تماس با ما

نشانی: اهواز - بلوار گلستان، شهردانشگاهی، خیابان اسفند، دانشگاه علوم پزشکی جندی­ شاپور اهواز، معاونت توسعه پژوهش وفناوری، طبقه دوم - دفتر نشریات، صندوق پستی 45 ـ 61355، کدپستی 15794- 61357

نشانی اینترنتی: jsmj@ajums.ac.ir

تلفن دفتر مجله: 33738283 – 061 و (داخلی 3828) 50- 33367543 – 061 


CAPTCHA Image