مجله علمی پزشکی جندی شاپور (JSMJ) - پرسش‌های متداول