اثر تعدیل ذخایر آهن بر کنترل قند خون در سازگاری به بادی پامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران

4 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران.

10.22118/jsmj.2022.337015.2819

چکیده

مقدمه و هدف: تحقیقات علمی نشان داده است که اضافه بار آهن در بافت های مختلف از جمله پانکراس، کبد و عضله در دیابت نوع 2 دیده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات بادی پامپ شدت بالا بر شاخص های مرتبط با ذخایر آهن و کنترل قند خون در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
مواد و روش ها: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به روش تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی به 2 گروه بادی پامپ و کنترل تقسیم شدند. تمرینات بادی پامپ به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هر هفته و هر جلسه شامل 90-60 دقیقه تمرین با شدت 80-75 درصد ضربان قلب ذخیره بود. قبل و پس از دوره مداخله خونگیری به صورت ناشتا انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تی مستقل و وابسته در سطح معنی داری 05/0 ≥ p استفاده شد.
نتایج: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات بادی پامپ موجب کاهش معنی داری هموگلوبین گلیکوزیله (001/0 > P)، مقاومت به انسولین (001/0 > P)، آهن سرمی (041/0 = P) و فریتین (019/0 = P) نسبت به گروه کنترل شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که احتمالاً تمرینات بادی پامپ با تعدیل ذخایر آهن و فریتین موجب کاهش آهن اضافی در بافت های پانکراس، کبد و عضلات و در نتیجه کاهش مقاومت به انسولین شده است که نتیجه آن کنترل گلیسمیک در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401