مجله علمی پزشکی جندی شاپور (JSMJ) - فرایند پذیرش مقالات