اثرهمزمان تمرینات تداومی با شدت متوسط و مکمل نانوکورکومین بر بیان ژن STAT3 در موش های مبتلا به تومور مغزی گلیوما بلاستومامولتی فرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی ، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشیار مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران ، ایران

3 استاد یار- گروه رفتارحرکتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 استادیار فیزیولوژی ورزشی- قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، فارس، ایران.

10.22118/jsmj.2022.332872.2793

چکیده

زمینه و هدف: تمرینات تداومی با شدت متوسط و استفاده از مکمل نانوکورکومین پتانسیلی در جهت کنترل و کاهش تومورها ی سیستم عصبی مرکزی از جمله گلیو بلاستوما دارد. هدف پژوهش حاضر اثرهمزمان تمرینات تداومی با شدت متوسط و مکمل نانوکورکومین بر بیان ژن STAT3 در موش های مبتلا به تومور مغزی گلیو بلاستوما مولتی فرم می باشد.
روش بررسی : 35 سر موش نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 7 گروه 5 تایی،کنترل پایه (BC) کنترل 4 هفته (4wC )، کنترل سرطان پایه(BT )، کنترل سرطان 4 هفته(4wT )، سرطان+ تمرین (TE)، سرطان + نانوکورکومین( TN)، سرطان+ تمرین+ نانوکورکومین (TEN) تقسیم شدند. پس از تزریق سلول های سرطانی در قشر پیشانی حیوانات، با گاواژ مکمل نانو کورکومین به میزان mg/kg80 به مدت 28 روز، 5 روز در هفته، وارد برنامه اصلی تمرین تداومی با شدت متوسط بر روی نوار گردان به مدت 4 هفته، 3 روز در هفته با سرعت 18 متر بر دقیقه ، 25 تا40 دقیقه شدند. در پایان موش ها قربانی و داده ها جمع آوری گردید.
یافته ها: تمرینات تداومی با شدت متوسط به همراه مکمل نانو کورکومین به صورت معنی داری باعث کاهش حجم تومور و بیان ژن STAT3 درگروهTEN شد(05/0 P<). اما این کاهش در گروه های TE و TN معنی دار نبود.
نتیجه گیری : به نظر می رسد با کاهش بیان ژن STAT3و اندازه تومور مغزی، ترکیب فعالیت تداومی شدت متوسط و مکمل نانو کورکومین در روند تومور بدخیم گلیوما بلاستومای مولتی فرم نقش کمک درمانی داشته باشد..

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401