بررسی فراوانی کلونی های قارچی کاندیدا آلبیکنس از دهان شیرخوار و سرسینه مادر شیرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت تخصصی ،گروه بیماریهای دهان و دندان ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد ، ایران،

2 گروه بیماریهای دهان و دندان ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد ، ایران.

3 گروه قارچ شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد ، ایران .

10.22118/jsmj.2021.287277.2527

چکیده

زمینه و هدف: تشخیص به موقع و درمان مناسب عفونت کاندیدایی در دهان شیرخوار و سر سینه مادران شیرده می تواند اثرات مثبتی بر تغذیه شیرخوار از شیرمادر داشته باشد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی بررسی فراوانی کلونی های قارچی کاندیدا آلبیکنس از دهان شیرخوار و سرسینه مادر شیرده انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی روی 98 مادر شیرده و شیرخوار سالم آنها انجام شد. نمونه ها از سطح پشتی زبان‌ شیرخوار و قسمت Nipple سر سینه مادر گرفته شد. نمونه ها در آزمایشگاه به محیط کشت سابوره دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل 05/0% انتقال داده شدند و به مدت ۴۸ ساعت در حرارت ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شده و سپس تعداد کلنی های کاندیدا شمارش و ثبت گردید. داده ها با نرم افزار آماری SPSS 17 و آزمونهای t-test و ضریب همبستگی پیرسون آنالیز شدند.
نتایج: میانگین تعداد کلونی های کشت شده از دهان شیرخوار 44/64± 99/42 و سر سینه مادران62/102± 56/63 بود. در شیرخوار متولد شده به روش سزارین و سر سینه مادرانشان، بطور معنی داری کلونی های کاندیدایی بیشتری وجود داشت(05/0>P-value). بین تعداد کلونی های کشت شده از سرسینه مادر و دهان شیرخوار همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد(000/0= P-value، 796/0r=).
نتیجه گیری: در بیش از نیمی از نمونه های مورد بررسی هم در دهان ن شیرخوار و هم در سر سینه مادرانشان، کشت کاندیدا مثبت بود.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 31 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 مهر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401