دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 76، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-111 
سندروم گلدنهار

صفحه 1-111

آرش احمد زاده؛ علی احمدزاده


ارزیابی کفایت دیالیز به‌وسیلةKT/V در بیماران همودیالیز

صفحه 43-48

سید سیف‌اله بلادی موسوی؛ خجسته حسینی نژاد؛ عباس علی زراعتی


مقایسة اثر افزودن الانزاپین در مقابل پرفنازین بر درمان نگهدارندة بیماران دو قطبی نوع یک

صفحه 49-56

احمد فخری؛ حاتم بوستانی؛ عباس پزشکی؛ معصومه نظری‌نسب؛ محمدرضا حق‌‌دوست


مقایسة لابراتواری میزان سختی یک نوع کامپوزیت Core، در دو روش مختلف قراردهی

صفحه 27-34

فرامرز زکوی؛ سمیه حسینی طباطبائی؛ فاطمه بهرام نژاد؛ سهیلا صادقیان؛ کاوه خلج؛ مهدی پورمهدی بروجنی