بررسی میزان استفاده از کتابخانة ملی دیجیتال پزشکی کشور توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی.گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان استفاده از کتابخانة ملی دیجیتال پزشکی کشور توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می­باشد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و به روش پیمایشی انجام گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است، جامعه مورد بررسی، اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شاغل در دانشکده­ها، به تعداد 188 نفر بوده است. استخراج نتایج با استفاده از نرم­­­­افزار 15SPSSانجام شده است و برای رسم جداول از نرم افزار EXCEL استفاده شده است.
یافته­ها: استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانة ملی دیجیتال پزشکی کشور در رفع نیاز­­­های اطلاعاتی اعضای هیأت علمی " تأثیر زیادی" دارد. اعضای هیأت علمی، میزان آشنایی خود را با منابع اطلاعاتی کتابخانة ملی دیجیتال پزشکی "متوسط" عنوان کردند. پایگاه اطلاعاتی ELSEVIER  به عنوان پراستفاده­ترین پایگاه در بین اعضای هیأت علمی شناخته شد. 7/35 درصد آنها برای استفاده از منابع آموزش دیده­اند و 8/31 درصد آنها درخواست آموزش مجدد داشتند.از 3/64 درصد افرادی که اصلاً در کارگاه­های آموزشی شرکت نکرده بودند، 4/57 درصد برگزاری دوره­های آموزشی را درخواست کردند.
نتیجه­گیری: ترافیک و سرعت کم شبکه اینترنت جزء مهمترین مشکلات دستیابی به منابع اطلاعاتی عنوان شد. به روز بودن منابع اطلاعاتی مهم­ترین دلیل استفاده و رضایت از منابع بیان شد. بین اعضای هیأت علمی از نظر میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و مدرک تحصیلی، جنسیت و گذراندن دوره­های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد، تفاوت معناداری بین میزان استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانة ملی دیجیتال پزشکی با مرتبة علمی اعضای هیأت علمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


1-Asadi M, Sharif Sh. Needs of library databases and electronic journals available at Sharif University. Electronic Journal of Iranian Research Institute of Scientific Information and Documentation [Serial Online].  2007;3(6).
2-TenoperC, King DW, Bush A. Medical faculty's use of print andelectronic journals: changes over time and in comparison with scientists. J Med Libr Assoc2004;92(2):233-41.  
3-Renwick Sh. Knowledge and use of electronic information resources by medical Sciences faculty at the University of the West Indies. J Med Libr Assoc2005;93(1):21-31.
4-Atilgan D, Bayram, Ö. An evaluation of faculty use ofthe digital library at ankara university, turkey. J AcadLibr 2006;32(1):86-93.
5-Mrdanlo A, Aladdini F, Mohammadi MR, Fayyazbakhsh A . Refer to the medical faculty of the databases OVID. Hakim Res J 2004;6(4):81-7
6-Shahi Hassan M. The attitude of the faculty and the University of databases. Journal Book 2006;19(2):61-76 [InPersian]
7-NodoushanSalmani E. Evaluation, desirability, and factors affecting use of online databases by faculty members of Tabriz in the year 86-1385. [dissertation]. Tabriz: Univ. Tabriz; 2008. [In Persian]
8-Rasool Abadi M. Evaluation of teachers and other faculty members familiar with the ways of Kurdistan University of Medical Sciences on the Internet and related information on their research activities. Electronic Journal of Research and scientific evidence on Iran [Serial Onlin]. 2008;2(7).
9-Hayati Z, Sotodeh H. The effect of the use of electronic sources of information on the research faculty of Shiraz University. Journal of Sociology and Social Sciences- Social and Human Sciences, Shiraz University 1997;36:189-203. [In Persian] 
10-Tannery NH, Wessel CB, Epstein BA, Gadd CS. Hospital nurses' use of Knowledge- based information resources. Nurs outlook 2007;55(1):15 –19.
11-Islami A, Keshavarz H. Skills of information searching in electronic resources PhD students joined the Geography Department of Tehran University. J Sci Technol [Serial Online]. 2008;23(1 and 2):60-45.