بررسی ایمونو هیستوشیمیایی بروز مارکر p63 در تومور بزاقی پلئومورفیک آدنوما و موکواپیدرموئید کارسینوما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پریودنتولوژی.گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت. گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه بین‌الملل، تهران، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت تغذیه.گروه بهداشت تغذیه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

4 استادیار گروه پاتولوژی.گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

5 دانشجوی دندانپزشکی.دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تومورهای بزاقی 2 تا 3 درصد نئوپلاسم­های سر وگردن را تشکیل می­دهند و در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد مکانیسم­های مولکولی دخیل در تومورزایی آنها وجود دارد. پروتئین P63 نقش مهمی در تکامل اپی تلیوم، سلول­های ریشه­ای و تمایز بازی می­کند و ممکن است به عنوان انکوژن عمل نماید. هدف از این تحقیق بررسی بروز مارکر p63 و نقش تومورزایی آن در نئوپلاسم­های بزاقی می­باشد.
روش بررسی: در این پژوهش هجده نمونه پلئومورفیک آدنوما و نه نمونه موکواپیدرموئید کارسینوما برای مارکر p63 با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی رنگ­آمیزی شدند. وسعت رنگ­پذیری بر اساس درصد سلول­های مثبت رنگ گرفته در حداقل 1000 سلول نئوپلاستیک  محاسبه شد.
یافته­ها: در غده بزاقی نرمال و پلئومورفیک آدنوما سلول­های میو اپی تلیال و سلول­های بازال مجاری رنگ­پذیری نشان دادند. ولی سلول­های مفروش­کننده مجاری و آسینی­ها منفی بودند. در موکو اپی درموئید کارسینوما سلول­های اپی تلیالی و اینترمدیت p63 را بروز دادند اما سلول­های موکوسی منفی بودند. بعد از انجام آزمون t نسبت سلول­هایP63  مثبت در  موکواپیدرموئید کارسینوما 44/84 درصد و در پلئومورفیک آدنوما 83/57درصد بود (P<0.05).
نتیجه­گیری: براساس نتایج بدست آمده P63 در سلول­های میواپی تلیال و بازال غده بزاقی نرمال بروز می­کند. بروز این مارکر در سلول­های اپیدرموئید و اینترمدیت موکواپیدرموئید کارسینوما و میواپی تلیال و بازال پلئومورفیک آدنوما نیز دیده می­شود که پیشنهاد می­کند p63 در تومورزایی غدد بزاقی می­تواند دخیل باشد.

کلیدواژه‌ها


1-AL-Rawi NH, Omer H, AL Kawas S. Immunohistochemical analysis of P(53) an bcl-2 in benign and malignant salivary glands tumors.  J Oral Pathol Med 2010;39(1):48-55.
2-Kumamoto H, Ohki K, Ooya K. Expression of p63 and p73 in ameloblastomas. J Oral Pathol Med 2005; 34(4):220-6.
3-Sengüven B, Oygür T. Investigation of interleukin-1 alpha and interleukin-6 expression and interleukin-1 alpha gene polymorphism in keratocystic odontogenic tumors and ameloblastomas. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011;16:e467-72.
4-Vered M, Allon I, Dayan D. Maspin, p53, p63 and Ki-67 in epithelial lesions of the tongue: from hyperplasia through dysplasia to carcinoma. J Oral Pathol Med 2009; 38(3): 314-20.
5-Xavier FC, Takiya CM, Reis SR, Ramalho LM. P63 Immunoexpression in lip carcinogenesis. J Mol Histol 2009; 40(2):131-7.
6-Lo Muzio L, Santarelli A, Caltabiano R, Rubini C, Pieramici T, Fior A, etal.  P63 expression in odontogenic cysts. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34(6):668-73.
7-Morais Mde L, Azevedo PR, Carvalho CH, Medeiros L, Lajus T, Costa Ade L. Clinicopathological study of salivary gland tumors: an assessment of 303 patients. Cad Saude Publica 2011;27(5):1035- 40.
8-Ito FA, Jorge J, Vargas PA, Lopes MA. Histopathological findings of pleomorphic adenomas of the salivary gland. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2009;14(2): E 57- 61.
9-Bilal H, Handra-Luca A, Bertrand JC, Fouret PJ. P63 is expressed in basal and myoepithelial cells of human normal and tumor salivary gland tissues. J Histochem Cytochem 2003;51(2):133-9.
10-Signoretti S, Waltregny D, Dilks J, Isaac B, Lin D, Garraway L, et al. P63 is a prostate basal cell marker and is required for prostate development. Am J Pathol 2000; 157(6):1769– 75.
11-Mitani Y, Li J, Weber RS, Lippman SL, Flores ER, Caulin C, et al. Expression and regulation of the ΔN and TAp63 isoforms in salivary gland tumorigenesis clinical and experimental findings. Am J Pathol 2011;179(1):391- 9.
12-Emanuel P, Wang B, Wu M, Burstein DE. P63 Immunohistochemistery in the distinction of adenoid cystic carcinoma from basaloid squamous cell carcinoma. Mod  Pathol 2005;18(5):645-50.
13-Weber A, Langhanki L, Schutz A, Gerstner A, Bootz F, Wittekind C, et al. Expression profiles of p53, p63, and p73 in benign salivary gland tumors. Virchows Arch 2002;441(5):428-36.
14-Ramer N, Wu H, Sabo E, Ramer Y, Emanuel P, Orta L, et al. Prognostic value of quantitative p63 immunostaining in adenoid cystic carcinoma of salivary gland assessed by computerized image analysis. Cancer 2010;116(1):77-83.
15-Genelhu MC, Gobbi H, Soares FA, Campos AH, Ribeiro CA, Cassali GD. Immunohistochemical expression of p63 in pleomorphic adenomas and carcinomas ex-pleomorphic adenomas of salivary glands. Oral Oncol 2006;42(2):154-60.
16-Foschini MP, Gaiba A, Cocchi R, Pennesi MG, Pession A. P63 expression in salivary gland tumors: role of DeltaNp73L in neoplastic transformation. Int J Surg Pathol 2005; 13(4):329-35.
17 Maruya S, Kies MS, Williams M, Myers JN, Weber RS, Batsakis JG et al. Differential expression of p63 isotypes (DeltaN and TA) in salivary gland neoplasms: biological and diagnostic implications. Hum Pathol 2005;36(7):821-7.
18-McHugh JB, Hoschar AP, Dvorakova M, Parwani AV, Barnes EL, Seethala RR. P63 immunohistochemistry differentiates salivary gland oncocytoma and oncocytic carcinoma from metastatic renal cell carcinoma. Head Neck Pathol 2007;1(2):123-31.
19-Kawahara A, Harada H, Yokoyama T, Kage M. P63 Expression of clear myoepithelial cells in epithelial-myoepithelial carcinoma of the salivary gland: a useful marker for naked myoepithelial cells in cytology. Cancer 2005;105(4):240-5.
20-Seethala RR, LiVolsi VA, Zhang PJ, Pasha TL, Baloch ZW. Comparison of p63 and p73 expression in benign and malignant salivary gland lesions. Head Neck 2005;27(8):696-702.