تاثیر تمرین هوازی پیش از القای آلزایمر بر بیان ژن کلسینورین و پروتئین کیناز وابسته به Ca2+/کالمودلین II هیپوکمپ رت های مبتلا به بیماری آلزایمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

5 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

6 فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22118/jsmj.2022.290072.2548

چکیده

مقدمه: فعالیت ورزشی منظم هوازی سبب بهبود یادگیری، افزایش میزان حافظه و متغیرهای شناختی و نوروپلاستیسیتی بیماران آلزایمری می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان کلسینورین و کلسیم کالمودولین کیناز II پس از 4 تمرین هوازی و پیش از القای آلزایمر در هیپوکمپ رت‌های نر نژاد ویستار می‌باشد.
مواد و روش ها: 30 رت 8 هفته ای با میانگین وزن 20±195 گرم در ابتدا بصورت تصادفی به دو گروه تمرین هوازی یا استراحت به مدت 4 هفته تقسیم شدند. سپس هر گروه به 3 گروه بیماری آلزایمر، شم و تزریق تقسیم گردید. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، تزریق Aβ1-42 یا DMSO به درون هیپوکمپ صورت پذیرفت. در انتها پس از جدا سازی هیپوکمپ mRNA CaN و mRNA CaMKII اندازه گیری شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین گروه‌ها، در متغیرهای mRNA CaN و mRNA CaMKII تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05). نتایج نشان داد که تمرین هوازی و پیش از القای آلزایمر بر افزایش میزان کلسینورین و افزایش کلسیم کالمودولین کیناز II تاثیر معنی داری دارد.
نتیجه گیری: بطور کلی یافته های مطالعه حاضر نشان داد که 4 هفته تمرین هوازی پیش از القای آلزایمر سبب بهبود سیگنالینگ مولکولی پلاستیسیتی سیناپسی می شود.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401