بررسی وضعیت پلاسماسل های درون بافتی از لحاظ بروز IgG4 در بیماران مبتلا به ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید صدوقی یزد

2 گروه پاتولوژی .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3 گروه اپیدمیولوژی. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

10.22118/jsmj.2022.296607.2590

چکیده

مقدمه: ماستیت گرانولوماتو ایدئوپاتیک، یک ضایعه ی التهابی مزمن بوده که علایم بالینی کارسینوم را تقلید می کند. نوع دیگر ماستیت های گرانولوماتو مزمن͵ ماستیت های ایمنولوژیک بوده که در ارتباط با ارتشاح پلاسماسل های IgG4 می باشند. هدف از این مطالعه مشخص نمودن وضعیت پلاسماسل های IgG4 مثبت در نمونه های ماستیت گرانولوماتوز ایدئوپاتیک می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تحلیلی-مقطعی بوده و به روش سرشماری بود. تعداد 46 زن با تشخیص ماستیت گرانولوماتوایدئوپاتیک وارد مطالعه شدند. درصد بروز IgG و IgG4 در پلاسماسل ها بر اساس روش ایمنوهیستوشیمی تعیین گردید. سن و نوع روش جراحی نیز ثبت شد. داده‌ها وارد نرم افزارversion 22 SPSS شده و با استفاده از آزمون‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. pv<0.05 از لحاظ اماری معنی دار تلقی شدند.
یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد بررسی 35.02±6.82 سال،میانگین درصد پلاسماسل های IgG مثبت در بین سلولهای التهابی بافت 23.42±69.23 و میانگین درصد پلاسماسل های IgG4 مثبت 23.39±22.33 بود. در بین پلاسماسل های ارتشاح یافته 89.1% از نظر بروز IgG4 مثبت بوده اند و نسبت بروز IgG4 به IgG در پلاسماسل ها 91/0 بود. همچنین طبق نتایج آزمون پیرسون، بین درصد بروز IgG4 و IgG در پلاسماسل ها همبستگی مثبت و معنادار یافت شد(p=0.006 , r=0.400).
بحث و نتیجه گیری: درصد قابل توجهی از پلاسماسل های ارتشاح یافته از نوع IgG4 مثبت بوده که میتوانند در ایجاد این نوع ماستیت های گرانولوماتو نقش داشته باشند. لذا بررسی بیشتر و مقایسه با ماستیت های ایمنولوژیک توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 02 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401