دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 78، مرداد و شهریور 1391 
اثر ورزش در سمیت ناشی از مرفین در کبد و کلیه موش صحرایی

صفحه 325-333

معصومه احمدی‌زاده؛ علیرضا سرکاکی؛ یعقوب فربود؛ بابک محمدیان؛ فاخر رحیم


تأثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان

صفحه 253-259

بهمن دشت‌بزرگی؛ سید محمد حسینی؛ سمیه بساک؛ سید محمود لطیفی


تأثیر طب فشاری بر شدت درد بیماران آرتریت روماتوئید

صفحه 269-275

فیروزه کریمی‌پور؛ صدیقه فیاضی؛ کریم مولا؛ سید محمود لطیفی


پنوماتوز کولون: گزارش یک مورد

صفحه 335-339

عبدالرحیم ناهیدی؛ علیرضا رضایی


تأثیر گردن‌درد غیراختصاصی مزمن بر شاخص‌های ثبات وضعیت بدنی

صفحه 277-283

مریم سعادت؛ محمدجعفر شاطرزاده یزدی؛ علی‌اصغر ارسطو؛ شهلا زاهدنژاد؛ حسین نگهبان سیوکی؛ عبدالحسین بیگدلی