ادنتوژنیک کراتوسیست با نمای ضایعه پری‌آپیکال

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت.مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل، ایران.

2 استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت.گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ادنتوژنیک کراتوسیست نوع مشخصی از کیست ادنتوژنیک تکاملی است که بایستی به­علت ویژگی­های هیستوپاتولوژیک و مشی بالینی خاص مورد توجه قرار گیرد. این کیست دارای رفتار تهاجمی و تمایل به عود بالا بوده و تحت عنوان تومور خوش­خیم سیستیک در نظر گرفته می­شود و دارای نمای رادیوگرافیکی متغیر بوده که از رادیولوسنسی تک حفره­ای تا چند حفره­ای متفاوت است. گاهی به­صورت بین ریشه­ای قرار گرفته و در موارد نادرتر به­صورت رادیولوسنسی پری­آپیکال بوده و ممکن است با ضایعات اندودنتیک اشتباه شود و در نتیجه به تشخیص و درمان نامناسب منجر گردد.
گزارش مورد: مردی 33 ساله به­دلیل تورم در قدام فک پایین مراجعه نمود که با درمان ریشة دندان لترال سمت راست بهبود نیافته بود. در بررسی هیستوپاتولوژیکی ضایعة رادیولوسنت خارج شده از فک، ادنتوژنیک کراتوسیست ملتهب گزارش شد.
نتیجه­گیری: تشخیص تنها بر پایة یافته­های بالینی می­تواند مشکل آفرین باشد، زیرا می­تواند به درمان نامناسب منجر شود. در اکثر موارد، بررسی هیستولوژیک بافت­های خارج­شده توسط جراحی برای تشخیص صحیح الزامی است. این مورد به­ویژه وقتی صادق است که ضایعه با درمان­های معمول ریشة دندان برطرف و درمان نشود.

کلیدواژه‌ها


1-Philipsen HP. On keratocysts in the jaws. Tandleagebladet 1956;60: 963-80.
2-Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral and maxillofacial pathology. 3rd ed. St. Louis, Mo: Saunders/Elsevier; 2009.
3-Forssell K. The primordial cyst. A clinical and radiographic study. Proc Finn Dent Soc 1980;76:129-74.
4-Madras J, Lapointe H. Keratocystic odontogenic tumour: reclassification of the odontogenic keratocyst from cyst to tumour. J Can Dent Assoc 2008;74:165-165h.
5-Brannon RB. The odontogenic keratocyst. A clinicopathologic study of 312 cases. Part I. Clinical features. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1976;42:54-72.
6-Wood NK, Goaz PW. Differential diagnosis of oral and maxillofacial lesions. 5th ed . St Louis: Mosby; 1997.
7-Brannon RB. The odontogenic keratocyst. A clinicopathologic study of 312 cases. part II. Histologic feature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1977;43:233-5.
8-Garlock JA, Pringle GA, Hicks ML. The odontogenic keratocyst: a Potential endodontic misdiagnosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998;85:452-6.
9-Kuroyanagi N, Sakuma H, Miyabe S, Machida J, Kaetsu A, Yokoi M, et al. Prognostic factors for keratocystic odontogenic tumor (odontogenic keratocyst): analysis of clinico-pathologic and immunohistochemical findings in cysts treated by enucleation. J Oral Pathol Med 2009;38:386-92.
10-Nohl FS, Gulabivala K. Odontogenic keratocyst as periradicular radiolucency in the anterior mandible: two case reports. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996;81:103-9.
11-Wright BA, Wysocki GP, Larder TC. Odontogenic keratocysts presenting as periapical disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1983;56:425-9.
12-Blanas N, Freund B, Schwartz M, Furs IM. Systemic review of the treatment and prognosis of the odontogenic keratocyst. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000;90:553-8.
13-Nary Filho H, Matsumoto MA, Fraga SC, Goncales ES, Servulo F. Periapical radiolucency mimicking an odontogenic cyst. Int Endod J 2004;37:337-44.
14-Ali M, Baughman RA. Maxillary odontogenic keratocyst: a common and serious clinical misdiagnosis. J Am Dent Assoc 2003;134:877-83.
15-Schulz M, von Arx T, Altermatt HJ, Bosshardt D. Histology of periapical lesions obtained during apical surgery. J Endod 2009;35:634-42.
16-Peters E, Lau M. Histopathologic examination to confirm diagnosis of periapical lesions: a review. J Can Dent Assoc 2003;69:598-600.
17-Ortega A, Farina V, Gallardo A, Espinoza I, Acosta S. Nonendodontic periapical lesions: a retrospective study in Chile. Int Endod J 2007;40:386-90.
18-Stajcić Z, Paljm A. Keratinization of radicular cyst epithelial lining or occurrence of odontogenic keratocyst in the periapical region?. Int J Oral Maxillofac Surg 1987;16(5):593-5.
19-Kuc I, Peters E, Pan J. Comparison of clinical and histologic diagnoses in periapical lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000;89:333-7.
20-Vier FV, Figueiredo JAP. Prevalence regarding the type of periapical pathology in 102 human teeth extracted with associated periapical lesion. ECLER Endod 2000;2:1-15.
21-Ramachandran Nair PN,  Pajarola G,  Schroedera HE. Types and incidence of human periapical lesions obtained with extracted teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996;81:93-102.
22-Pace R, Cairo F, Giulani V, Prato LP, Pagavino G. A diagnostic dilemma: endodontic lesion or odontogenic keratocyst? A case presentation. Int Endod J 2008;41:800-6.