اثر مکمل دهی کافئین و تمرینات تناوبی پر شدت بر فشار اکسایشی میوکارد موش های صحرایی نر ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

3 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

4 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

5 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10.22118/jsmj.2022.324961.2760

چکیده

مقدمه: نقش استرس اکسایشی در بروز بیماریهای قلبی مورد توچه پژوهشگران قرار گرفته و تاثیر تمرینات HIIT با مصرف مکمل کافئین بر آن بصورت واضح مشخص نگردیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات HIIT همراه با مصرف مکمل کافئین بر فشار اکسایشی میوکارد رتها می باشد. روش پژوهش: 32 سر رت نر بالغ بطور تصادفی ساده به 4 گروه (هشت تایی) شامل: 1-کنترل سالم (C) 2-تمرین HIIT (TA)، 3-مکمل کافئین (CA)، 4- مکمل کافئین همراه با تمرین TA)+CA) تقسیم شدند. 70 میلی گرم پودر کافئین خالص به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به گروههای کافئین بصورت درون صفاقی تزریق گردید. تمرینات تناوبی شدید شامل 8 هفته با تواتر 5 روز در هفته در قالب تمرینات تناوبی با شدت 85 الی 90 درصد حداکثر سرعت دویدن روی نوارگردان برای گروههای تمرینی استفاده شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و بعد از بی هوشی کامل، بطن چپ قلب خارج و میزان آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و مالون دی آلدهید به روش اسپکتوفتومتری اندازه گیری شدند. یافته‌ها: سطح مالونیل دی آلدهید در گروههای تمرین + کافئین(0078/0=P) و کافئین(081/0P=) نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشتند، همچنین، غلظت آنزیمهای SOD و کاتالاز در گروههای مکمل کافئین با و بدون تمرین و تمرین به تنهایی نسبت به گروه کنترل به طور معنادار بیشتر بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق می توان اظهار داشت تمرینات HIIT اگر همراه با مصرف کافئین انجام پذیرد می تواند اثرات محافظتی بر قلب رتها داشته و از بروز آسیبهای قلبی ممانعت به عمل آید

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 26 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401