تغییرات اسکلتال در بیماران بتاتالاسمی ماژور در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه دندان‌پزشکی کودکان.دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دندانپزشک.دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تالاسمی ماژور علایم بالینی شدید همراه با ناهنجاری­های سر و صورت دارد که منجر به اختلال در زیبایی افراد مبتلا می­شود. درمان ارتودنسی و بازسازی صورت توسط جراحی در این بیماران نتایج زیبایی خوب و به تبع آن نتایج روانی خوشایندی در برداشته است. تحقیقات نشان داده است که افزایش سطح کیفی زندگی اثر متقابلی با بهبود سلامتی بیماران تالاسمی دارد. آگاهی و شناخت بیشتر عوارض استخوانی این بیماری جهت انجام درمان­های بهتر ضروری است.
روش بررسی: این مطالعة توصیفی تحلیلی بر روی 48 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور و 48 نمونه نرمال انجام گرفت که بر اساس جنسیت به 2 گروه 24 نفره دختر و پسر تقسیم شدند. شرایط لازم برای انتخاب نمونه­های نرمال شامل سن بالای 15 سال و مبتلا نبودن به بیماری­های خاص، نداشتن پیشینة هر گونه درمان ارتودنسی و ارتوپدی فک­ها، داشتن نیم­رخ کلاس I، ارتفاع نرمال صورت و اکلوژن کلاس I مولری همراه با اورجت و اوربایت طبیعی و وجود دندان­های 7 تا 7 در قوس دندانی فکی بود. برای بررسی سفالومتری کلیشه­ها هم از آنالیز ترکیبی استفاده شد و نتایج توسط آمار توصیفی وpaired sample T test آنالیز شدند (005/0p<).
یافته­ها: زاویة SNA افزایش معناداری ندارد؛ در حالی­که زاویة SNB و ANB کاهش معناداری دارند ( 005/0P<). زاویة پلن­های اکلوزال با SN، فرانکفورت با basal plans , y axis افزایش، ولی زاویة پلن­های فرانکفورت و Facial (005/0P<)، و فاصلة Pog – NB کاهش دارد (005/0P<).
نتیجه­گیری: تالاسمی با کاهش رشد مندیبل و ارتفاع صورت خلفی باعث ایجاد مال اکلوژن Cl II و الگوی رشدی Long face می­شود

کلیدواژه‌ها


 
1-Pakshir H, Mina KH. Cephalometric analysis in patients with beta-thalassemia. Shiraz J Dent 2003;122:55-66.
2-Habibzadeh F, Yadollahie M, Merat A, Haghshenas M. Thalassemia in Iran; an over view. Arch Iran Med 1998;1:49-54.
3-Noori- Daloii MR, Moazami N, Farhangi S, Atalay A, Geren IN, Akar L, et al. Beta–thalassemia in Iran: a high incidence of nonsence codon 39 mutation on the island of Queshm. Hemoglobin 1994;18(6):449-53.
4-Bassimitci S, Yücel-Eroğlu E, Akalar M. Effects of thalassaemia major on components of the craniofacial complex. Br J Orthod 1996:23(2):157-62.
5-Scutellari PN, Orzincolo C, Andraghetti D, Gamberini MR. Cephalometric Analysis in beta-halassemia. Radiol Med(Torino) 1994; 87(4): 389-96.
6-Abu Alhaija ES, Hattab FN, al-Omari MA. Cephalometic measurements and facial deformities in subjects with beta-thalassaemia major. Eur J Orthod 2002;24(1):9-19 .
7-Amini F, Jafari A, Eslamian L, Sharifzadeh S. A cephalometric study on craniofacial morphology of Iranian children with beta-thalassemia major. Orthod Craniofac Res 2007;10(1):36-44.