تعیین پارامترهای بهینه در حذف فنل از پساب صنایع با استفاده از پر شترمرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت محیط.گروه بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه بهداشت محیط.گروه بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط. گروه بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: فنل از جمله آلاینده­های آلی موجود در پساب صنایع بوده که به شدت برای انسان و محیط زیست سمی می­باشد. هدف از این مطالعه کاربرد پر شترمرغ به عنوان منبع طبیعی از اسید آمینه­های فعال برای حذف فنل از محلول­های آبی است.
روش بررسی: در این مطالعه از پر شترمرغ به عنوان یک جاذب جدید برای حذف فنل در وزن­های 2/0، 3/0، 5/0، 7/0، 1 و 5/1 گرم در 100میلی لیتر استفاده شد و تغییرات اثر زمان، pH، مقدارجاذب و دما در حین فرایند حذف و همچنین تبعیت فرایند جذب از معادلات فروندلیش و لانگمیرمورد بررسی قرار گرفت و از نرم­افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته­ها: نتایج به دست آمده معلوم کرد که با افزایش مقدار ماده جاذب از g 2/0 تا g 7/0 میزان جذب افزایش می­یابد. جذب فنل با افزایش مقدار pH محلول کاهش می­یابد. همچنین این نتیجه به دست آمد که افزایش زمان تماس تأثیر ویژه­ای (70درصد) در میزان جذب از محلول دارد.
نتیجه­گیری: به طور کلی، این جاذب به صورت موفق آمیزی برای تصفیه نمونه­های آبی صنعتی و محلول­های آبی می­تواند به کار رود.

کلیدواژه‌ها


1-Yapar S, Ozbudak V, Dias A, Lopes A. Effect of adsorbent concentration to the adsorption of phenol on hexadecyl trimethyl ammonium-bentonite. J Hazard Mater 2005 ;121(1-3):135-9.
2-Bayramoglu G, Arica MY. Enzymatic removal of phenol and p-chlorophenol in enzyme reactor: horseradish peroxidase immobilized on magnetice beads. J Hazard Mater 2008; 156(1-3):148-55
3-Joyce TW. Design criteria for phenol treatment by plastic media tricking filter, ALCHE. Symposium Series 1997;39(17):123-31
4-Lin SH, Cheng MJ. Adsorption of phenol and m-cholorophenol on organobentonites and repeated thermal regeneration. Waste Manage 2002;22(6):595-603
5-Mittal A. Removal of the dye amaranth from wastewater using hen feathers as potential adsorbent. Elect J Environ Agri Food Chem 2006;5(2):129-35.
6-De la Rosa G, Reynel-Avila HE, Bonilla A, Martinez AL. Word Academy of Science. Eng Technol 2008;47:394-402.
7-Mittal A. Use of hen feathers as potential adsorbent for the removal of a hazardous dye, Brilliant Blue FCF, from wastewater. J Hazard Mater 2006; 128(2-3):233-9.
8-Banat FA, Al-Asheh S. Biosorption of phenol by chicken feathers. Environ Eng Policy 2000;2(2):85-90.
9-Mahvi AH, Maleki A, Eslami A. Potential of rice husk and rice husk ash for phenol removal in aqueous systems. Am J Appl Sci 2004;1(4):321-6.
10-Banat FA, Al-Bashir B, Al-Asheh S, Hayajneh O.  Adsorption of phenol by bentonite. Env Pollut 2000; 107(3):391-8.
11-Khalid N, Ahmad S, Toheed A, Ahmad J. Potential of rice husks for antimony removal. Appl Radiat Isot 2000;52(1):31-8.  
12-Halhouli KA, Drawish NA, Al-Dhoon Naser M. .  Effects of pH and inorganic salt on the adsorption of phenol from aqueous systems on activated decolorizing charcoal. Separ Sci Technol 1995;30(17):181-90.
13-Vimal C, Srivastava S, Mahadeva M, Indra D, Basheswar Prasadm Indra M, Mishra S. Adsorptive removal of phenol by bagasse fly ash and activated carbon: Equilibrium, kinetics and thermodynamics. J Coll Surf 2006;5(2):89–104.  
14-Mittal A, Mittal J, Kurup L. Utilization of hen feathers for the adsorption of Indigo Carmine from simulated effluents. J Environ Prot Sci 2007;146:92-100.
15-Vazquez G, Gonzalez J, Freire M, Calvo M, Antorrena G. Determination of the optimal conditions for the adsorption of cadmium ions and phenol on chestnut (castanea sativa) shell. Globa NEST J  2009;11(2):196-204.
16-Nagda GK, Diwan AM, Ghole VS. Potential of tendu leaf refuse for phenol removal in aqueous systems Appl Ecol Environ Res 2007;5(2):1-19.
17-Mishra S, Bhattacharya J. Batch studies on phenol removal using leaf activated carbin. Malaysian J Chem 2007;9(1):1-15.
18-Potgieter JH, Bada SO. Potgieter SS. Adsorptive removal of various phenols from water by South African coal fly ash. Water SA 2009;35 (1):89-96.
19-Aksu A, Açikel U, Kabasakal E, Tezer S. Equilibrium modeling of individual and simultaneous biosorption of chromium (VI) and nickel (II) onto dried activated sludge.  Water Res 2002;36(12):3063-73.
20-Rengaraj S, Moon SH, Sivabalan R, Arabindoo B, Murugesan V. Agricultural solid waste for the removal of organics: adsorption of phenol from water and wastewater by palm seed coat activated carbon. Waste Manage 2002;22 (5):543-8.