مروری سیستماتیک بر اثربخشی برنامه های تمرینی بر حس عمقی و درد ناحیه کمر در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش،کیش، ایران

2 استاد تمام، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد تمام، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده‎ ‎تربیت بدنی و علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه باهنر کرمان،‎ ‎کرمان،‎

4 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش،کیش، ایران

10.22118/jsmj.2022.330257.2784

چکیده

کمردرد مزمن یکی از شایعترین و پرهزینه ترین اختلالات اسکلتی عضلانی در جوامع می باشد و یک مسئله مهم بالینی و همه گیر اجتماعی و اقتصادی در اکثر کشورهای صنعتی و غیرصنعتی است. هدف از انجام مطالعه حاضر، مروری سیستماتیک بر اثربخشی برنامه های تمرینی بر حس عمقی و درد ناحیه کمر در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی می باشد.
روش بررسی: از موتور های جستجوگر داخلی و خارجی Scopus, Semantic Scholar, Google Scholar, Pubmed, ISC SID, Magiran, Irandoc, Doaj با محدودیت زمانی 2010 تا 2021 و کلید واژه های Exercises, proprioception, Non-Specific, Chronic Low Back برای موتورهای جستجوگر خارجی و از کلید واژه های تمرین، حس عمقی، مزمن غیراختصاصی و کمردرد برای موتورهای جستجو گر داخلی استفاده گردید. مطالعه حاضر به روش مروری سیستماتیک Prisma (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) بود.
یافته ها: تعداد 9 مقاله براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند این مطالعات به طور عمده به اثربخشی برنامه های تمرینی بر حس عمقی و درد افراد کمردرد مزمن غیر اختصاصی پرداخته بودند.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، به نظر می رسد برنامه های توانبخشی تمرینی که از طریق بازآموزی حس عمقی ناحیه کمری لگنی باعث فعالسازی، تقویت و حفـظ و افزایش ثبات ناحیه مرکزی بدن بخصوص عضله های عمقی بخصوص مولتی فیدوس، عرضی شکم، دیافراگم و مورب شکمی و کف لگنی بوده که این عضلات نقش بسیار مهمی در افزایش ثبات سگمنتال کمری دارند که باعث بهبود حس عمقی و درد در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی شده است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401