دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 115، مهر و آبان 1397 
2. مقایسه کارایی عضلات ثبات دهنده مرکزی در زنان با سندرم درد کشککی-رانی و زنان سالم

صفحه 415-426

مهدی ناصرپور؛ شاهین گوهرپی؛ فاطمه اسفندیارپور؛ زینب محمدی


4. قابلیت MRS در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات

صفحه 355-365

زهرا فرزانگان؛ منصور ذبیح زاده؛ جعفر فتاحی اصل؛ سید مختار حسینی؛ محسن سرکاریان؛ محمد مومن غریب وند