] American Academy of Ophthalmology Glaucoma Panel. Preferred
Practice Pattern Guidelines: Primary Angle Closure.
American Academy of Ophthalmology; San Francisco, CA: Oct.
2010. [Link]
[6] No author. European glaucoma society terminology and
guidelines for glaucoma, 4th edition - chapter 2: Classification
and terminology supported by the EGS foundation. Br J
Ophthalmol. 2017; 101:73-127. [DOI:10.1136/bjophthalmol-
2016-EGSguideline.002] [PMID] [PMCID]
[7] Azuara-Blanco A, Burr J, Ramsay C, Cooper D, Foster PJ, Friedman
DS, Scotland G, et al. Effectiveness of early lens extraction
for the treatment of primary angle-closure glaucoma (EAGLE):
A randomised controlled trial. Lancet 2016; 388:1389-97.
[DOI:10.1016/S0140-6736(16)30956-4]
[8] Foster PJ, Johnson GJ. Glaucoma in China: How big is the
problem? Br J Ophthalmol. 2001; 85:1277-82. [DOI:10.1136/
bjo.85.11.1277] [PMID] [PMCID]
[9] Snow JT. Value of prophylactic peripheral iridectomy on the
second eye in angle-closure glaucoma. Trans Ophthalmol Soc
U K. 1977; 97(1):189-91. [PMID]
[10] Edwards R. Behaviour of the fellow eye in acute angle-closure
glaucoma. Br J Ophthalmol. 1982; 66(9):576-9. [DOI:10.1136/
bjo.66.9.576] [PMID] [PMCID]
[11] Lowe RF. Persistent symptoms after peripheral iridectomy
for angle-closure glaucoma. Aust N Z J Ophthalmol. 1987;
15(1):83-7. [DOI:10.1111/j.1442-9071.1987.tb01786.x]
[PMID]
[12] Kashiwagi K, Abe K, Tsukahara S. Quantitative evaluation
of changes in anterior segment biometry by peripheral laser
iridotomy using newly developed scanning peripheral anterior
chamber depth analyser. Br J Ophthalmol. 2004; 88(8):1036-
41. [DOI:10.1136/bjo.2003.036715] [PMID] [PMCID]
[13] Nützi C, Orgül S, Schötzau A, Grieshaber MC. Predictability of
morphological changes of the anterior chamber angle after laser
iridotomy by ultrasound biomicroscopy. Klin Monbl Augenheilkd.
2015; 232(4):419-26. [DOI:10.1055/s-0035-1545793]
[PMID]
[14] Moghimi S, Bijani F, Chen R, Yasseri M, He M, Lin SC, et al. Anterior
segment dimensions following laser iridotomy in acute
primary angle closure and fellow eyes. Am J Ophthalmol.
2018; 186:59-68. [DOI:10.1016/j.ajo.2017.11.013] [PMID]
[15] Dada T, Mohan S, Sihota R, Gupta R, Gupta V, Pandey RM.
Comparison of ultrasound biomicroscopic parameters after
laser iridotomy in eyes with primary angle closure and
primary angle closure glaucoma. Eye. 2007; 21(7):956-61.
[DOI:10.1038/sj.eye.6702360] [PMID]
[16] Jain R, Grewal D, Grewal SP. Quantitative analysis of anterior
chamber following peripheral laser iridotomy using pentacam
in eyes with primary angle closure. Eur J Ophthalmol. 2013;
23(1):55-60. [DOI:10.5301/ejo.5000158] [PMID]
[17] Furuya T, Kashiwagi K. Longitudinal change in peripheral
anterior chamber depth of eyes with angle closure after
laser iridotomy. J Ophthalmol. 2018; 2018:9106247.
[DOI:10.1155/2018/9106247] [PMID] [PMCID]
[18] Yoon KC, Won LD, Cho HJ, Yang KJ. Ultrasound biomicroscopic
changes after laser iridotomy or trabeculectomy in angleclosure
glaucoma. Korean J Ophthalmol. 2004; 18(1):9-14.
[DOI:10.3341/kjo.2004.18.1.9] [PMID]
[19] Antoniazzi E, Pezzotta S, Delfino A, Bianchi PE. Anterior chamber
measurements taken with pentacam: An objective tool in
laser iridotomy. Eur J Ophthalmol. 2010; 20(3):517-22. [DOI:10
.1177/112067211002000325] [PMID]
[20] Mansoori T, Balakrishna N. Anterior segment morphology after
laser iridotomy in primary angle closure suspects. Clin Exp
Optom. 2018; 101(3):333-8. [DOI:10.1111/cxo.12631] [PMID]
[21] Faramarzi A, Yazdani S, Pakravan M. Central anterior
chamber depth changes after prophylactic laser iridotomy.
Optom Vis Sci. 2013; 90(7):707-10. [DOI:10.1097/
OPX.0b013e3182968c62] [PMID]
[22] Esmaeili A, Barazandeh B, Ahmadi S, Haghi A, Ahmadi Hosseini
SM, Abolbashari F. Assessment of the anterior chamber
parameters after laser iridotomy in primary angle close
suspect using pentacam and gonioscopy. Int J Ophthalmol.
2013; 6(5):680-4. [DOI:10.3980/j.issn.2222-3959.2013.05.25]
[PMID] [PMCID]
[23] Talajic JC, Lesk MR, Nantel-Battista M, Harasymowycz PJ.
Anterior segment changes after pilocarpine and laser iridotomy
for primary angle-closure suspects with Scheimpflug
photography. J Glaucoma. 2013; 22(9):776-9. [DOI:10.1097/
IJG.0b013e318259505a] [PMID]
[24] Razeghinejad MR, Lashkarizadeh H, Nowroozzadeh MH,
Yazdanmehr M. Changes in ocular biometry and anterior
chamber parameters after pharmacologic mydriasis and peripheral
iridotomy in primary angle closure suspects. J Optom.
2016; 9(3):189-95. [DOI:10.1016/j.optom.2016.01.001]
[PMID] [PMCID]
[25] Kalev-Landoy M, Day AC, Cordeiro MF, Migdal C. Optical
coherence tomography in anterior segment imaging. Acta
Ophthalmol Scand. 2007; 85(4):427-30. [DOI:10.1111/j.1600-
0420.2007.00876.x] [PMID] [PMCID]
Farrahi F, et al. Changes in Anterior Chamber Volume, Depth and Angle After Prophylactic Laser Peripheral Iridotomy. JSMJ. 2022; 21(2):290-299
299
June, July 2022. Volume 21. Number 2
[26] Radhakrishnan S, Goldsmith J, Huang D, Westphal V, Dueker
DK, Rollins AM, et al. Comparison of optical coherence tomography
and ultrasound biomicroscopy for detection of
narrow anterior chamber angles. Arch Ophthalmol. 2005;
123(8):1053-9. [DOI:10.1001/archopht.123.8.1053] [PMID]
[27] Ang LP, Higashihara H, Sotozono C, Shanmuganathan VA, Dua
H, Tan DT, et al. Argon laser iridotomyinduced bullous keratopathy
a growing problem in Japan. Br J Ophthalmol. 2007;
91(12):1613-5. [DOI:10.1136/bjo.2007.120261] [PMID] [PMCID]
[28] Shankar H, Taranath D, Santhirathelagan CT, Pesudovs K. Anterior
segment biometry with the pentacam: Comprehensive
assessment of repeatability of automated measurements. J
Cataract Refract Surg. 2008; 34(1):103-13. [DOI:10.1016/j.
jcrs.2007.09.013] [PMID]
[29] Wang PX, Koh VT, Loon SC. Laser iridotomy and the corneal
endothelium: A systemic review. Acta Ophthalmol. 2014;
92(7):604-16. [DOI:10.1111/aos.12367] [PMID]