مجله علمی پزشکی جندی شاپور (JSMJ) - اهداف و چشم انداز