اعتبارسنجی مقیاس RPE 6-20 بورگ بر اساس ضربان قلب در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه ارگونومی ،گروه ارگونومی، دانشکدة بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 استاد، گروه اپیدمیولوژی،گروه اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از روش­های ارزیابی و برآورد بار کار جسمانی، روش ارزیابی ذهنی است. در سال­های اخیر ارزیابی تلاش درک شده یا علایم ذهنی خستگی حین کار فیزیکی، تقریبا بر روش­های اندازه­گیری روانی- فیزیکی، متکی شده است. مقیاس­های نرخ­گذاری، رایج­ترین ابزار اندازه­گیری به­کار برده شده در روانشناسی هستند. نرخ­گذاری تلاش درک شدة بورگ (RPE) یک روش آسان برای پایش شدت فعالیت فیزیکی است. این مطالعه با هدف  اعتبارسنجی همبستگی بین RPE و ضربان قلب در بین کارگران ایرانی انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه، 500 نفر از کارگران مرد سالم کارخانجات شهرستان شیراز داوطلبانه شرکت نمودند (گسترة سن20 تا 59 سال). افراد مورد مطالعه به وسیلة دوچرخة ارگومتر براساس پروتکل آستراند به­مدت 6 دقیقه  مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این افراد حین انجام آزمایش خواسته شد تا مقیاس بورگ را در پایان هر دقیقه نرخ­گذاری کنند و همچنین ضربان قلب آنان در پایان هر دقیقه توسط دستگاه ثبت شد.
یافته­ها: ضریب همبستگی پیرسون (r) بین RPE و ضربان قلب به­دست آمده از تمامی داده­ها، معادل 847/0 به­دست آمد که نشان­دهندة همبستگی بالاست.
 نتیجه­گیری: آنالیز داده­ها نشان داد که رابطة بین RPE و ضربان قلب بالا بوده و مؤید نتایج به­دست آمده از مطالعات پیشین می­باشد. بنابراین، می­توان از مقیاس RPE بورگ برای ارزیابی شدت فعالیت در کارگران مرد ایرانی سالم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


1-Moudi MA, Choobineh AR. Ergonomics in practice: selected ergonomics topics. Tehran: Nashr-e-Markaz;1999. P. 81-94.
2-Kroemer KHE, Grandjean E. Fitting the task to the human: a textbook of occupational ergonomics. 5thed.  London; Bristol, PA : Taylor & Francis; 1997.P. 101.
3-Abdoli Eramaki M. Occupational Biomechanics & Design of Workplace (Ergonomics). Tehran: Omid-e-majd; 1997. P. 237.
4-Louhevaara V. The Occupational Ergonomics. In: Karwowski W, Marras WS, editors. The occupational ergonomics handbook. Boca Raton, Fla: CRC Press; 1999. P. 261.
5-Wilson, JR. Corlett N. Evaluation of human work. 3rded. Boca Raton, FL: Taylor & Francis; 2005. P.429-49..
6-Gamberale F. The perception of exertion. Ergonomics 1985;28:299-308.
7-Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 1982;14:377-81.
8-Teraslinna P, Ismail AH, Macleod DF. Nomogram by Astrand and Ryhming as a predictor of maximum oxygen intake.  J Appl Physiol 1966;21: 513-5.
9-Borg G. Psychophysical scaling with applications in physical work and the perception of exertion. Scand J Work Environ Health 1990;16:55-8.
10- Sherehiy B. Karwowski W. In: Marras, WS. Karwowski W, edirors.  The occupational ergonomics handbook. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis; 2006. P. (37-1)-(37-3).
11- Egan AD. Session rating of perceived exertion during high intensity and low intensity bouts of resistance exercise. UWL Journal of Undergraduate Research 2003;6:1-6.
12- Hartshorn JE. Lamb KL. The reproducibility of perceptually regulated exercise responses during short-term cycle ergometry.  Int J Sports Med 2004;25:362-7.
13- Davies RC. Rowlands AV. Eston RG. The prediction of maximal oxygen uptake from submaximal ratings of perceived exertion elicited during the multistage fitness test.  Br J Sports Med 2008;42:1006-10.
14- Faulkner J, Eston R. Overall and peripheral ratings of perceived exertion during a graded exercise test to volitional exhaustion in individuals of high and low fitness. Eur J Appl Physiol 2007;101:613-20.
15- Egwu MO. Effect of psycho-physical stress on the preference of non-athletic youths for intermittent or continuous bench-stepping. International Journal of Sports Science and Engineering 2009;3:022-6.
16- Bridger RS. Introduction to Ergonomics.  London; New York: Taylor & Francis; 2003. P. 217.
17- Lambrick DM, Faulkner JA, Rowlands AV, Eston RG. Prediction of maximal oxygen uptake from submaximal ratings of perceived exertion and heart rate during a continuous exercise test: the efficacy of RPE 13. Eur J Appl Physiol 2009;107:1-9.
18- Wergel-Kolmert U, Wisen A, Wohlfart B. Repeatability of measurements of oxygen consumption, heart rate and Borg’s scale in men during ergometer cycling. Clin Physiol Funct Imaging 2002;22:261-5.
19- Plowman, SA. Smith DL. Exercise Physiology for Health, Fitness, and Performance. 2nd ed. San Francisco: Benjamin Cummings; 2003.P. 392.
20- Carton RL. Rhodes EC. A Critical review of the literature on ratings scales for perceived exertion. Sports Med 1985;2:198-222.
21-Akimov EB, Alekseev VM. Effects of the production of perceived exertion during cycle ergometry. Human  Physiology 2008;34:766–70. [Russian]
22-Marriott HE, Lamb KL. The use of ratings of perceived exertion for regulating exercise levels in rowing ergometry. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1996;72:267-71.
23-Eston RG, Lamb KL, Parfitt G, King N. The validity of predicting maximal oxygen uptake from a perceptually-regulated graded exercise test. Eur J Appl Physiol 2005;94:221–7.
24-Buckley JP, Eston RG, Sim J. Ratings of perceived exertion in braille: validity and reliability in production mode. Br J Sports Med 2000;34:297–302.
25-Cink RE. Thomas TR. Validity of the Astrand-Ryhming nomogram for predicting maximal oxygen intake. Br J Sports Med 1981;15:182-5.
26-Choobineh AR, Barzideh M, Gholami T, Amiri R, Tabatabaei HR, Almasi Hashyanie A. Estimation of aerobic capacity (VO2-max) and Study of its associated factors among male workers of Industrial factories in Sepidan/Fars province, 2009. Scientific Medical Journal 2011;10:1-12
27-Straker LM. Body Discomfort Assessment Tools. In: Karwowski W, Marras WS, editors. The Occupational ergonomics handbook. Boca Raton, Fla: CRC Press; 1999. P.1244.
28-Dwyer GB, Davis SE, editors. ACSM's health-related physical fitness assessment manual. 2nd ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 11-124.
29-GolBabaee F, Omidvari M. Man and Thermal Environment. Tehram: Tehran University; 2003. P. 86- 9.
30-Karavatas SG, Tavakol K. Concurrent validity of borgs rating of perceived exertion in African-American young adults, employing heart rate as the standard. The internet journal of allied health sciences and practice 2005;3:1-5.