مروری بر خشکی دهان در لیکن پلان دهانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه بیمار یهای دهان و فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 گروه بیمار یهای دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 گروه بیمار یهای دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

10.32598/JSMJ.21.2.2362

چکیده

زمینه و هدف لیکن پلان ٬ بیماری التهابی پوستی مخاطی مزمن است و ب هطور شایعی مخاط دهان را درگیر م یکند. هدف از این
مطالع ه، مرور مطالعات مربوط به علامت خشکی دهان در بیماری لیکن پلان و مکانیس مهای احتمالی مؤثردر ایجاد خشکی دهان
در این بیماری است.
روش بررسی برای یافتن مقالات مرتبط با ل کین پلان دهانی و خشکی دهان، جس توجو از سال 1965 تا 2021 در پایگا ههای امباس٬
اسکوپوس، مدلاین و وب آو ساینس انجام شد. کلمات کلیدی استفاد هشده٬ حس خشکی دهان، لیکن پلان دهان، کاهش بزاق، ک مکاری
غدد بزاقی و خشکی دهان بود. درنهایت٬ مقالاتی ارزیابی شد که دارای این 2 شرط باشند: 1. مطالعاتی بالینی که ارتباط بین ل کین پلان
و خشکی دهان یا زروستومیا را بررسی کرده باشند. 2. مقالاتی که روش بررسی )متد و متریال( آ نها ب هدرستی طراحی شده باشد.
یافت هها در این مطالعه، حدود 8 مقاله انتخاب و براساس معیارهای ورود بررسی شدند. این مقالات، به معاینات هیستوپاتولوژیک غدد بزاقی،
تحلیل ترکیبات بزاق و جریان بزاق و بررسی احساس خشکی دهان ب هوسیله پرس شنامه پرداخت هاند.
نتیج هگیری ارتباط بین لیکن پلان و خشکی دهان در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است. در این زمینه، مکانیس مهای گوناگونی
مطرح شده است که ازجمله آ نها م یتوان به وجود حس خشکی دهان مربوط به اختلالات موجود در سیستم اعصاب حسی مرتبط با
مکانیسم التهابی و خودایمنی، تغییرترکیبات بزاق و تغییر جریان بزاق در بیماران اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Budimir V, Richter I, Andabak-Rogulj A, Vucicevic-Boras V,
Budimir J, Brailo V. Oral lichen planus - retrospective study of
563 Croatian patients. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014;
19(3):e255-60. [DOI:10.4317/medoral.18940] [PMID] [PMCID]
[2] Yang H, Wu Y, Ma H, Jiang L, Zeng X, Dan H, et al. Possible alternative
therapies for oral lichen planus cases refractory to steroid
therapies. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2016;
121(5):496-509. [DOI:10.1016/j.oooo.2016.02.002] [PMID]
[3] Alrashdan MS, Cirillo N, McCullough M. Oral lichen planus:
A literature review and update. Arch Dermatol Res. 2016;
308(8):539-51. [DOI:10.1007/s00403-016-1667-2] [PMID]
[4] Mahboobi N, Agha-Hosseini F, Lankarani KB. Hepatitis C virus
and lichen planus: The real association. Hepat Mon. 2010;
10(3):161-4. [PMID] [PMCID]
[5] Crincoli V, Di Bisceglie MB, Scivetti M, Lucchese A, Tecco S, Festa
F. Oral lichen planus: Update on etiopathogenesis, diagnosis
and treatment. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2011;
33(1):11-20. [DOI:10.3109/08923973.2010.498014] [PMID]
[6] Ismail SB, Kumar SK, Zain RB. Oral lichen planus and lichenoid
reactions: Etiopathogenesis, diagnosis, management and
malignant transformation. J Oral Sci. 2007; 49(2):89-106.
[DOI:10.2334/josnusd.49.89] [PMID]
[7] Farhi D, Dupin N. Pathophysiology, etiologic factors, and clinical
management of oral lichen planus, part I: Facts and controversies.
Clin Dermatol. 2010; 28(1):100-8. [DOI:10.1016/j.
clindermatol.2009.03.004] [PMID]
[8] Agha-Hosseini F, Sheykhbahaei N, SadrZadeh-Afshar MS.
Evaluation of potential risk factors that contribute to malignant
transformation of oral lichen planus: A literature review.
J Contemp Dent Pract. 2016; 17(8):692-701. [DOI:10.5005/jpjournals-
10024-1914] [PMID]
[9] Agha-Hosseini F, Khalili M, Rohani B. Immunohistochemistry
analysis of P53 and Ki-67 proteins in oral lichen planus and
normal oral mucosa. Iran J Public Health. 2009; 38(2):37-43.
[Link]
[10] Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Mohammadpour N. Muscarinic
cholinergic receptors (MR3) in saliva of patients with
oral lichen planus. Arch Dermatol Res. 2016; 308(7):481-6.
[DOI:10.1007/s00403-016-1670-7] [PMID]
[11] Mayer E, Klapper HU, Nitschke I, Hahnel S. Observations,
knowledge, and attitude towards treatment options in patients
with dry mouth: A survey among German dentists. Clin
Oral Investig. 2019; 23(12):4189-94. [DOI:10.1007/s00784-
019-02858-4] [PMID]
[12] Lynge Pedersen AM, Belstrøm D. The role of natural salivary
defences in maintaining a healthy oral microbiota. J Dent.
2019; 80 Suppl 1:S3-12.[DOI:10.1016/j.jdent.2018.08.010]
[PMID]
[13] Soyfoo MS, Chivasso C, Perret J, Delporte C. Involvement
of aquaporins in the pathogenesis, diagnosis and treatment
of sjögren’s syndrome. Int J Mol Sci. 2018; 19(11):3392.
[DOI:10.3390/ijms19113392] [PMID] [PMCID]
[14] Lundstrom IM, Anneroth KG, Bergstedt HF. Salivary gland
function and changes in patients with oral lichen planus. Scand J
Dent Res. 1982; 90(6):443-58. [DOI:10.1111/j.1600-0722.1982.
tb00761.x] [PMID]
[15] Gandara BK, Izutsu KT, Truelove EL, Mandel ID, Sommers EE,
Ensign WY. Sialochemistry of whole, parotid, and labial minor
gland saliva in patients with oral lichen planus. J Dent Res.
1987; 66(11):1619-22. [DOI:10.1177/0022034587066011020
1] [PMID]
[16] Colquhoun AN, Ferguson MM. An association between
oral lichen planus and a persistently dry mouth. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004; 98(1):60-8.
[DOI:10.1016/j.tripleo.2003.11.003] [PMID]
[17] Artico G, Freitas RS, Santos Filho AM, Benard G, Romiti R,
Migliari DA. Prevalence of candida spp., xerostomia, and hyposalivation
in oral lichen planus--a controlled study. Oral Dis.
2014; 20(3):e36-41. [DOI:10.1111/odi.12120] [PMID]
[18] Agha-Hosseini F, Imanpour M, Mirzaii-Dizgah I, Moosavi
MS. Mucin 5B in saliva and serum of patients with oral lichen
planus. Sci Rep. 2017; 7(1):12060. [DOI:10.1038/s41598-017-
12157-1] [PMID] [PMCID]
[19] Al-Janaby H, El-Sakka H, Masood M, Ashani W Mendis W, M
Slack-Smith L, Parsons R, et al. Xerostomia and salivary gland
hypofunction in patients with oral lichen planus before and after
treatment with topical corticosteroids. Open Dent J. 2017;
11:155-63. [DOI:10.2174/1874210601711010155] [PMID]
[PMCID]
[20] Larsen KR, Johansen JD, Reibel J, Zachariae C, Rosing K, Pedersen
AML. Oral symptoms and salivary findings in oral lichen
planus, oral lichenoid lesions and stomatitis. BMC Oral Health.
2017; 17(1):103. [DOI:10.1186/s12903-017-0393-2] [PMID]
[PMCID]
[21] Squarzanti DF, Cena T, Sorrentino R, Migliario M, Chiocchetti
A, Rimondini L, et al. Implications on pathogenesis and risk of
oral lichen planus neoplastic transformation: An ex-vivo retrospective
immunohistochemical study. Histol Histopathol.
2019; 34(9):1015-24. [DOI:10.14670/HH-18-104] [PMID]
[22] Roopashree MR, Gondhalekar RV, Shashikanth MC, George
J, Thippeswamy SH, Shukla A. Pathogenesis of oral lichen
planus--a review. J Oral Pathol Med. 2010; 39(10):729-34.
[DOI:10.1111/j.1600-0714.2010.00946.x] [PMID]
[23] Bhattarai KR, Junjappa R, Handigund M, Kim HR, Chae HJ.
The imprint of salivary secretion in autoimmune disorders
and related pathological conditions. Autoimmun Rev. 2018;
17(4):376-90. [DOI:10.1016/j.autrev.2017.11.031] [PMID]
[24] Agha-Hosseini F, Moosavi MS. An evidence-based review literature
about risk indicators and management of unknownorigin
xerostomia. J Dent. 2013; 10(3):273-82. [PMID] [PMCID]
[25] Castro I, Sepulveda D, Cortes J, Quest AF, Barrera MJ, Bahamondes
V, et al. Oral dryness in Sjogren’s syndrome patients.
Not just a question of water. Autoimmun Rev. 2013; 12(5):567-
74. [DOI:10.1016/j.autrev.2012.10.018] [PMID]
[26] Brand HS, Ligtenberg AJ, Veerman EC. Saliva and
wound healing. Monogr Oral Sci. 2014; 24:52-60.
[DOI:10.1159/000358784] [PMID]