بر اساس نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، فاطمه [1] استادیار بخش درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • آخوندزاده، رضا [1] گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • آذربانی، سیاوش [1] دانشجوی دکترای حرفه ای داروسازی.
 • آذین فر، لیلا [1] گروه بیهوشی،گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • آریافر، مصطفی [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز (مرکز تحقیقات قلب و عروق)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • آرامش، محمد رضا [1] گروه اطفال، بخش نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • آریان کیا، آذرنوش [1] متخصص گروه پریودنتولوژی.گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهـواز، اهواز، ایران.
 • آرتی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه ارتوپدی.گروه ارتوپدی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • آروندی، شعله [1] استادیار گروه رادیوتراپی و آنکولوژی.گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • آروندی، شعله [1] گروه گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • آزادی‌نیا، فاطمه [1] کارشناس ارشد ارتز و پروتز.گروه ارتز و پروتز، دانشکدة توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • آزنده، سعید [1] گروه علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • آغاز، علیرضا [1] گروه گفتار درمان، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • آغاز، علیرضا [1] دانشجوی ارشد گفتار درمانی.گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • آغاز، علیرضا [1] گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • آقایی‌پور گواسرایی، مائده [1] کارشناس‌ارشد روانشناسی‌ بالینی.گروه روانشناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • آقاجری، صادق [1] گروه جراحی لثه، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
 • آقا کوچک زاده، آرزو [1] گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • آقایوسفی، علیرضا [1] گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران.
 • آلبوغبیش، معصومه [1] مربی گروه هوشبری ، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
 • آلبوغبیش، معصومه [1] مربی گروه هوشبری.گروه هوشبری، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • آل‌طیب، محمد حسن [1] استادیار گروه کودکان.گروه کودکان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، ایران.
 • آموزگاری، زهره [1] دانشکدۀ پزشکی، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • آموزگاری، زهره [1] کارشناس‌ارشد بیوشیمی.گروه بیوشیمی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • آهنگرپور، اکرم [1] استادیار گروه فیزیولوژی.مرکز تحقیقات فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • آهنگرپور، اکرم [1] دانشیار گروه فیزیولوژی.گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • آهنگرپور، اکرم [1] گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • آهنگرپور، اکرم [1] گروه فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • آهنگر پور، اکرم [1] استاد فیزیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گروه فیزیولوژی ، اهواز، ایران
 • آهنگر پور، اکرم [1] گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

ا

 • ایار، نسرین [1] دانشجوی پزشکی.دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ابراهیمی، امراله [1] دانشیار گروه روانپزشکی.گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • ابراهیمی، فیروز [1] استادیار گروه علم و فناوری زیست شناسی.مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
 • ابراهیمی، فیروز [1] استادیار، مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 • ابراهیمی، فیروز [1] استادیار گروه بیوشیمی.گروه بیوشیمی، مرکز علم و فناوری زیست شناسی،دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
 • ابراهیمی، فیروز [1] مرکز تحقیقات زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • ابراهیمی، محمدعلی [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.
 • ابراهیمی، مرضیه [1] دانشیار گروه پژوهشگاه رویان.گروه سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی،مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی، پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.
 • ابراهیمی، نازنین [1] دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور کرج، ایران.
 • ابراهیمی، هومن [1] استادیار بیماری های دهان و فک و صورت.
 • ابراهیمی عطری، احمد [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • ابراهیم نژاد، حامد [1] - متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت.
 • ابیض، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی.گروه بیوشیمی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ابوالقاسم روشنی، آوا [1] گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • ابوالمعالی، خدیجه [1] دانشیار گروه روانشناسی.گروه روانشناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • احرام‌پوش، الهام [1] استادیار تغذیه
 • احمد ی، فرزانه [1] استادیار، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • احمد ی، فرزانه [1] بیمارستان گلستان بخش قلب، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، اهواز، ایران
 • احمدی، ایرج [1] گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدی، امیر [1] دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • احمدی، بیژن [1] گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمدی، بیژن [1] گروه داخلی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدی، علیرضا [1] دانشیار گروه قلب کودکان،گروه قلب کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • احمدی، فاطمه [1] استادیار بیماری‌های عفونی.مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمدی، فرزانه [1] استادیار گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدی، فرزانه [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمدی، فرزانه [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز (مرکز تحقیقات قلب و عروق)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدی، فرزانه [2] دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد بروجرد، ایران.
 • احمدی، کامبیز [1] استادیار گروه آمار.گروه آمار، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمدی، محمد امیر [1] پزشک عمومی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • احمدی، محمدامین [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدی، مهرناز [1] گروه پرستاری و مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدی آلکویی، زهره [1] گروه محیط زیست، دانشکده‌ی منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران.
 • احمدیان علمی، مریم [1] دانشجوی دکتری تخصصی زیست شناسی- سلولی مولکولی .دانشگاه تهران
 • احمدیان علمی، معصومه [1] کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران
 • احمدی انگالی، کامبیز [1]
 • احمدی انگالی، کامبیز [1] گروه آمار حیاتی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدی براتی، سعید [1] مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدی براتی، سعید [1] مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.
 • احمد خسروی، نازنین [1] گروه میکروب‌شناسی، واحد بین‌الملل اروند، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدزاده، آذر [1] گروه زنان و مامایی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمدزاده، آذین [1] انترن.گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • احمدزاده، آذین [1] گروه کودکان و نوزادان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمدزاده، آرش [1] دستیار ارشد گروه رادیولوژی.بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایران.
 • احمدزاده، اسدالله [1] استادیار گروه پروتز‌های دندانی.گروه پروتزهای دندانی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدزاده، اسدالله [1] گروه پروتزهای دندانی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدزاده، اسدالله [1] استادیار پروتز های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • احمدزاده، علی [1] استاد گروه کودکان.مرکز تحقیقات دیابت، گروه کودکان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمدزاده، علی [1] استاد گروه کودکان و نوزادان ، مرکز تحقیقات دیابت،گروه کودکان و نوزادان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمدزاده، علی [1] استاد گروه کودکان و نوزادان.مرکز تحقیقات دیابت، گروه کودکان و نوزادان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمدزاده، علی [1] گروه کودکان و نوزادان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • احمد زاده، آرش [1] دستیار ارشد رادیولوژی ، گروه رادیولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • احمدی‌زاده، معصومه [1] استاد گروه بهداشت حرفه ای دانشکدة بهداشت، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و مرکز تحقیقات سم شناسی، اهواز، ایران.
 • احمدفر، مجید [1] گروه جراحی فک،دهان و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمد فر، مجید [1] گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • اخوان، مهسا [1] پزشک عمومی.دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات تصویربرداری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • اخوان رضایت، کامبیز [1] گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ایدنی، اسماعیل [1] بیمارستان امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ایدنی، اسماعیل [1] گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ارجمند، رضا [1] گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ارجمند نیا، محمد حسین [1] گروه قلب اطفال استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم
 • ارسطو، علی‌اصغر [1] استادیار گروه فیزیوتراپی.مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکدة توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ارسطو، نوشین [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، واحد بین الملل اروند، ایران.
 • ارضی، اردشیر [1] استاد گروه فارماکولوژی و سم شناسی،گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ارضی، اردشیر [1] استاد فارماکولوژی.گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکدة داروسازی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ارضی، اردشیر [1] استاد گروه فارماکولوژی.گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ارضی، اردشیر [1] استاد گروه فارماکولوژی.گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکدة داروسازی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ارضی، اردشیر [1] گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکدۀ داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ارضی، اردشیر [1] گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکدة داروسازی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی
 • ارضی، اردشیر [1] گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ارضی، اردشیر [1] گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ارغیده، مریم [1] دستیار داخلی. گروه غدد و متابولیسم، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ایزدی فر، فروغ [1] مرکزتحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
 • ایزدی مزیدی، سکینه [1] کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی. گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدة روان‌-شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • ایزدی مزیدی، سکینه [1] گروه روانشناسی بالینی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • ایزدی مزیدی، مریم [1] دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی. گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران.
 • ایزدی نجف‌آبادی، سارا [1] گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.
 • استکی، راضیه [1] گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران.
 • اسحاقی، نسرین [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی.گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • اسدالهی، پوراندخت [1] گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • اسدیان، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران.
 • اسدپور، نبی‌الله [1] استادیار قلب اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • اسدی ذاکر، مرضیه [1] مربی گروه پرستاری و مامایی.گروه پرستاری و مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • اسفرجانی، فهیمه [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • اسفندیاری، مهسا [1] گروه ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • اسفندیارپور، فاطمه [1] مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی-عضلانی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا
 • اسفنده، کوثر [1] کارشناسی‌ارشد گفتار درمانی.گروه گفتار درمانی، دانشکدۀ علوم توان‌بخشی، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.
 • اسکندری، محمد [1] دانشجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکدۀ پیراپزشکی بهبهان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • اسکندری، مژگان [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اسکندری، مهدی [1] دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • اسکندرلو، امیر [1] گروه دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندانپزشکی، همدان، ایران.
 • اسلامی، کاوه [1] گروه فارماکولوژی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران
 • اسلامیان، مریم [1] دانشکدۀ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت ارایۀ خدمات سلامت، پژوهشکدۀ آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 • اسماعیلی، حامد [1] - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • اسماعیلی، داود [1] گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (‌عج‌)، تهران، ایران
 • اسماعیلی، مریم [1] گروه روان شناسی، دانشکده‌ی روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • اسماعیلی، مسعود [1] دستیار تخصصی رادیولوژی. گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • اسماعیلی، مسعود [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • اسماعیلی، مسعود [1] استادیار بخش رادیولوژی.بخش رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.
 • اسماعیلی، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی.مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • اسماعیلی زاده، مهدی [1] گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • اسماعیلی‌زاده، مهدی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی.گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • اسماعیلی‌زاده، مهدی [1] گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • اشرفی، سمیه [1] گروه روان‌پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • اشرف جمشیدی، علی [1] گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکدة علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • اشرفی‌زاده، سیده ثریا [1] مربی گروه پزشکی اجتماعی. دانشکدة پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • اصغری‌نژاد، لیدا [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز (مرکز تحقیقات قلب و عروق)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • اصفهانی، پروانه [1] استادیار گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت.گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
 • اصلانی، زهرا [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • اصلانی حسین‌آباد، سجاد [1] Department of Microbiology, School of Medical, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
 • اعیادی، نادر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • اعتبار، حسین [1] گروه انگل شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • اعتراف اسکویی، میر علی [1] استاد گروه فیزیوتراپی. گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.
 • اعتمادی، نجمه [1] رزیدنت گروه ترمیمی.گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • اعتمادایوبی، سید مسیح [1] تهرانپارس- انتهای اتوبان شهید بابایی- خیابان شهید چمن آرا- جنب دانشگاه آزاد تهران شمال- خوابگاه دانشجویی حضرت ولیعصر عج
 • اعتمادی کرمانی، شهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی.گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایذه، ایذه، ایران.
 • اعزازی، لیلا [1] گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اعظمی، سعید [1] گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • افتخاری، زینب [1] گروه پروتزهای دندانی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افتخاری، محمدحسن [1] گروه تغذیه بالینی ، دانشکدۀ تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • افشاری، پوراندخت [1] کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی.
 • افشاری، پوراندخت [1] گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، ایران.
 • افشارمنش، محمدرضا [1] دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افشارمنش، محمدرضا [1] کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی.
 • افشارمنش، محمدرضا [1] محمدرضا افشارمنش، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افشون‌پور، محمدطاهر [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش.گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، اهواز، ایران.
 • افضل زاده، محمدرضا [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • اکبری، قیدافه [1] گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • اکبری، میمنت [1] مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • الباجی، علی [1] مرکز بهداشت استان خوزستان
 • الحانی، فاطمه [1] دانشیار گروه پرستاری.گروه پرستاری، دانشکدة پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • ایلخانی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گفتار درمانی.گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، اصفهان، ایران.
 • الماسی، نرگس خاتون [1] دندانپزشک.
 • النگ، بهشته [1] استادیار گروه کودکان.گروه گوارش و کبد کودکان، مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • الهی، نسرین [1] مربی گروه پرستاری.گروه پرستاری، دانشکدة پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • الهایی، نعیم [1] دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • الهیاری، فرزاد [1] روان‌شناسی عمومی.
 • الهام‌پور، حسین [1] گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • الهام‌پور، حسین [1] مربی گروه علوم تربیتی. گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • اله‌بخشی، الهام [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران.
 • امامی، حمید [1] گروه فیزیک پزشکی
 • امامیان شیرازی، سید امیرحسین [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی- بیومکانیک.گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.
 • امامی ده چشمه، سیده فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گفتار درمانی ، گروه گفتار درمانی، دانشکدۀ علوم توان‌بخشی، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.
 • امامقلی، عسگر [1] مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)، تهران، ایران.
 • امامی مقدم، عبدالرحمن [1] گروه قلب کودکان، دانشکدۀپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • امامی مقدم، عبدالرحمن [1] گروه قلب کودکان، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • امانی، محمود [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • ایمانی، زهرا [1] دستیار دندان‌پزشکی کودکان.گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • امان‌الهی، عباس [1] گروه مشاوره، دانشکدۀ روان‌‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ایمان زاده، فرید [1] دانشیار گروه گوارش و کبد کودکان.گروه گوارش و کبد کودکان، مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • امیدی، آرمیتا [1] گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • امیدیان، کوثر [1] کارشناس ارشد تغذیه.گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • امیری، راضیه [1] دانشجوی دندان‌پزشکی.دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • امیری، زهره [1] دانشکده پزشکی
 • امیری، زهره [1] رزیدنت گروه زنان و زایمان.گروه زنان و زایمان، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری و سلامت جنین، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • امیری، سودابه [1] دانشکده تغذیه پیراپشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اروند واحد اهواز، ایران
 • امیری، علی [1] گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکدة علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • امیری، فاطمه [1] دندانپزشک.دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، هواز، ایران.
 • امرایی، نسیم [1] اینترن، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.
 • امیرپور، شبنم [1] گروه پریودنتولوژی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، ایران.
 • امیر پور، شبنم [1] دستیار تخصصی پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی اهواز، ایران.
 • امیر عجم، زهرا [1] رزیدنت گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • امیرکانیان، فاطمه [1] کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم علوم پرشکی قم، قم، ایران
 • ایمن، مریم [1] دستیار گروه رادیولوژی.بیمارستان گلستان، بخش MRI، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • امین، منصور [1] استادیار گروه میکروبیولوژی.
 • امین، منصور [1] استاد،دکتری تخصصی میکروبشناسی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز ، ایران
 • امینی، اکرم [1] مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران.
 • امینی، کیومرث [1] استادیار گروه میکروبیولوژی. گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • امینی، کیومرث [1] استادیارگروه میکروبیولوژی.گروه میکروبیولوژی، دانشکدۀ علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران.
 • امین زاده، مجید [1] گروه کودکان، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، ایران.
 • امین‌زاده، مجید [1] گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • انتظاری، زهرا [1] گروه تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • انجام، ناهید [1] دانشجوی دکتری.دانشجوی دکتری حرفه‌ای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، اهواز، ایران.
 • انصاری‌ اصل، کریم [1] گروه مهندسی برق، دانشکدۀ مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • انصاری دزفولی، سعید [1] گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • انوشه، منیره [1] کارشناس ارشد آموزش پرستاری.گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ب

 • بابادی، فاطمه [2] استادیار، متخصص بیماری های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران
 • بابایی زارچ، مجتبی [1] دستیار تخصصی چشم پزشکی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران
 • بابایی زارچ، مجید [1] دانشجوی دکترای حرفه ای داروسازی.
 • بیات، آرش [1] استادیار گروه شنوایی شناسی.مرکز تحقیقات عضلانی- اسکلتی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بیات، آرش [1] گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات شنوایی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بیاتی، سهیلا [1] استادیار بخش رادیولوژی. گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بیاتی، سهیلا [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت،دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بیاتی، سهیلا [1] دستیار رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بیاتی، سهیلا [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بیاتی، سهیلا [1] گروه فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بیاتی، وحید [1] استادیار گروه علوم تشریحی.
 • بیاتی، وحید [1] استادیار گروه علوم تشریحی.گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بیاتی، وحید [1] گروه علوم تشریحی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - اهواز - ایران
 • بیاتیانی، محمدرضا [2] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران.
 • باقری، حامد [1] عضو هیات علمی دانشکده فن آوری های برتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • باقری، شهرام [1] استادیار گروه پاتولوژی. گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • باقری پور، حسین [1] دانشجوی مدیریت توانبخشی.مرکز تحقیقات عضلانی- اسکلتی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • باقرزاده، اسرا [1] روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانسناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
 • باقرزاده، فضل الله [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • باقرزاده، فضل اله [1] دانشیار رفتار حرکتی. گروه رفتار حرکتی، بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بانه ای، فرزین [1] دانشجوی پزشکی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،تهران،ایران
 • باوی، عادله [1] گروه مشاوره، دانشکدۀ روان‌‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • باورصاد شهری پور، رضا [1] گروه نورولوژی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • باورصاد شهری پور، علی [1] دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • بی بی شهبازیان، حاجیه [1] استاد گروه غدد.پژوهشکده سلامت، تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهـواز، اهواز، ایران.
 • بی بی شهبازیان، حاجیه [1] گروه غدد و متابولیسم و مرکز تحقیقات دیابت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • بچاری، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.
 • بختیاری، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بخشنده باورساد، مریم [1] گروه پرستاری، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • بیدار، مریم [1] مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه درمان ریشه، دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 • بیدانی، بهروز [1] متخصص کودکان.گروه کودکان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، ایران.
 • بدری، امیرعلی [1] گروه جراحی فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • براتی، میثم [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • براتی، مژگان [1] گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری و سلامت جنین، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • براری، سعید [1] استادیارگروه علوم آزمایشگاهی ،گروه علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات هایپرلیپیدمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • براری، علیرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • براری، علیرضا [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران
 • براز، شهرام [1] مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • برازنده، الهه [1] دانشجوی پزشکی، مقطع کارورزی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بیرانوند، سمیرا [1] بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد، لرستان، ایران.
 • بیرانوندی، فرشته [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بیراوند، امین [1] دندان‌پزشک.
 • برجعلی، محمود [1] استادیار گروه روان شناسی،گروه روان شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
 • برخورداری بافقی، نیلوفر [1] انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژى، بخش پزشکى مولکولى، تهران، ایران
 • برخورداری بافقی، نیلوفر [1] کارشناس ارشد بخش پزشکى مولکولى،انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژى، بخش پزشکى مولکولى، تهران، ایران.
 • برزگری فیروزآبادی، فاطمه [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام‌‌نور تهران، ایران.
 • برسی، سید حمید [1] دانشار گروه داخلی.گروه داخلی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • برکت، غلامحسین [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی ، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • برنامنش، علیرضا [1] کارشناس ارشد روانشناسی. گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بریهی، سمیه [1] مرکز تحقیقات آترواسکلروز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • بروایه، هاجر [1] کارشناس هوشبری. دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بروشک، ندا [1] دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • بیژن‌نژاد، داریوش [1] گروه علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بساک، سمیه [1] مربی پرستاری.گروه پرستاری، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • بساک‌نژاد، سودابه [1] استادیار گروه روانشناسی. گروه روانشناسی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • بسطامی، حجت [1] گروه روان‌پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بشلیده، کیومرث [1] گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بشلیده، کیومرث [1] استاد روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانسناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
 • بصیر، لیلا [1] استادیار گروه دندان‌پزشکی کودکان.دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بصیر، لیلا [1] دانشیار گروه دندان‌پزشکی کودکان.گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بصیر، لیلا [1] دانشیار گروه کودکان.گروه کودکان، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بصیر، لیلا [1] دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بصیر، لیلا [1] گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بصیری، عباس [1] دندانپزشک.
 • بصیرت‌نیا، میترا [1] گروه اطفال، مرکز تحقیقات کلیه و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • بقایی، سیامک [1] گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز, اهواز، ایران
 • بیگی خوزانی، ودیعه [1] استادیار گروه گروه فارماکولوژی و سم شناسی
 • بیگدلی، زاهد [1] استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی.گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • بیگدلی، عبدالحسین [1] کارشناس‌ارشد مهندسی پزشکی. گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بیگدلی، عبدالحسین [1] کارشناس‌ارشد مهندسی پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بیگدلی، محمدرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی،گروه فیزیولوژی، دانشکدۀ زیست‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • بلادی مقدم، احسان [1] گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • بلادی موسوی، زرین [1] بیمارستان فریده بهبهانی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، ایران
 • بلادی موسوی، زرین [1] سوپروایزر بالینی، بیمارستان فریده بهبهانی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • بلادی موسوی، سیدسیف‌الله [1] دانشیار گروه نفرولوژی.مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بلادی موسوی، سیدسیف‌الله [1] نفرولوژی
 • بلادی موسوی، سید سیف الله [1] استادیار گروه نفرولوژی، گروه نفرولوژی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بلادی موسوی، سید سیف اله [1] مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بلادی موسوی، سید سیف‌اله [1] دانشیار گروه نفرولوژی، گروه نفرولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سید سیف‌اله [1] دانشیار گروه نفرولوژی، گروه نفرولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بلادی موسوی، سید سیف‌اله [1] گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بلادی موسوی، سید سیف‌اله [1] مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • بلادی موسوی، سیف الله [1] مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • بلادی موسوی، سیف اله [1] مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه،دپارتمان نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بهادرزاده، مژده [1] گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • بهاری، زهرا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی.گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بهاری فرد، سهیلا [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بهبهانی، پریسا [1] دستیار تخصصی
 • بهبهانی، عبدالامیر [1] گروه حشره‌شناسی پزشکی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهپور، ناصر [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • بهپور، ناصر [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بهتاش، حمید [1] پزشک متخصص ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات.بیمارستان حضرت رسول، تهران، ایران.
 • بهداروند، نرگس [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.
 • بهداروندان، امین [1] دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی.گروه فیزیوتراپی، دانشکدة علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بهرام، عباس [1] استاد گروه رفتار حرکتی.گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
 • بهرامی، سمیه [1] دانشجوی کارشناس آمار.دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهرامی، علیرضا [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی.گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی اراک، اراک، ایران.
 • بهرامی، فاطمه [1] دانشجوی دکترای مشاوره. گروه مشاوره، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.
 • بهرامی، فاطمه [2] گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بروجرد، ایران
 • بهرامی، فرهاد [1] دندان‌پزشک عمومی.
 • بهرامی، نصرت [1] کارشناس‌ارشد مامایی ،گروه مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
 • بهرام نژاد، فاطمه [1] دستیار تخصصی ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بهرام نژاد، فاطمه [1] گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهروز، محمدعلی [1] گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهروز، محمدعلی [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهروز، محمدعلی [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بهروز، محمد علی [1] استاد گروه فیزیک‌پزشکی.گروه فیزیک‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بهروز، محمد علی [1] استاد گروه فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بهروز، محمد علی [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بهروز، محمد علی [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهروز، محمد علی [1] - گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهروزیان، فروزان [1] گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهزاد، فرنوش [1] گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهزادیان، معصومه [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم-آباد، ایران.
 • بهزادیان، معصومه [1] دستیار تخصصی ترمیمی و زیبایی.دستیار تخصصی ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهزادیان، معصومه [1] گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهفر، عبدالعظیم [1] دانشکدة داروسازی، مرکز نحقیقات ارزیابی ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بهمندار، رضا [1] دانشجوی دکتری عمومی داروسازی، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • بهمنش نیا، شهناز [1] گروه حقوق، گرایش جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ایران.
 • بویراحمدی، امین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایراk
 • بویری پور، صالح [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بوستانی، حاتم [1] دستیار روان‌پزشکی.گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • بوستانی، حاتم [1] گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • بوستانی، فاطمه [1] مرکزتحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز
 • بوستانی، مهدی [1] گروه تربیت بدنی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران

پ

 • پارسا نهاد، مهدی [1] دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • پاکروان، دلارام [1] دانشکدة علوم پایه، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران.
 • پاک‌سرشت، سیروس [1] استادیار گروه روانپزشکی.گروه روانپزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • پاک‌سرشت، سیروس [1] گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • پاک ضمیر، فراز [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی. گروه رفتار حرکتی، بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • پیامی، بابک [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق (مرکز تحقیقات آترواسکلروز)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • پیامی، پیمان [1] دانشکدة ‌پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • پیامی، سید پیمان [1] پژوهشکدۀ سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • پیرایه، ناهید [1] دانشجوی دکتری فیزیوتراپی.مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • پرچمی قهفرخی، مهدی [1] دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران
 • پرسش، مهسا [1] کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.
 • پرسش، مهسا [1] کارشناسی ارشد گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.
 • پرویزی، محمد مهدی [1] دکترای حرفه‌ای پزشکی، عضو رسمی باشگاه پژوهشگران جوان. باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران.
 • پزشکی، عباس [1] دستیار روان‌پزشکی.گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • پزشکی، عباس [1] دستیار روان‌پزشکی. گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • پیشداد، پریسا [1] دانشیار گروه رادیولوژی.گروه رادیولوژی، مرکز تحقیقات تصویربرداری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • پلویی شاپورآبادی، فهیمه [1] کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی.گروه روانشناسی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • پناهی، مرضیه [1] دانشیار گروه علوم تشریح.مرکز تحقیقات فیزیولوژی و گروه علوم تشریح، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • پناهی زاده، سیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی.گروه زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، ایذه، ایران.
 • پناهنده، نرگس [1] گروه ترمیمی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • پناهنده، نرگس [1] گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.
 • پناهنده، نرگس [1] گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • پندونه، علی [1] گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)، تهران، ایران.
 • پوراعتضاد، محمد [1] دانشجوی دکترای فیزیوتراپی. گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • پور اعتضاد، محمد [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • پوراکبر جهاندیده، پژمان [1] گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • پورشهیدی، سارا [1] استادیار گروه بیماری های دهان و فک و صورت.
 • پورمحمد، شیوا [1] کارشناس علوم آزمایشگاهی. بیمارستان تخصصی شفا- آزمایشگاه مرکزی.
 • پورمهدی، زهرا [1] گروه بیهوشی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • پورمهدی، مهدی [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • پورمهدی بروجنی، مهدی [1] استادیار گروه بهداشت مواد غذایی.گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • پورمهدی بروجنی، مهدی [1] استادیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی.گروه آموزشی بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکدة دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • پور مهدی بروجنی، مهدی [1] دانشیار اپیدمیولوژی. گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • پورمهدی بوروجنی، مهدی [1] استادیار گروه بهداشت تغذیه.گروه بهداشت تغذیه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • پورموسوی، سیده مهسا [1] گروه بافت شناسی، دانشکده پزشکی، مرکز درمانی تحقیقاتی ناباروری دزفول دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
 • پورنبی، علیرضا [1] گروه آموزشی جراحی دهان وفک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل
 • پونده نژادان، علی اکبر [1] دانشجوی دکتری مشاوره.گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران.

ت

 • تابنده، محمد رضا [1] دانشیار گروه علوم پایه،گروه بیوشیمی و سلولی-ملکولی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • تأیید، وحید [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • تأدیبی، وحید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش.گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • تادیبی، وحید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • تجلی، حسین [1] دستیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تجلی، شیرین [1] فیزیوتراپی
 • تجلی، صالحه [1] استادیار گروه گوارش و کبد کودکان.گروه گوارش و کبد کودکان، مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • تدین، میترا [1] گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، ایران.
 • ترابی، امین [1] مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ترابی زاده، مهدی [1] استادیار گروه کودکان. گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تراب‌زاده بافقی، اکرم السادات [1] گروه زنان و زایمان، بیمارستان تأمین اجتماعی بروجرد، ایران.
 • تراب‌زاده بافقی، وحیده السادات [1] گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری و سلامت جنین، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ترتیفی، الناز [1] گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • ترحمی، شهرام [1] گروه نورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ترحمی، شهرام [1] - گروه نورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تیرکش، فاطمه [1] کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
 • تشکری، اشرف [1] گروه روان‌پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تشکری، اشرف [1] دانشیار گروه روانپزشکی اطفال و نوجوان.گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تشکری، اشرف [1] گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • تقی پور ظهیر، شکوه [1] استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید صدوقی یزد
 • تقی پور ظهیر، شکوه [1] استاد گروه پاتولوژی.گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، یزد، ایران.
 • تقی پور ظهیر، شکوه [1] استاد گروه پاتولوژی. گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید صدوقی یزد.
 • تقی زاده، اکبر [1] استاد، گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • تقی ‌زاده، اکبر [1] استاد گروه آموزشی علوم دامی.گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • تمیمی، مهتاب [1] واحد تغذیه، بیمارستان کودکان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • تیموری، حسین [1] دستیار تخصصی گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی.
 • تیموری، علی [1] دکتری تخصصی ویروس شناسی.مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تیموری، علیرضا [1] گروه جراحی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • توفیقی، آزاده [1] گروه میکروبیولوژی دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • توفیقی، اصغر [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ایران.
 • توفیقی، اصغر [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • توکل، حشمت الله [1] استادیار بخش تخصصی داخلی.بخش تخصصی داخلی، دانشکده بزشکی، دانشگاه علوم بزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • توکل، حشمت اله [1] بیمارستان امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • توکلی، صدیقه [1] گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تولا، مهدی [1] گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تولایی، بهناز [1] گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

ث

 • ثابتی، یزدان [1] استادیار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز.
 • ثقة الاسلامی، محمد [1] گروه داخلی(هماتولوژی)، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

ج

 • جابر‌خلفیان، افسانه [1] دکتر داروساز.مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جاسب، کاوه [1] استاد دانشگاه پزشکی و عضو مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی دانشگاهعلوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • جاسمی زرگانی، فرزاد [1] مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جاوید، آمنه [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام‌‌نور تهران، ایران.
 • جاویدی، بابک [1] گروه جراحی فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جاویدمنش، هدی [1] دانشجوی پزشکی. دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.
 • جبل عاملی، لیلا [1] استادیار گروه میکروب شناسی پزشکی.گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
 • جراح‌زاده، مریم [1] گروه تغذیه، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جعفری، تینا [1] گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جعفری، ساناز [1] گروه ارتودنسی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جعفری، مجید [1] گروه ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جعفرپور، مرضیه [1] رزیدنت گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جعفری تبار، هادی [1] دستیار گروه کودکان.گروه کودکان، مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • جعفری‌راد، سیما [1] استادیار گروه تغذیه.مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جعفرزاده، عصمت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی‌شناسی.گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدۀ پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • جعفر زاده، منصور [1] گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جعفر زاده، منصور [1] استادیار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز
 • جعفرزاده حقیقی فرد، نعمت‌الله [1] گروه بهداشت محیط، مرکز تحقیقات فناوری های محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران.
 • جعفرصالحی، مرجان [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق (مرکز تحقیقات آترواسکلروز)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • جعفر صالحی، مرجان [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز (مرکز تحقیقات قلب و عروق)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جعفرنژادی، پریسا [1] گروه تخصصی دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [1] استایار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [1] استادیار بیومکانیک ورزشی.گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • جلی، رضا [1] دانشیار گروه رادیولوژی.گروه رادیولوژی، مرکز تحقیقات تصویربرداری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • جلالی، امیر [1] گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایران.
 • جلالی، امیر [1] گروه فارماکولوژی و سم شناسی، مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایران.
 • جلالی، سحر [1] گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جلالی، سحر [1] گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جلالیان، شهریار [1] استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی.
 • جلالی دهکردی، خسرو [1] مربی گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.
 • جلالی‌طلب، هانیه [1] دکتر داروساز.داروساز.
 • جلالی‌فر، محمدعلی [1] گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جلالی نسب، محمدرضا [1] دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • جلالوند، فایزه [1] کارشناسی‌ارشد میکروبیولوژی.گروه میکروبیولوژی، دانشکدۀ علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران.
 • جلیلی، صادق [1] گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • جلیلی، مجید [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • جلیلیان، سعید [1] کارشناس علوم آزمایشگاهی.آزمایشگاه، درمانگاه ولیعصر(عج)، دولت آباد، کرمانشاه، ایران.
 • جلیلیان، شهرام [1] دکتری تخصصی ویروس شناسی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جمالپور، صدیقه [1] کارشناسی‌ارشد گفتار درمانی.آموزش و پرورش استثنایی، شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • جمشیدی، فرخنده [1] بیمارستان رازی بخش مسمومیت
 • جمشیدی، منیژه [1] گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • جمشیدیان قلعه شاهی، پروین [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی.
 • جمعه‌زاده، نبی [1] گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، واحد بین الملل اروند آبادان.
 • جنتی، سیما [1] گروه زنان و نازایی، دانشکده پزشکی، مرکز درمانی تحقیقاتی ناباروری دزفول دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
 • جنیدی، احمد [1] دانشکده پزشکی، گروه بهداشت محیط ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • جهانی، سیمین [1] مربی گروه پرستاری.کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات دیابت، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جهانتابی‌نژاد، سیف‌الله [1] مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی - اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جهانشاهی، علیرضا [1] پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جهانگیرنژاد، محمود [1] استاد گروه پریودنتولوژی.گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهـواز، اهواز، ایران.
 • جهانگیرنژاد، محمود [1] دانشیار گروه پریودنتولوژی.گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جهانگیرنژاد، محمود [1] گروه پریودنتولوژی، دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جهانگیرنژاد، محمود [1] گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • جهانگیرنژاد، محمود [1] گروه پریودنتولوژی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، ایران.
 • جوادی، سجاد [1] پزشک عمومی.دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جوادپور، شیوا [1] دانشکدة علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی- اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جوادی پور، شیوا [1] مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • جوادی‌پور، شیوا [1] دانشکده‌ی علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،ایران.
 • جوانمرد، سعید [1] استادیار، عضو هیات علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • جوانمردی قهدریجانی، فاطمه [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • جوشقانی، حمیدرضا [1] گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان و مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک، دانشکدۀ پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ایران.
 • جوکار، مسعود [1] دانشگاه خوارزمی تهران

چ

 • چراغی، پروانه [1] گروه پروتزهای دندانی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • چراغی، ماریا [1] گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • چراغ‌پور، کسری [1] دانشجوی پزشکی.
 • چراغی سرای، صادق [1] دانشجوی دکترای گروه آموزشی علوم دامی.گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • چراغی سرای، صادق [1] دانشجو دکتری، گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • چگنی، ناهید [1] استادیار گروه فیزیک پزشکی،گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • چگنی، ناهید [1] استادیار گروه فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • چگنی، ناهید [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • چگنی، ناهید [3] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • چگنی، ناهید [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • چگنی، ناهید [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • چگنی، ناهید [1] گروه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • چنگیزی، مرضیه چنگیزی [1] پزشک عمومی.دانشکدۀ ‌پزشکی، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • چهارده چریک، فرزانه [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • چوبینه، علیرضا [1] استاد، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

ح

 • حیاتی، فاطمه [1] استادیار گروه نفرولوژی.مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حیاتی، فاطمه [1] گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • حیاتی، فاطمه [1] استادیار گروه نفرولوژی ،گروه نفرولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • حیاتی، فاطمه [1] مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه،دپارتمان نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حیاتی، فاطمه [1] نفرولوژی اهواز بیمارستان امام خمینی بخش نفرولوژی
 • حاتمیان، حمیدرضا [1] گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
 • حاتم‌زاده، الهام [1] گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حاجیانی، اسکندر [1] گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حاجیانی، اسکندر [1] مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حاجتی، سارا [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز اهواز، ایران.
 • حاجی‌زاده، راضیه [1] رزیدنت گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حاجیلو، بهروز [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • حاج‌منوچهری، رضا [1] گروه نورولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حاجی نجف، سعیده [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی محض.گروه تربیت بدنی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.
 • حاجی نور محمدی، اشکان [1] کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.
 • حافظی بیرگانی، آرزو [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حافظی بیرگانی، شیرین [1] دانشیار گروه ارتودنسی.
 • حامدی، جواد [1] بخش زیست فناوری میکربی، دانشکدۀ زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حبیبی، آمنه [1] دانشجوی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • حبیبی، عبدالحمید [1] استاد گروه تربیت بدنی ، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی، عبدالحمید [2] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی، عبدالحمید [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • حبیبی، عبدالحمید [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی، عبدالحمید [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش.گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی، عبدالحمید [2] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی، عبدالحمید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی، عبدالحمید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی , دانشکده علوم ورزشی ,دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز ,ایران
 • حبیبی، عبدالحمید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی، عبدالحمید حبیبی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • حبیبی کیا، علی [1] استادیار بخش رادیولوژی.بخش رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • حبیبی کیا، علی [1] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • حبیبی‌کیا، علی [1] استادیار بخش رادیولوژی. گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی‌کیا، علی [1] استادیار گروه رادیولوژی.گروه رادیولوژی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز ، اهواز، ایران.
 • حبیبی‌کیا، علی [1] دستیار تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی‌کیا، علی [1] گروه اندودنتیکس، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی‌کیا، علی [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی‌کیا، علی [2] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • حبیبی‌کیا، علی رضا [1] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • حجازی، آریا [1] مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.
 • حجت، شهلا [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • حدادی بارفروش، مانا [1] کارشناس ارشد آموزش پرستاری. گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • حیدری، احمد [1] دانشجوی دکترای تخصصی رشتۀ اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی.دانشجوی دکترای تخصصی رشتۀ اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی دانشگاه زنجان.
 • حیدری، پریسا [1] عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات اسکلتی-عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • حیدری، رضا [1] گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکدة داروسازی، مرکز نحقیقات ارزیابی ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حیدری، سارا [1] مربی گروه آموزشی گفتار درمانی.مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حیدری، سارا [1] مرکز استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • حیدری، فاطمه [1] استادیار گروه تغذیه.گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حیدری، فاطمه [1] استادیار گروه تغذیه.گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حیدری، محمدرضا [1] گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • حیدری، معصومه [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی.گروه تربیت بدنی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • حردانی، آمنه [1] دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی.
 • حردانی، آمنه [1] عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حرمتی، احمد [1] مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حساس یگانه، مهرنوش [1] فوق تخصص روماتولوژی کودکان بیمارستان مفید
 • حسام، سعید [1] گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • حسام، سعید [1] دستیار تخصص اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ایران
 • حسنی، محسن [1] کارشناس‌‌‌ارشد مهندسی هسته‌ای پرتو پزشکی.گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد‌ اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • حسین، دردانه [1] استادیار گروه علوم تغذیه.علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • حسینی، امیر حسین [1] استادیار گروه گوارش و کبد کودکان.گروه گوارش و کبد کودکان، مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • حسینی، جمال [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • حسینی، خدیجه [1] گروه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، آهواز، ایران
 • حسینی، سیداحمد [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی، سید امیر [3] دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع )، تهران، ایران
 • حسینی، سید امیر [1] دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی.مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران، تهران، ایران.
 • حسینی، سید امیر [1] دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، تهران، ایران
 • حسینی، سید امیر [1] مرکز تحقیقات زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • حسینی، سیدمحمد [1] گروه رادیوتراپی و انکولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی، سید محمد [1] استادیار رادیوتراپی و انکولوژی.گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز آموزشی درمانی گلستان.
 • حسینی، سید محمد [1] بخش رادیوتراپی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی، سید محمد [1] گروه خون و آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حسینی، سید محمد [1] گروه رادیوتراپی آنکولوژی، بیمارستان گلستان اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی، سید محمد [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی، سید محمد [1] گروه گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی، سید محمّد [1] گروه رادیوتراپی وآنکولوژی، مرکز آموزشی درمانی بیمارستان گلستان اهواز، ایران.
 • حسینی، سید مختار [1] استادیار گروه اورولوژی.گروه اورولوژی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی، سید مختار [1] گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی، سید مختار [1] استادیار گروه ارولوژی ، بیمارستان گلستان اهواز ، اهواز ، ایران .
 • حسینی، سید هاشم [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حسینی، سیده خدیجه [1] دانشجوی کارشناس ارشد فیزیک پزشکی،گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی، سیده صدیقه [1] گروه قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکدۀ علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • حسینی، شهاب [1] گفتار درمانی
 • حسینی، محمد [1] استادیار گروه رادیوتراپی.بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان گلستان اهواز، ایران.
 • حسینی، مریم [1] دکترای داروسازی. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.
 • حسینی، مصطفی [1] دکتر داروساز، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حسینی، معصومه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
 • حسن آبادی، حمیدرضا [1] گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • حسینی بهبهانی، سید فرزاد [1] سازمان پزشکی قانونی خوزستان
 • حسین پور دلاور، صدیقه [1] دکترای فیزیولوژی ورزشی. گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • حسین پور دلاور، صدیقه [1] کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • حسین پور دلاور، صدیقه [1] گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • حسنپور کاشانی، آرزو [1] گروه اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حسین خانی، علی [1] دانشیار، گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • حسین خانی، علی [1] گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • حسن‌زاده، عاطفه [1] دانشکدة ‌پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • حسین زاده، سعید [1] کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی.گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی اراک، اراک، ایران.
 • حسین‌زاده، محسن [1] گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حسینی طباطبائی، سمیه [1] دستیار تخصصی ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حسن عادل، سید محمد [1] -گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی عسکرابادی، سیروس [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • حسینی قهفرخی، سید مجتبی [1] دانشجو دکتری فیزیک پزشکی،
 • حسینی نژاد، خجسته [1] پزشک عمومی ، مسؤول مرکز امور بیماران خاص استان خوزستان، ایران.
 • حسینی نژاد، خجسته [1] معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسینی نژاد، فروزان [1] معاونت بهداشت، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
 • حسینی‌نژاد، مظفر [1] گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • حسینی نسب، شهاب [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی.گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • حسینی نیک2، سید مرتضی [1] دانشجوی رشته پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حسنوند، امیر [1] گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • حسنوند، حسام [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • حسنوند، خاطره [1] گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران،
 • حسونی‌زاده فلاحیه1، خدیجه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه آزاد اسلامی فارس، شیراز، ایران.
 • حفیظی موری، پگاه [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، واحد بین الملل اروند، ایران.
 • حق‌دوست، محمدرضا [1] کارشناس‌ارشد روانشناسی.گروه روانشناسی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حق‌دوست، محمدرضا [1] گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • حق‌دوست، محمدرضا [1] گروه روان‌پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حق‌‌دوست، محمدرضا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی.گروه روان‌‌شناسی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • حقیقی، مریم [1] دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حقیقی زاده، محمدحسین [3] گروه آمار و اپیدمیولوژی
 • حقیقی زاده، محمد حسین [1] گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حقیقی زاده، محمد حسین [1] دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • حقیقی‌زاده، محمدحسین [1] مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی
 • حقیقی‌زاده، محمد‌حسین [1] کارشناسی ارشد آمار، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حقیقی‌زاده، محمد‌حسین [1] مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی.گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • حق‌نگهدار، سارا [1] گروه بیماری‌های دهان ودندان، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • حکیم، اشرف السادات [1] مربی گروه پرستاری.مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری-های مزمن، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حکمت، حمیدرضا [1] روان‌پزشک.گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، تهران، ایران.
 • حلاجی دزفولی، نگار [1] دانشگاه جندی شاپور اهواز دانشکده دندانپزشکی
 • حمید، محمد [1] استادیار بخش پزشکى مولکولى ،انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژى، بخش پزشکى مولکولى، تهران، ایران.
 • حمید، محمد [1] انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژى، بخش پزشکى مولکولى، تهران، ایران
 • حمید، نجمه [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی.گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدة روان‌-شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • حمید، نجمه [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی.گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدة روان‌‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • حمید، نجمه [1] گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • حمید، نجمه [2] دانشیارگروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • حمید، نجمه [1] دانشیار گروه روانشناسی بالینی.گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حمید، نجمه [1] گروه علوم تربیتی و روانشناسی بالینی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • حمید، نجمه [1] گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • حمیدی، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی. مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران، تهران، ایران.
 • حمیدی‌نیا، مریم [1] دانشجوی کارشناس ارشد گروه ایمونولوژی.گروه ایمونولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • حمزوی، غلام‌رضا [1] گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حومینیان شریف آبادی، داود [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

خ

 • خیابانی، کاظم [1] استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت.
 • خیابانی، کاظم [1] گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • خاتمی، کتایون [1] استادیار گروه گوارش و کبد کودکان.گروه گوارش و کبد کودکان، مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • خاتمی نیا، غلامرضا [1] مرکز تحقیقات عفونت های چشم، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • خادمی، مهدی [1] دانشجوی پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خادمیان قادیکلایی، مجتبی [1] گروه نورولوژی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خاشعی، نیره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری.- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خیاط‌زاده ماهانی، محمد [1] مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی - اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خالد، حمید [1] گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خالدی، ندا [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خانی، مریم [1] دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت.گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت،دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خانی‌زاده، توکل [1] گروه جراحی فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خانه مسجدی، سمانه [1] دانشجوی دندان‌پزشکی. دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خانه مسجدی، سمانه [1] دانشکدۀ دندان‌پزشکی بین‌الملل اروند، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خانه مسجدی، ماشاءاله [1] دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خانه مسجدی، ماشاءاله [1] گروه ارتودنسی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خانه مسجدی، ماشاا.. [1] استادیار، عضو هیأت علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • خانه مسجدی، ماشاالله [1] دانشیار گروه ارتودنسی.گروه ارتودنسی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خجسته‌مهر، رضا [1] گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • خدادای، علی [1] - گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خدادادی، بهنام [1] کارشناسی ارشد علوم تغذیه.
 • خدادادی، علی [1] دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خدادادی، علی [1] استادیار گروه ایمونولوژی.گروه ایمونولوژی و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خدادادی، مهدی [1] دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خدادوست، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • خدادوست، مصطفی [1] گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، آبادان، ایران
 • خدمتگزار، احسان [1] گروه فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
 • خیری، امین [1] گروه اندودانتیکس،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،اهواز ،ایران
 • خیری، لیلا [1] کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی.
 • خیّر، زهرا [1] دانشجوی دکتری روانشناسی.گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • خیرالله، علیرضا [1]
 • خیراله، علیرضا [1] استادیار گروه بیوشیمی بالینی.گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خیراله، علیرضا [1] گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خیراندیش، رضوان [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • خرمی، محسن [1] استادیار گروه ارتوپدی. گروه ارتوپدی، مرکز تحقیقات تروما، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خرمی، محسن [2] گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • خرمی، محسن [1] گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران،
 • خرمی، محسن [1] گروه جراحی استخوان و مفاصل، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایران.
 • خرمشاهی، حسن [1] گفتار درمانی مربی اهواز .مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خرمشاهی، حسن [1] مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز.
 • خرم شاهی، حسن [1] مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خرم‌شاهی، حسن [1] گروه گفتار و زبان، دانشکدۀ توان‌بخشی، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خزاعی، سید حسین [1] گروه محیط زیست، دانشکده‌ی منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران.
 • خزاعلی، دینیار [1] عضو جراحی روبوتیک و اونکواورولوژی، استادیار اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ایران
 • خزاعلی، مهزیار [1] استادیار گروه اورولوژی.گروه اورولوژی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خسروی، نگین [1] دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت.گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت،دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خسروانی، پردیس [1] کارشناس ارشدسلولی و مولکولی.گروه سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی،مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی، پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.
 • خضرلو، داود [1] کارشناس‌ارشد فیزیک‌پزشکی.کارشناس‌ارشد فیزیک پزشکی بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان گلستان اهواز، ایران.
 • خضرلو، داوود [1] دانشجوی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی.
 • خلج، کاوه [1] دستیار تخصصی ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خلجی، حسن [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی.گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
 • خلجی، حسن [1] رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی،ذانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اراک
 • خلیلیان، محمدرضا [1] استادیار گروه کودکان.گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خلیلیان، محمدرضا [1] گروه قلب کودکان، دانشکدۀپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • خلیل‌زاده، جواد [1] گروه فیزیک هسته‌ای، مرکز تحقیقات پرتوی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، تهران، ایران.
 • خلیلی‌نژاد، فروغ [1] گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • خواجه‌الدین، نیلوفر [1] استادیار روان‌پزشکی.گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خواجه‌الدین، نیلوفر [2] استادیار گروه روان‌پزشکی.گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خواجه‌الدین، نیلوفر [1] گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • خواجویی راوری، احسان [1] کارشناس ارشد رفتار حرکتی ، فیزیولوژی ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • خواجوئی‌نژاد، معصومه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • خوانین، علی [1] دانشکده پزشکی، گروه بهداشت محیط ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • خورشیدی، هومان [1] دانشیار گروه پریودنتولوژی.گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • خوشخوی، محمدمهدی [1] دستیار بیماری‌های عفونی وگرمسیری.دستیار بیماری‌های عفونی، بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز، ایران.
 • خوشنام، سید اسماعیل [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی،گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • خوئینی پورفر، حسین [1] استادیار گروه انکولوژی اطفال.

د

 • دایتی، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی.گروه بیوشیمی بالینی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • داداللهی ساراب، ماکان [1] دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت.گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت،دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دادفر، محمدرضا [1] استادیار گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دادفر، محمدرضا [1] گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دادور، ندا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • دایر، دیان [1] کارشناس‌ارشد بیوشیمی بالینی. گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • دارا، نقی [1] استادیار رشته فوق تخصص گوارش و کبد کودکان مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید
 • دارابی، فروغ [1] کارشناس تغذیه.گروه تغذیه، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دارائی، هستی [1] کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط. گروه بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • دارچینی مراغه، عطیه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 • دانائیان، مصطفی [1] استادیار گروه مهندسی برق.گروه مهندسی برق، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، ایران.
 • دیانت، مهین [1] گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • دانش، حسین علی [1] دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
 • دانش، صالحه [1] دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
 • دانشیار، هدیه [1] گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • دانشجو، عبدالرسول [1] استادیار گروه بیومکانیک ورزشی.گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • دانش کاظمی، علیرضا [1] دانشیار بخش ترمیمی و زیبایی،بخش ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • دانشگر، سید حسام [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • دانشمندی، هادی [1] کارشناس ارشد، گروه ارگونومی ،گروه ارگونومی، دانشکدة بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • داودی، محمد [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • داوری، عبدالرحیم [1] استاد بخش ترمیمی و زیبایی،بخش ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • داوودی، ایران داودی [1] استادیار گروه روانشناسی. گروه روانشناسی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • داوودی، سیدحسین [1] دانشیار تغذیه بالینی.
 • دیبایی، امیر [1] گروه پزشکی قانونی ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران.
 • دباغ، مهدی [1] گروه درمان ریشه، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دباغی، آرش [1] استادیار بخش رادیولوژی.بخش رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • دباغی، آرش [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دباغی، آرش [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان.گروه رادیولوژی دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • دباغی، آرش [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • دباغی، آرش [1] گروه دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • دباغی، آرش [2] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دباغی1، آرش [1] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • دباغ تبریز، فاطمه [1] دستیار تخصصی ترمیمی وزیبائی، دانشکده دندانپرشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • دباغی تبریز، فاطمه [1] گروه آموزشی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • دباغی تبریز، فاطمه [1] گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • دباغی تبریز، فاطمه [1] گروه ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • دبیدی روشن، ولی اله [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • دریائی، مصطفی [1] کارشناس ارشد ژنتیک.گروه ژنتیک، موسسه‌ی غیرانتفاعی سنا، مازندران، ساری، ایران.
 • درتاج، ابراهیم [1] دانشگاه تهران
 • درخشان نژاد، مهری [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • درخشنده، فاطمه [2] مرکز تحقیقات ناهنجاریهای جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • درفشان، ژیلا [1] استادیار گروه کاردیولوژی. گروه کاردیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران.
 • دره قائدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری.دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دستیار، علی اصغر [1] گروه آموزشی جراحی، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
 • دستمالچی، جلال [1] متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)، یزد، ایران
 • دستورپور، مریم [1] دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • دشت بزرگ، احمد [1] گروه ارتوپدی، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دشت بزرگ، احمد [1] گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • دشت بزرگ، احمد [1] گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران،
 • دشت‌بزرگ، احمد [1] گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دشت‌بزرگی، بهمن [1] مربی پرستاری.گروه پرستاری، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • دشتله ای، علی اکبر [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • دلارام، معصومه [1] استادیار گروه مامایی.گروه مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران.
 • دلاویز، الهام [1] گروه تغذیه، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دلیرروی فرد، علی [1] گروه طب اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دلفی، مریم [1] مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی- اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • دلفان، محمود [1] گروه فیزیولوزی ورزشی (ایمنولوژی ورزشی)، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • دلنواز، شهلا [1] دانشجوی مقطع دکترای حرفه ای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • دنیایی، عادل [1] دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی
 • دیناروند، غلامعباس [1] مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دهخدا، محمدرضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران
 • دهخدا، محمدرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
 • دهخدا، محمدرضا [1] گروه فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • دهدشتیان، مسعود [1] دانشیار گروه کودکان. گروه کودکان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، ایران.
 • دهدشتیان، مسعود [1] گروه اطفال، بخش نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • دهدشتی شاهرخ، حمید [1] گروه رادیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دهدشتی لسانی، معصومه [1] گروه پژوهشی روانشناسی، جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، اهواز، ایران.
 • دهقان، الهام [1] دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت بدنی واحد علوم و تحقیقات بوشهر، بوشهر، ایران.
 • دهقان، الهام [1] دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت بدنی واحد علوم و تحقیقات بوشهر، بوشهر، ایران.
 • دهقان، علی [1] استادیار گروه گفتار درمانی. استادیار گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • دهقان، علی [1] استادیار، مرکز تحقیقات ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • دهقان، علی [1] گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • دهقانی، یوسف [1] استادیار گروه روانشناسی.
 • دوستان، محمدرضا [1] گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • دولتشاهی، مجتبی [1] گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

ذ

 • ذاکری، امیر حسین [1] رزیدنت گروه ارتوپدی.گروه ارتوپدی، مرکز تحقیقات تروما، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ذاکرحسینی، وحیده [1] دکترای تخصصی زنان و زایمان.دکترای تخصصی زنان و زایمان.
 • ذاکرکیش، مهرنوش [1] استادیار گروه غدد،مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکدة سلامت گروه غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • ذاکرکیش، مهرنوش [2] پژوهشکدۀ سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ذاکرکیش، مهرنوش [1] فوق تخصص غدد و متابولیسم.مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکدة سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ذاکرکیش، مهرنوش [1] گروه غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ذاکر کیش، مهرنوش [1] گروه غدد و متابولیسم، پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • ذاکرین، شهرام [1] واحد توسعه و تحقیقات بالینی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ذبیح زاده، منصور [1] استادیار گروه فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ذبیح زاده، منصور [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ذبیح زاده، منصور [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • ذبیح زاده، منصور [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ذبیح زاده، منصور [1] گروه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • ذبیح زاده، منصور [1] دانشیار گروه فیزیک پزشکی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز ، ایران.
 • ذبیح‌زاده، منصور [1] استادیارگروه فیزیک‌پزشکی.گروه فیزیک‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ذبیح‌زاده، منصور [1] استادیار گروه فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ذبیح‌زاده، منصور [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ذبیح‌زاده، منصور [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ذبیح‌زاده، منصور [2] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ذرتی پور، عزیز [1] دستیار گروه ترمیمی.گروه ترمیمی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ذرتی پور، عزیز [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

ر

 • راجی، مجتبی [1] دانشجوی پرستاری. کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
 • ریاحی، فروغ [1] Deprtment of Clinical Psychology, School of Psychology and Education, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
 • ریاحی، فروغ [1] دانشیار گروه روانپزشکی اطفال و نوجوان.گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ریاحی، فروغ [1] گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ریاحی، فروغ [1] گروه روان‌پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ریاحی، فروغ [1] گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ریاحی، ناهید [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایران
 • ریاحی ملایری، شاهین [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • راز، سمیه [1] گروه روان‌پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رازی، تقی [1] دانشیار گروه زنان.دانشکدة علوم پزشکی، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • راست‌منش، رضا [1] دکترای علوم تغذیه.گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی، دانشکدة علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران.
 • راشدی، حسین [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی.گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران.
 • راهدار، محمود [1] استادیار گروه قارچ شناسی و انگل‌ شناسی. گروه قارچ شناسی و انگل شناسی دانشکدة پزشکی، مرکز بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • راهدار، محمود [1] گروه انگل‌شناسی و قارچ شناسی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ربیعی، سمیرا [1] کارشناس‌ارشد علوم تغذیه. گروه تغذیه، دانشکدة علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران.
 • رجایی، لیلا [1] استادیار، گروه بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • رجاء اسکندری، سودابه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشتة فیزیک-پزشکی.گروه فیزیک‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رجا اسکندری، سودابه [1] کارشناس ارشد گروه رادیوتراپی.گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، بیمارستان گلستان اهواز، اهواز، ایران.
 • رجایی بهبهانی، الهام [1] گروه رادیولو‍ژی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • رجایی‌فرد، عبدالرضا [1] استاد، گروه اپیدمیولوژی،گروه اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • رجائی بهبهانی، شهرام [1] استادیار گروه کودکان.گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رجبی، حمید [1] دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رجبی، حمید [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران
 • رجبی، حمید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • رجبی، حمید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
 • رجبی، حمید [1] دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی
 • رجبی، حمید [1] گروه فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
 • رجبی، سوران [1] دانشیار گروه روان‌شناسی.
 • رجبی، غلامرضا [1] گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رجبی صحنه سرایی، مهران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ، ژنتیک ، موسسه غیر انتفاعی سنا ، ساری ، ایران .
 • رجبی معماری، حمید [1] دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور کرج، ایران.
 • ریحانپور، محمد حسن [1] رزیدنت داخلی
 • رحیم، فاخر [1] کارشناس ارشد انفورماتیک. مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رحیم، فاخر [1] کارشناس‌ارشد انفورماتیک. مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رحیم، فاخر [1] مربی، مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رحیمی، زهرا [1] استادیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد پرستاری.گروه پرستاری و مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رحیمی، نجمه [2] گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران.
 • رحیمی، هانی [1] مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • رحمانی، محبوبه [1] دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • رحمانیان، ژیلا [1] گروه نورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رحمانی شهریاری، فاطمه [1] دستیار تخصصی دندان‌پزشکی ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رحیمی پردنجانی، طیبه [1] گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، ایران.
 • رحمتی، مسعود [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • رحیم زاده لرکی، مریم [1] دانشکدۀ علوم، گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • رزمجو، ساسان [1] استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی.گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رزمجو، ساسان [1] گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • رزمجو، ساسان [1] گروه گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رزمجو، کیوان [1] گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی، واحد دزفول.
 • رزمجو قلایی، ساسان [1] استادیار گروه رادیوتراپی و آنکولوژی،گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، بیمارستان گلستان، جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • رزم‌دیده، روح‌الله [1] استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت.
 • رژه، عباس [1] دانشجوی دکتری تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • رسایی، نیلوفر [1] کارشناس تغذیه.گروه تغذیه، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رستمی، الهام [1] کارشناس ارشد گروه زیست شناسی. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رستمی، حمید رضا [1] مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • رستمی، حمید‌رضا [1] مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی - اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رستم خانی، سمیه [1] گروه فیزیولوژی جانوری - دانشکده علوم پایه و پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان - زنجان - ایران
 • رستم‌خانی، سمیه [1] کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی جانوری.گروه فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه و پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات زنجان، زنجان، ایران.
 • رستم زاد، آرمان [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • رسول‌زاده، مرحمت [1] مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز.
 • رشیدی، ایران [1] دانشیار گروه پاتولوژی.گروه پاتولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رشیدی، ایران [1] گروه پاتولوژی، دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رشیدی، حمیرا [1] استادیار گروه غدد و متابولیسم.گروه غدد و متابولیسم، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رشیدی، حمیرا [1] پژوهشکدۀ سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رشیدی، حمیرا [1] گروه غدد و متابولیسم، گروه بیماریه ای داخلی، مرکز تحقیقات دیابت خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رشیدی، حمیرا [1] دانشیار گروه داخلی مرکز تحقیقات دیابت.مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ایران.
 • رشیدی، حمیرا [1] دانشیار گروه غدد.گروه غدد، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رشیدی، حمیرا [1] معاون پژوهشی مرکز دیابت
 • رشیدی، محمد [1] گروه درمان ریشه، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رشیدی‌زاد، دیانا [1] پزشک عمومی.بخش روانپزشکی، بیمارستان گلستان اهواز، ایران.
 • رشید لمیر، امیر [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • رصرص، صالح [1] گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • رضایی، حسین [1] کارشناسی ارشد گفتاردرمانی.گروه گفتار درمانی، دانشکدۀ علوم توان‌بخشی، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.
 • رضایی، حسین [1] مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، اهواز، ایران.
 • رضایی، زهرا [1] کارشناس ارشد روان شناسی،- گروه روان شناسی، دانشکده‌ی روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضایی، سجاد [1] دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • رضایی، عباس [1] دانشکده پزشکی، گروه بهداشت محیط ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رضایی، علی [1] گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • رضایی، علیرضا [1] دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
 • رضایی، علیرضا [1] دستیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • رضایی، غلامرضا [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم قم ایران
 • رضایی، فاطمه [1] گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • رضایی، محسن [1] گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رضایی، مهدی [1] - گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • رضایی، هادی [1] کارشناس‌ارشد فیزیک پزشکی.گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • رضایی، هادی [1] کارشناس‌ارشد فیزیک پزشکی گروه رادیولوژی.گروه رادیولوژی، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. 4-فیزیک پزشکی، فیزیست بیمارستان پارسیان
 • رضایی، هادی [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رضایت سرخ آبادی، سید مهدی [1] گروه سم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، تهران، ایران.
 • رضا توفیقی، سیده الهام [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی.گروه میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رضاخانی ها، بیژن [1] استادیار گروه اورولوژی.گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
 • رضایی راد، امین [1] آموزش و پروش اسنثنایی ناحیة 2 اهواز، ایران.
 • رضایی زارچی، سعید [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام‌‌نور تهران، ایران.
 • رضایی نسب، حامد [1] تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رضایی نسب، حامد [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رضایی‌نسب، حامد [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رضائی، سجاد [1] گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضائیان‌زاده، عباس [1] گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • رضوی، مهشید [1] استادیار، عضو هیأت علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • رضوی، مهشید [1] استادیار، گروه رادیولوژی فک وصورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • رضوی، مهشید [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رضوی، مهشید [1] گروه رادیولوژی فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • رضوان، سجاد [1] رزیدنت رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • رضوانی، راضیه [1] کارشناسی ارشد گفتاردرمانی.گروه گفتار درمانی، دانشکدۀ علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • رعایایی اردکانی، محمد [1] استاد گروه میکروبیولوژی.گروه میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رعایایی اردکانی، محمد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • رعایایی اردکانی، محمد [1] اهواز
 • رفیع، شهرام [1] گروه نورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رفیعی، حسین [1] کارشناس ارشد تغذیه.گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رفیعی، عبدالله [1] گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رفیعی، عبدالله [1] مرکز تخقیقات عفونی گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رفیعی راد، مریم [1] استادیار گروه آموزشی زیست شناسی.گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، ایذه، ایران.
 • رفیعی راد، مریم [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
 • رقیبی، مهوش [1] روانشناس ،دانشیار،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • رکابی، صفا [1] گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • رکابی، علیرضا [1] گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایراناندودنتیست.
 • رمضانی، زهرا [1] استادیار گروه شیمی دارویی.گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • رمضانی، زهرا [1] دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی
 • رمضانی، عباسعلی [1] دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
 • رنجی، سعید [1] گروه اندودانتیکس،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،اهواز ،ایران
 • رنجبر، روح الله [1] گروه فیزیولوژی ورزشی - دانشکده علوم ورزشی - دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رنجبر، روح الله [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رنجبر، روح‌الله [1] استادیار فیزیولوژی ورزش.گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، اهواز، ایران.
 • رنجبر، روح اله [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • رنجبر، روح اله [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی. گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رنجبر، روح اله [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رنجبر، روح‌اله [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • رنجبر، یوسف [1] رنجبر
 • رنجبر، یوسف [1] گروه میکروب‌شناسی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رنجبری، نسترن [1] گروه پاتولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رنجبری، نسترن [1] گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • رنجبر زاهدانی، مریم [1] - گروه تغذیه بالینی ، دانشکدۀ تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • رنگ‌ کوی، حسینعلی [1] گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • رهبر، ثریا [1] مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی - اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • رهنما، مهدی [1] دانشیار گروه فیزیولوژی.گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران.
 • رواسی، علی‌اصغر [1] استاد گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی دانشگاه تهران، ایران.
 • روانبخش، مجید [1] گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی- عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • روانبخش، مجید [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران
 • روحانی، بیتا [1] استادیار گروه بیماری‌های دهان و فک و صورت.
 • روحانی، پژمان [1] استادیار گروه گوارش و کبد کودکان.گروه گوارش و کبد کودکان، مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • روحانی، علی [1] دانشجو.دانشجوی رشتۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • روحانی، علی [1] دانشجوی رشتۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • روحی زاده، احمد [1] دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی.مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • روزبهانی، مهدی [1] استادیار گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه ازاد اسلامی، بروجرد، ایران.
 • روزبهانی، مهدی [1] دکتری رفتاری حرکتی.گروه رفتاری حرکتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.
 • روزبهفر، نرگس [2] فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • روشنی‌زاده، زهرا [1] دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • رئیسیان، شاهرخ [1] گروه جراحی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شا‌پور اهواز، اهواز، ایران.
 • رئیسی دهکردی، سید احمدرضا [1] کارشناس ارشد گروه ریاضی.گروه ریاضی، دانشکدة ریاضی و آمار، دانشگاه اصفهان، ایران.
 • رئوفی، سعید [1] دانشیار گروه پریودنتولوژی. گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

ز

 • زادکرمی، مسعود [1] گروه کودکان، بیمارستان کودکان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • زارعی، جواد [1] استادیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت.گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زارع بیدکی، فاطمه [1] دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی، یزد، ایرانآدرس: یزد. چهارراه فضای سبز. ابتدای بلوار دهه فجر. دانشکده
 • زارع زاده، مریم [1] گروه قلب و عروق دانشگاه جندی شاپور اهواز
 • زارع میرک آبادی، عباس [1] مؤسسه تحقیقاتی سرم‌سازی و واکسن رازی، بخش جانوران سمی و تولید آنتی ونوم، حصارک، کرج، ایران.
 • زارعی ناصرآبادی، مهدی [1] داروساز.
 • زاهدنژاد، شهلا [1] استادیار گروه فیزیوتراپی.مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکدة توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • زاهد نژاد، شهلا [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زیدآبادی نژاد، مهدی [1] کارشناسی‌ ارشد گروه میکروبیولوژی.گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.
 • زر، عبدالصالح [1] دانشیار گروه علوم ورزشی. گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.
 • زرباف، ریحانه [1] تربیت بدنی، مدیریت و حسابداری، دانشگاه ازاد قزوین،ایران
 • زرگانی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زرگر، اشرف [1] مرکز تحقیقات دیابت، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • زرگر، یداله [1] گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم و تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • زرگر شوشتری، شیرین [1] دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز واحد بین المللی اروند، اهواز، ایران
 • زرگر شوشتری، شیرین [1] گروه مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زرنقاش، نجمه [1] گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زرنقاش، نجمه [1] گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • زعیم، ایمان [1] گروه جراحی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • زکوی، فرامرز [1] استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی
 • زکوی، فرامرز [1] استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی.
 • زکوی، فرامرز [1] استادیار گروه ترمیمی.گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی. گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز اهواز، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، اهواز، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] گروه آموزشی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] گروه ترمیمی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • زکوی، فرامرز [1] گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • زکوی، فرامرز [1] گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زلفی پوردهکردی، رقیه [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • زمانی، پیمان [1] مربی گروه گفتار درمانی، دانشکدة علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • زمانی، پیمان [1] مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، اهواز، ایران
 • زمانی، فروغ [1] دندانپزشک،
 • زینالی، مسعود [1] استادیار گروه جراحی اعصاب.
 • زینالی، مسعود [1] گروه جراحی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زین الدینی، مهدی [1] پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • زین حقایق، بهنام [1] دستیار تخصصی بخش جراحی فک و صورت.بخش جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زندیان، دانا [1] دستیار گروه ارتودنتیکس.گروه ارتودنتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • زنده دل، مونا [1] - واحد تغذیه، بیمارستان کودکان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • زینیوند، فائزه [1] دانش‌آموخته دامپزشکی، گروه بیوشیمی و سلولی-ملکولی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

س

 • ساجدی، سید آیدین [1] گروه نورولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ساجدی، فیروزه [1] مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • سیاحی، معصومه [1] گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت، مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سیاری، عبدالامیر [2] استادیار گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، آبادان، ایران.
 • سیاری، عبدالامیر [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش.
 • سیاری، عبدالامیر [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش،گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران
 • سیاری، علی اکبر [1] استاد گروه گوارش و کبد کودکان. گروه گوارش و کبد کودکان، مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • ساعتی، سمیرا [1] گروه دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ساکی، آزاده [1] گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • ساکی، جاسم [1] گروه انگل شناسی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • ساکی، حسین [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • ساکی، یعقوب [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ایران.
 • ساکی، فرزانه [1] استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی.گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • ساکی، قاسم [1] گروه تشریح دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ساکی پور، سارا [1] کارشناس مدارک پزشکی.معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.‏
 • ساکی مالحی، امل [1] استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی.گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سالاری، امیر [1] گروه بیهوشی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سالکی، مرتضی [1] دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور از واحد اروند اهواز، اهواز، ایران
 • سالم‌زاده، ملوک [1] واحد توسعه و تحقیقات بالینی گلستان)، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سیاهپوش، امیر [1] استادیار دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات گیاهان داروئی و فرآورده های طبیعی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • سیاهپوش، امیر [1] استادیار گروه فارماکوگنوزی.گروه فارماکوگنوزی دانشکدة داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • سیاهپوش، امیر [2] استادیار گروه فارماکوگنوزی.گروه فارماکوگنوزی دانشکدة داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سیاهپوش، امیر [1] استادیار گروه فارماکوگنوزی.گروه فارماکونوژی، دانشکدۀ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سیاهپوش، امیر [1] گروه فارماکوگنوزی دانشکدۀ داروسازی، مرکز تحقیقات ترکیبات طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سبقت الهی، وحید [1] گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سپهری، راضیه [1] گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات عضلانی - اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • سپهریان، مصطفی [1] - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • سپهوندی، سمیه [1] گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سپهوندی، محمدعلی [1] گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، ایران
 • سپهوندی، محمد علی [1] - گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • ستاری، شهاب الدین [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ستاری، علیرضا [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سجادی، مرضیه [1] پزشک عمومی، مرکز بهداشت شهرستان اهواز.
 • سجادیان، ایلناز [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • سیدیان، سید سعید [1] مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سیدیان، سیدمسعود [1] گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق (مرکز تحقیقات آترواسکلروز)، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سیدیان، سید مسعود [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق (مرکز تحقیقات آترواسکلروز)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • سیدیان، سید مسعود [1] استادیار، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • سیدیان، سید مسعود [1] گروه آموزشی قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران
 • سیدیان، مسعود [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز (مرکز تحقیقات قلب و عروق)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سید طبیب، مریم [1] کارشناسی‌ارشد آمار زیستی.دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سیدمجیدی، مریم [1] استادیار گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت.مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل، ایران.
 • سرخه، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی.گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • سرداری، مهران [1] کارشناس‌ارشد تربیت بدنی. گروه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران.
 • سرکاریان، محسن [1] استادیار گروه ارولوژی ، بیمارستان گلستان اهواز ، اهواز ، ایران .
 • سرکاکی، علیرضا [1] استاد گروه فیزیولوژی.مرکز تحقیقات فیزیولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سرکاکی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سرکاکی، علیرضا [1] استاد گروه فیزیولوژی پزشکی.گروه فیزیولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • سرکاکی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات فیزیولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی.
 • سرکاکی، علیرضا سرکاکی [1] استاد فیزیولوژی.مرکز تحقیقات فیزیولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سروری، میلاد [1] مطب خصوصی
 • سیستانی کرم پور، ندا [1] استادیار گروه فارماکولوژی،گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • سیستانی کرم پور، ندا [1] استادیار گروه فارماکولوژی.گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سیستانی کرم‌پور، ندا [1] دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سی شرر، رونالد [1] پروفسور علوم و اختلالات ارتباطی.گروه علوم و اختلالات ارتباطی، دانشگاه بوینگ گرین، بوینگ گرین، اوهایو، ایالات متحده آمریکا.
 • سعادت، مریم [1] کارشناس‌ارشد فیزیوتراپی.گروه فیزیوتراپی، دانشکدة توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سعادتی، مجتبی [1] استاد گروه میکروبیولوژی صنعتی.گروه میکروبیولوژی صنعتی، مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
 • سعادتی، نجمیه [1] گروه زنان و مامایی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • سعادتی، نسرین [1] مربی مامایی.گروه پزشکی اجتماعی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • سعادت‌نیا، آرش [1] دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • سعیدی، سعید [1] پزشک عمومی.مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سعیدیان، سید رضا [1] دانشیار گروه جراحی اعصاب و طب فیزیکی.
 • سعیدیان، سید رضا [1] متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • سیف، فاطمه [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران.
 • سیف، فاطمه [1] دانشجوی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سیف، فاطمه [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران.
 • سیفی، صفورا [1] گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک وصورت دانشکده دندانپزشکی بابل
 • سفید‌گران، غلامحسین [1] دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سکینه پور، عین اله [1] دانشگاه خوارزمی
 • سلطانی، مجید [1] دانشکدة علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی- اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سلیمی، عنایت‌اله [1] گروه فارماسیوتیکس، دانشکدۀ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سلماسی، امیر احمد [1] گروه آموزشی جراحی، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
 • سلیمانی، علی [1] گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • سلیمانی، فرین [1] مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • سلیمیان، عباسعلی [1] مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی، پژوهشکده علوم پایه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • سلیمانیان، آتوسا [1] کارشناس دفتر اموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و درمان اموزش پزشکی، تهران، ایران.
 • سلیمی آوانسر، مرتضی [1] کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • سلیمی اوانسرا، مرتضی [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
 • سمائی، حمیدرضا [1] دکتری داروسازی.دانشکدة داروسازی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سهرابیان، سیده نسیبه [1] گروه بیماریهای پوست، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • سهیلا روز بهانی، [1] دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد آبادان، آبادان، ایران
 • سواددار، فرخ [1] گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • سودانی، منصور [1] دانشیار گروه مشاوره.گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • سویطی، فاطمه [1] بخش تشخیص /دانشکده دندانپزشکی/دانشکده دندانپزشکی/دانشگاه جندی شاپور اهواز/ایران
 • سوهانگیر، سوگل [1] دکتر داروساز.دانشکدۀ داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

ش

 • شایانپور، شکوه [1] نفرولوژی
 • شیاری، رضا [1] فوق تخصص روماتولوژی کودکان بیمارستان مفید
 • شیاری، سارا [1] بیمارستان مفید
 • شایسته، علی اکبر [1] مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شایسته، علی‌اکبر [1] دانشیار گروه داخلی. فوق تخصص گوارش.مرکز تحقیقات عفونی گوارش و گروه داخلی . دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شایسته، محسن [1] استادیار گروه دندان‌پزشکی کودکان.گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شاطر، محمدمهدی [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • شاطر زاده، محمد جعفر [1] فیزیوتراپی استادیار دکتراphd اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده توانبخشی
 • شاطرزاده یزدی، محمدجعفر [1] استادیار گروه فیزیوتراپی.مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکدة توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شاطرزاده یزدی، محمدجعفر [1] گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توان بخشی، دانشکده توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،ایران.
 • شاطرزاده یزدی، محمد جعفر [1] استادیار گروه فیزیوتراپی.گروه فیزیوتراپی، دانشکدة علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شاطرزاده یزدی، محمد جعفر [1] گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شاطر زاده یزدی، محمدجعفر [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شاکری، سید حمیدرضا [1] گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شاکریان، سعید [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی. گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • شاکریان، سعید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • شاکریان، سعید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • شاکری نژاد، قدرت‌الله [1] گروه آموزش بهداشت، جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران.
 • شانه‌ساز، عبدالامین [1] استادیار روان‌پزشکی.گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شاهچراغی، فرشته [1] بخش میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران
 • شاهرخی، مریم [1] دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • شاهرخیان، شیوا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی،گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • شاه سیاه، سمیرا [1] دانشکدۀ دندان‌پزشکی، گروه درمان ریشه، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شاه‌سیاه، سمیرا [1] گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شاهین، فرزانه [1] گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • شاهنده، مریم [1] گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران.
 • شبخیز، فاطمه [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شجاع، سعید [1] دانشجوی دکتری میکروب‌شناسی پزشکی، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شجاعی، زیور [1] متخصص اطفال، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • شجاع‌الدین، رضا [1] گروه پاتولوژی، دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شجیرات، زینب [1] دانشکده پیراپزشکی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • شیخ، محمود [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شیخی، عبدالکریم [1] 3- دانشگاه علوم پزشکی دزفول،گروه ایمنولوژی و میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دزفول، ایران
 • شیخ الاسلامی، سیده فاطمه [1] گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • شیخان، ریحانه [1] گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، ایران
 • شیرازی، اباذر [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش،
 • شیرافکن، سعید [1] - گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شیرافکن، سعید [2] استادیار،گروه جراحی فک و صورت،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،ایران
 • شیر افکن، سعید [1] گروه جراحی فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شیرالی‌نیا، خدیجه [1] گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • شیربیگی، عصمت [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم تغذیه.گروه تغذیه، دانشکدة پیراپزشکی، کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شریعتی، عبدالعلی [1] گروه پرستاری، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • شریعتی، غلامرضا [2] آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و تشخیص پیش از تولد نرگس، اهواز، ایران
 • شیرعلی، امیر [1] پزشک عمومی
 • شیرعلی، سعید [1] استادیار گروه علوم آزمایشگاهی.
 • شیرعلی، سعید [1] گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. 2-گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران
 • شرفی، الهام [1] مرکز چشم پزشکی الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران.
 • شریفی، انسیه [1] کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • شریفی، ساناز [1] استادیار رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • شریفی، ساناز [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شریفی، ساناز [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شریفی، ساناز [1] دانشکدۀ دندان‌پزشکی، گروه رادیولوژی دهان وفک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپوراهواز، ایران
 • شریفی، ساناز [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • شریفی، ساناز [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شریفات، رویا [1] گروه ترمیمی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شریفیان، مصطفی [1] گروه کودکان و نوزادان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شریف پور، شایسته [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،
 • شریفی شوشتری، ساناز [1] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • شریفی شوشتری، ساناز [1] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • شرهانی نژاد، سنا [1] گروه مدیریت توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی- عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شیشه بر، فریده [1] گروه علوم تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • شعبانی، رامین [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،رشت،ایران
 • شعبانی نیا، میثم [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • شفیعی، بیژن [1] دانشجوی دکتری گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص.گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شفیعی، بیژن [4] گفتار درمانی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان-ایران
 • شفیعی، بیژن [1] مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شفیعی، بیژن [1] دکترای کودکان اسنثنایی.مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شفیعی، بیژن [1] دمربی گروه گفتار درمانی..گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شفیعی، محسن [1] گروه فیزیک پزشکی،دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شفیعی، محمد [1] گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • شفیعی جندقی، نازنین [1] گروه ویروس‌شناسی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • شکری، سعید [1] دانشیار گروه علوم تشریحی.گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • شکری، سعید [1] گروه علوم تشریحی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - زنجان - ایران
 • شکرچی‌زاده اصفهانی، هاجر [1] استادیار گروه جامعه‌نگر.گروه جامعه‌نگر، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • شکرزاده، محمد [1] دانشیار گروه سم شناسی و فارماکولوژی.گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، مرکزتحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
 • شکوری فرد، روح الله [1] گروه میکروب‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] گروه ایمنولوژی، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری های مزمن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز, اهواز، ایران.
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] مربی گروه ایمونولوژی.گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شلیل احمدی، داود [1] گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • شلیل احمدی، داود [1] گروه نورولوژی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • شلیل احمدی، داود [1] گروه نورولوژی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شمس، آذین [1] کارشناس بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان اهواز، ایران
 • شمس، بهار [1] استادیار گروه آموزشی پریودنتولوژی.گروه آموزشی پریودنتولوژی دانشکدۀ دندان-پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • شمس، بهار [1] گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • شمس، نسیم [1] استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شمس، نسیم [1] استادیار گروه رادیولوژی
 • شمس، نسیم [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت،دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شمس، نسیم [2] گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شمس، نسیم [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شمس، نسیم [1] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • شمس، نسیم [1] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • شمسایی، مریم [1] استادیار‌ گروه کودکان. گروه کودکان، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران، ایران.
 • شمسایی، مریم [1] دستیار تخصصی گروه دندان‌پزشکی کودکان.گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شمسایی، مریم [1] گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شمس اله زاده، یاسر [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • شمس‌بخش، مسعود [1] دانشیار گروه بیماری های گیاهی.دانشیار گروه بیماری های گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • شمس خرم‌آبادی، قدرت‌الله [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.
 • شمس سولاری، ستاره [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی.گروه میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • شینی جابری، پریسا [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شینی نیاز پور، علیرضا [1] دانشجوی پزشکی.دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازی، رقیه [1] کارشناسی ارشد علوم تغذیه.
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار رفتار حرکتی. گروه رفتار حرکتی، بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شهبازی، مهدی [1] دانشیار رفتار حرکتی.بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شهبازیان، حاجیه [1] پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حاجیه [2] پژوهشکدۀ سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حاجیه [1] مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران
 • شهبازیان، حاجیه بی بی [1] استاد گروه غدد متابولیسم.مرکز تحقیقات دیابت, پژوهشکده سلامت, دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حاجیه بی بی [1] پژوهشکده سلامت، ﻣﺮﮐز تحقیقات دیابت، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ جندﻱ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ، اهواز، ایران
 • شهبازیان، حاجیه بی بی [1] استاد گروه غدد.گروه غدد، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حاجیه بی‌بی [1] استاد گروه غدد و متابولیسم.گروه غدد و متابولیسم، دانشکده هپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حاجیه بی‌بی [2] دانشیار غدد و متابولیسم.مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حاجیه بی‌بی [1] دانشیار گروه غدد و متابولیسم.گروه غدد و متابولیسم، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حاجیه بی‌بی [1] گروه داخلی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حاجیه بی‌بی [1] گروه رئیس مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حجت الله [1] استادیار گروه رادیوتراپی و آنکولوژی،گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، بیمارستان گلستان اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حجت الله [1] استادیار گروه رادیوتراپی و آنکولوژی.گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حجت‌الله [1] گروه خون و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حجت‌الله [1] گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حجت‌الله [1] گروه گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حجت اله [1] گروه خون وانکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حجت اله [1] گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حشمت الله [1] مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حشمت‌الله [1] استاد گروه نفرولوژی.مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، حشمت اله [1] نفرولوژی دانشیار اهواز بیمارستان گلستان
 • شهبازیان، حشمت‌اله [1] استاد گروه نفرولوژی ،گروه نفرولوژی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران
 • شهبازیان، ناهید [1] دانشیار زنان و زایمان.گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شهبازیان، ناهید [1] دانشیار گروه زنان و زایمان.گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری و سلامت جنین، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شهبازیان، ناهید [1] دانشکده پزشکی
 • شهبازیان، ناهید [1] گروه زنان و مامایی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • شهبازیان، ناهید [1] گروه زنان و مامایی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • شهیدی، فرشته [1] استادیار گروه علوم ورزشی،گروه علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • شهریاری، علی [1] گروه علوم پایه، بخش بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • شهریاری، مهدی [1] گروه محیط زیست، دانشکده‌ی منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران.
 • شهرامی، فاطمه [1] متخصص درمان ریشه، دانشکدة دندان‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 • شهرامیان، ایرج [1] مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران.
 • شهرویی، شهریار [1] مربی‌گروه آموزش ابتدایی،‌گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان، شادگان، ایران
 • شهرویی، عبدالعظیم [1] گروه آموزشی روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
 • شهرویی، مهران [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شیراز، شیراز، ایران. مدیر انجمن ذهن برتر جوان ایران، اهواز، ایران

ص

 • صابری، سید علی‌حسین [1] گروه ژنتیک پزشکی،دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • صابری، علی حسین [1] بخش ژنتیک پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران، اهواز، ایران
 • صابری، علی حسین [1] دانشیار گروه ژنتیک.گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صابری، علی‌حسین [1] دانشیار گروه ژنتیک.گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صابری، علی‌حسین [1] گروه ژنتیک، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • صابری، میثم [1] دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی.دانشکده داروسازی، دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی، دانشکاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صاحب الزمانی، محمد [1] گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صاحب الزمانی، محمد [1] گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • صاحب الزمانی، محمد [1] گروه مدیریت، علوم پزشکی تهران, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صادقی، داود [1] مرکز تحقیقات زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • صادقی، سارا [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • صادقی، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌ شناسی بالینی. گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدة روان‌‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • صادقی، مسعود صادقی [1] گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • صادقی، هادی [1] کارشناس ارشد علوم تغدیه،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • صادقیان، سهیلا [1] دستیار تخصصی ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • صافی‌زاده، حسین [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی.گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.
 • صاکی، سارا [1] دانشجوی پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 • صاکی، نادر [1] دانشیار گروه گوش و حلق و بینی.مرکز تحقیقات شنوایی و گفتار، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صاکی، نادر [1] - مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صاکی، نادر [1] مرکز تحقیقات شنوائی و گفتاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صاکی، نادر [1] دانشیار گروه گوش و حلق و بینی.گروه گوش و حلق و بینی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • صاکی، نادر [1] مرکز تحقیقات شنوایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • صالحی، ایرج [1] گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صالحی، رضا [1] استادیار گروه فیزیوتراپی. گروه فیزیوتراپی، دانشکدة علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • صالحی، رضا [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی. گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صالحی، رضا [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صالحی، رضا [1] گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صالحی، رضا [1] گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توان بخشی، دانشکده توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،ایران.
 • صالحی، رضا [1] گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات عضلانی - اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • صالحی، محمد [1] گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • صالحی بهبهانی، سید محمد [1] گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صالح پور، علیرضا [1] گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • صالح پور، علیرضا [1] گروه گفتار درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی(تریتا)، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران.
 • صالح پور، قاسم [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی.
 • صالحوند، سامانه [1] گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • صبحی‌پور، جلیل [1] گروه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صحرایی، کاظم [1] دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران
 • صداقت، علیرضا [1] آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و تشخیص پیش از تولد نرگس، اهواز، ایران
 • صداقت، علیرضا [1] استادیار گروه غدد.آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و تشخیص پیش از تولد نرگس، اهواز، ایران.
 • صداقت، فاطمه [1] کارشناس‌ارشد علوم تغذیه. گروه تغذیه، دانشکدة علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران.
 • صداقت، فراز [1] استادیار بخش اندودنتیکس. بخش اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • صداقت، فراز [1] استادیار بخش اندودونتیکس.بخش اندودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • صداقت، فراز [1] گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • صدر، فاطمه [1] گروه نورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صدرایی، سید همایون [1] گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه-اله(عج)، تهران، ایران
 • صدرنشین، محسن [1] گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صدقیان، مونا [1] اینترن،دانشکده ی پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • صرافان، ناصر [1] دانشیار گروه ارتوپدی. گروه ارتوپدی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • صرافان، ناصر [1] دانشیار گروه ارتوپدی.گروه ارتوپدی، مرکز تحقیقات تروما، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، ایران.
 • صرامی، سهیلا [1] گروه میکروبیولوژی، واحد علوم دارویی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.
 • صفایی، علیرضا [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • صفاریان، سارا [1] دانشکدة ‌پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • صفارفر، امین [1] دانشکدۀ دندان‌پزشکی، گروه رادیولوژی دهان وفک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپوراهواز، ایران.
 • صفاری‌نیا، مجید [1] استادیار روانشناسی. گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران.
 • صفی خانی، حسن [1] استادیار گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • صفدریان، بهروز [1] گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • صفر علی نجار، بهاره [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • صفری ملک‌آبادی، کتایون [1] متخصص دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 • صفوی، محبوبه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران.
 • صیفوریان، مهدی [1] گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • صلاحی موثق، سمیه [1] کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی ورزشی.گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.
 • صمدی، سید علی [1] انستیتوی تحقیقات پرستاری و سلامتی ، دانشگاه آلستر ، انگلستان
 • صمدیان، زهرا [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • صمدیان، فاطمه [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی.گروه علوم اجتماعی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

ض

ط

 • طایی، کریم [1] گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طاریان، طاهره [1] کارشناس ارشد شیمی. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.
 • طالب زادگان، مینو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد.دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر، بوشهر، ایران.
 • طالب زادگان، مینو [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر، بوشهر، ایران.
 • طاهری بید زرد، ایلناز [1] گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طاهرخانی، رضا [1] گروه ویروس‌شناسی، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طاهری‌مقدم، مهین [1] گروه علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طیبی، مریم [1] گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طیبی، مریم [1] گروه فارماسیوتیکس، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طباطبایی، آیدا [1] دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طباطبایی، سید سعید [1] گروه جراحی استخوان و مفاصل، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایران
 • طباطبایی، سعید [1] گروه ارتوپدی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طباطبایی، سعید [1] گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طباطبایی، سعید [1] گروه ارتوپدی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طباطبایی، سعید [1] گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران،
 • طبائیان، سیده راضیه طبائیان [1] کارشناس ارشد روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده‌ی روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • طبری جویباری، راحله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی.دانشکدۀعلوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • طبری جویباری، راحله [1] دانشکدۀ علوم پزشکی، بهبهان، بهبهان، ایران.
 • طبری جویباری، راحله [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طبری جویباری، راحله [1] مربی گروه رادیولوژی.گروه رادیولوژی، دانشکدۀ علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران.
 • طحان‌نژاد، زری [1] کارشناس‌ارشد بیوشیمی بالینی. گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طرفی عمیدپور، شمس‌الدین [1] گروه رواشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • طلایی زاده، عبدالحسن [1] گروه جراحی عمومی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طلایی‌زاده، عبدالحسن [1] دانشیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طلائی‌زاده، عبدالحسن [1] دانشیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طلائی گماری، مریم [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • طهاسبی، مرضیه [1] استادیار گروه تکنولوژی پرتوشناسی. گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی، شیوا [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • طهماسبی، مرتضی [1] استادیار گروه رادیولوژی.دانشکدة علوم پزشکی، گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طهماسبی، مرتضی [1] گروه رادیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • طهماسبی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری گروه فیزیک پزشکی.گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمدجواد [1] استاد گروه فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمدجواد [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمدجواد [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • طهماسبی بیرگانی، محمدجواد [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمدجواد [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمدجواد [1] - گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمدجواد [1] گروه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • طهماسبی بیرگانی، محمد جواد [1] استاد گروه رادیوتراپی و آنکولوژی.گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمد جواد [1] استاد گروه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی.گروه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمد جواد [1] دانشیار گروه فیزیک‌پزشکی.گروه فیزیک‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمد جواد [1] دانشیار گروه فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمد جواد [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمد جواد [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمد جواد [1] - گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران. گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمد جواد [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی بیرگانی، محمد جواد [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • طهماسبی ‌بیرگانی، محمدجواد [1] دانشکدة پزشکی، گروه فیزیک‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • طهماسبی بروجنی، شهزاد [1] دانشیار رفتار حرکتی. بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ظ

 • ظاهری، طاهره [1] استادیار بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت.بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، اهواز، ایران.
 • ظاهری، طاهره [1] دستیار رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • ظهیری، منصور [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

ع

 • عابدی، احمد [1] دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص. گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • عابدی، پروین [1] استادیار گروه مامایی.گروه مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عابدان‌زاده، رسول [1] استادیار گروه رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • عادل، سید محمدحسن [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق (مرکز تحقیقات آترواسکلروز)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • عادل، سید محمدحسن [1] دانشیار گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عادل، سیدمحمد حسن [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عادل، سید محمد حسن [1] گروه قلب، دانشکده پزشکی قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروزیس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • عادل، سید محمد حسن [1] گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز (مرکز تحقیقات قلب و عروق)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • عادل، محمدحسن [1] دانشیار گروه قلب و عروق ، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • عارفیان، سیده سحر [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عازمی، ابراهیم [1] استادیار گروه فارماکوگنوزی. گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عازمی، محمد ابراهیم [1] گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عیاشی، صالح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی.گروه بیوشیمی بالینی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عیاشی، صالح [1] دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • عاقل، نسرین [2] دانشیار گروه فارماکوگنوزی.مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه فارماکوگنوزی، دانشکدة داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عاقل، نسرین [1] گروه فارماکوگنوزی، دانشکدة داروسازی.
 • عاقل، نسرین [1] گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عالیپور، میثم [1] کارشناسی ارشد علوم تغذیه
 • عالمی، آمنه [1] گروه میکروب‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • عالمی سعید، خلیل [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی.استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه رامین خوزستان.
 • عالی وند، پردیس [1] کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی.
 • عامریان، محمد [1] مرکز تحقیقات عفونت های چشم، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • عبادی برنا، کاوه [1] مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه،دپارتمان نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عباسی، ثمره [1] دانشجوی دندانپزشکی.دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عباسی، ثمره [1] دستیار تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عباسی، ثمره [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.
 • عباسی، ثمره [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • عباسی، ثمره [1] گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران.
 • عباسی، ثمره [2] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • عباسی، ثمره [2] گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • عباسی، مسلم [1] استادیار گروه روان شناسی،گروه روان شناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
 • عباسپور، حمیده [1] گروه داروسازی بالینی، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.
 • عباسپور، زهرا [1] استادیار گروه فارماسیوتیکس.گروه فارماسیوتیکس، دانشکدة داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عباسپور، محمدرضا [1] استادیار گروه فارماسیوتیکس.گروه فارماسیوتیکس، دانشکدة داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عباسی دزفولی، ثمره [1] رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • عباسی دلویی، اسیه [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • عباسی روشن، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک. گروه ژنتیک، موسسه‌ی غیرانتفاعی سنا، مازندران، ساری، ایران.
 • عباس‌زاده، مهتاب [1] گروه علوم پایه، بخش فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • عبدی، احمد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
 • عبدالخانی، سکینه [1] دانشگاه آزاد بروجرد
 • عبدالخانی، فروغ [1] کارشناسی‌ گفتار درمانی.گروه گفتاردرمانی،دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران،ایران.
 • عبدالرسولی، نهضت [1] دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور کرج، ایران
 • عبداله پور، اعظم [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ازاد قزوین، قزوین، ایران
 • عبدالوند، ندا [1] کارشناس بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان اهواز، ایران
 • عبدخدا، محمدهیوا [1] استادیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت.گروه گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.‏
 • عبدلی، بهروز [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی،گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • عبدویس، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی.گروه بیوشیمی بالینی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عبدویس زاده، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی.گروه بیوشیمی بالینی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عیدی پور، زینب [1] مدرس-زیست شناسی-دانشگاه پیام نور-آموزش و پرورش
 • عراقی، فرزانه [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.
 • عرب، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد انگل‌ شناسی. گروه قارچ شناسی و انگل‌شناسی دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عربی، زهره [1] گروه روان پرستاری ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران ، ایران
 • عرب عامری، الهه [1] دانشیار رفتار حرکتی. بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عرب عامری، الهه [1] دانشیار رفتار حرکتی. گروه رفتار حرکتی، بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عربعلی، فرزانه [1] آموزش و پرورش استثنایی شهرستان اهواز، اهواز، ایران.
 • عرفانی مجد، هدا [1] دندانپرشک
 • عروجن، علی اکبر [1] گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، انشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
 • عزیزی، احمد [1] مربی گروه فناوری اطلاعات سلامت.گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عزیزی، معصومه [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش ، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • عزیزی، معصومه [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش،گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد واحد آبادان، آبادان، ایران.
 • عزیزی، معصومه [1] استادیار گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.
 • عزیزی، معصومه [1] استادیار گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی. گروه تربیت بدنی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.
 • عزیزیان، محمد [1] گروه پروتز، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.
 • عزیزی مال امیری، رضا [1] گروه نورولوژی کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور، اهواز، ایران.
 • عزیزی مال امیری، رضا [1] گروه نورولوژی کودکان، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اهواز، ایران
 • عیسایی، مجتبی [1] کارشناس هوشبری.اتاق عمل جنرال، بیمارستان ولی عصر(عج)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • عسکری، رویا [1] استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • عسکری، منصور [1] گروه فیزیک هسته‌ای، مرکز تحقیقات پرتوی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، تهران، ایران.
 • عسکری، مهدی [1] گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عسگری، اتابک [1] دندانپزشک.
 • عسگری، سهرابی [1] دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • عسگری، محمد [2] گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بروجرد، ایران
 • عسگری، مهدی [1] گروه جراحی عمومی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • عسگریان دهکردی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عسگریان دهکردی، زینب [1] گروه فیزیک پزشکی
 • عشرتی، طیبه [1] گروه روانشناسی بالینی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • عصار، شیده [1] دانشیار گروه کودکان ، گروه کودکان، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.
 • عصار، شیده [1] دانشیارگروه کودکان. گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عصاره، احمدرضا [1] استادیار گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عصاره زادگان، محمدعلی [1] گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.
 • عطایی، منا [1] دندانپزشک.