مجله علمی پزشکی جندی­ شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. این مجله طی مجوز شماره 13341/پ مورخه 1381/08/18 کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجله علمی پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

خبر مهم:

هیأت تحریریه مجله در نظر دارد که بررسی و چاپ مقالات بالینی را در شش ماهه پایانی امسال در اولویت قرار دهد. لذا همکاران و پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیت می کنند می توانند مقالات خود را به جهت سرعت در چاپ به این مجله ارسال نمایند.

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 5 - شماره پیاپی 122، آذر و دی 1398 

3. اثر یک دوره تمرین طناب زنی بر ترشح برخی از آدیپوکین ها در نوجوانان پسر چاق

صفحه 449-458

بابک هوشمند مقدم؛ علی بختیاری؛ مژگان اسکندری؛ جواد نوروزی؛ فاطمه شبخیز