دوره و شماره: دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1391 
مقایسة میزان الکل خون و مایع زجاجیه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان فارس

صفحه 565-576

آریا حجازی؛ مریم حسینی؛ افروز نیکبخت؛ طاهره طاریان؛ غلامرضا ناصری؛ حمیدرضا قربانی؛ حمید نظمی


بررسی ایمونو هیستوشیمیایی بروز مارکر p63 در تومور بزاقی پلئومورفیک آدنوما و موکواپیدرموئید کارسینوما

صفحه 541-548

محمود جهانگیرنژاد؛ ساعده عطارباشی مقدم؛ مهدی پورمهدی بوروجنی؛ نپتون عماد مستوفی؛ امیرعلی عظیمی؛ ثمره عباسی


اثر پرتو درمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار

صفحه 519-525

سهیلا نیک اخلاق؛ نادر صاکی؛ مینا نجارزاده؛ سارا صاکی؛ منظر مجلسی