بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی.گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدة روان‌‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی بالینی.گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدة روان‌‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌ شناسی بالینی. گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدة روان‌‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا بهMS  بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه کنترل است. جامعة آماری شامل 83 نفر از بیماران مبتلا به MS شهر اصفهان می­باشد. برای انتخاب این افراد از روش نمونه­گیری داوطلبانه در دسترس و همتاسازی استفاده شد. آنها از لحاظ سن، جنس، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، طول مدت ابتلا به بیماری، دارا بودن یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در افسردگی و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش کاملاً همگون بودند. سپس با استفاده از روش تصادفی 30 نفر انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامة دموگرافیک، پرسشنامة افسردگی بک (BDI) و مقیاس کیفیت زندگی مخصوص بیماران MS (MSIS-29) بوده است. آزمودنی­های گروه آزمایش به­مدت 8 جلسة دو ساعته، تحت درمان آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس (SIT) قرار گرفتند، اما گروه کنترل مداخله­ای دریافت نکردند. نتایج حاصل با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل آشکار ساخت که میان گروه آزمایش و گواه از لحاظ افسردگی و کیفیت زندگی، تفاوت معناداری وجود دارد (001/0P<). یعنی آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس موجب کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS شده است.
نتیجه­گیری: آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس به­طور معناداری موجب کاهش میزان افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران  MSشده است. بنابراین آموزش این مهارت‌ها و راهبردهای مقابله با استرس، علاوه بر درمان‌‌های دارویی به این بیماران توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1-Etemadifar M, Chitsaz A. Multiple Sclerosis MS. Esfahan: Esfahan University of Medical Sciences publication; 2005. p. 120-42.
2-Bardley W, Daroff R, Fenichel G, Marsden C. MS. Neurology in clinical practice 1996;1308-35.
3-Nafissi S, Ayatollahi P, Eshraghian MR, Kaviani Hl, Tarazi A. Determinants of quality of life in Iranian with Multiple Sclerosis. Journal of the Neurological Science 2005; 238:S239.
4-Visschedijk MA, Collette EH, Polman CH, Pfennings LE, Van Der Ploeg HM. Development of a cognitive behavioral group intervention programme for patients with Multiple Sclerosis an exploratory study. Psychol Rep 2004; 95:735-46.
5-Foley FW, Bedell JR, LaRocca NG, Scheinberg LC, Reznikoff M. Efficacy of Stress-Inoculation Training in coping with Multiple Sclerosis. J Consult Clin Psychol 1987; 55:912-22.
6-Hoseinzadeh Z. Study the efficacy of Stress Inoculation Training (SIT) on reduction of depression and anxiety in MS patients [dissertatin]. Tehran: Islamic Free University, Research Science unit; 2007. [Persian]
7-Mokhtary S. Study the effects of cognitive behavioral group intervention on depression for patients with Multiple Sclerosis (MS) [dissertation]. Esfahan: Esfahan University; 2005. [Persian]
8-Patti F, Cacopardo M, Palermo F, Ciancio MR, Lopes R, Restivo D, et al. Health-related quality of life and depression in an Italian sample of Multiple Sclerosis patients. J Neurol Sci 2003; 211:55-62.
9-Mohr DC, Hart SL, Goldberg A. Effects of treatment for depression on fatigue in multiple zclerosis. Psychosom Med 2003; 65:542-7.
10-Mohr DC, Hart SL, Julian L, Catledge C, Honos-Webb L, Vella L, et al. Telephon-administered psychotherapy for depression. Arch Gen Psychiatry 2005; 62:1007-14.
11-O’Hara L, Cadbury H, De SL, Ide L. Evaluation of the effectiveness of professionally guided self-care for people with Multiple Sclerosis living in the community: A randomized controlled trial. Clin Rehabil 2002; 16:119-28.
12-Hazrati M, Zahmatkeshan N, DejBakhsh T, Nik Seresht A, Zeyghami B. The effect of rehabilitation on the quality of life in Multiple Sclerosis patients. Armaghane-Danesh, Journal of Yasuj University of Medical
      Sciences 2005; 39:53-64 [Persian].
13-Mohamady N. Study the efficacy of cognitive behavioral group intervention on depression for patients with Multiple Sclerosis. (MS) [dissertation]. Esfehan: Esfehan University; 2005. [Persian]
14- Visschedijk MA , Mohr DC, Foley FW. Cognitive behavioral group intervention programme for patients with Multiple Sclerosis. Psychol Rep 2009; 85: 841- 59.
15-Azkhosh M. Using clinical and psychological tests. Tehran: Ravan publication; 2000.
16-Hobart J, Lamping D, Fitzpatrick R, Riazi A, Thompson A. The Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29): A new patient-based outcome measure. Brain 2001; 124: 962-73.
17-Riazi A, Hobart JC, Lamping DL, Fitzpatrick R, Thampson AJ. Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29): reliability and validity in hospital based samples. J Neurol, Neurosurg Psychiatry 2002; 73:701-4.
18-Ayatollahi P, Nafissi S, Eshraghian MR, Tarazi A. Cross-Cultural adaptation of the Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) for Iranian MS patients, evaluation of reliability and validity. Tehran University Medical Journal 2006; 64:62-8. [Persian]
19-Meichenbaum D. Stress Inoculation Training. New York: Pergamon; 1985.
20-Larcombe NA, Wilson PH. An evaluation of cognitive-behaviour therapy for depression in patients with Multiple Sclerosis. Br J Pyschiatry 1984; 145:366-71.
21-Mathiowetz VG, Finlayson ML, Matuska KM, Chen HY, Luo P. Randomized controlled trail of an energy conservation course for persons with Multiple Sclerosis. Mult Scler 2005; 11:592-601.
22-Maguire BL. The effects of imagery on attitudes and moods in Multiple Sclerosis patients. Altern Ther Health Med 1996; 2:75-9.
23-Tesar N, Baumhackl U, Kopp M, Gunther V. Effects of psychological group therapy in patients with Multiple Sclerosis. Acta Neurol Scand 2003;107:394-9.