مجله علمی پزشکی جندی شاپور (JSMJ) - اخبار و اعلانات