تماس با ما

نشانی: اهواز - بلوار گلستان، شهردانشگاهی، خیابان اسفند، دانشگاه علوم پزشکی جندی­ شاپور اهواز، معاونت توسعه پژوهش وفناوری، طبقه دوم - دفتر نشریات، صندوق پستی 45 ـ 61355، کدپستی 15794- 61357a

نشانی اینترنی journal_ajums@yahoo.com

 06133113828


CAPTCHA Image