دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 113، خرداد و تیر 1397، صفحه 115-244 
9. تعیین اثر بخشی روش های درمانی مستقیم، غیر مستقیم و ترکیبی بر شدت لکنت کودکان پیش دبستانی

صفحه 203-224

بیژن شفیعی؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی؛ علی دهقان؛ رونالد سی شرر