مجله علمی پزشکی جندی شاپور (JSMJ) - واژه نامه اختصاصی