مقایسة نتایج سونوگرافی ترانس‌واژینال با یافته‌های دیلاتاسیون و کورتاژ در ارزیابی بدخیمی آندومتر زنان یائسه با خونریزی واژینال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیولوژی.دانشکدة علوم پزشکی، گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دستیار گروه رادیولوژی.بیمارستان گلستان، بخش MRI، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه زنان.دانشکدة علوم پزشکی، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

 زمینه و هدف: خونریزی پس از یائسگی یک مشکل شایع بالینی است. در 10 درصد موارد علت آن سرطان آندومتر است. اگرچه آتروفی آندومتر به­عنوان شایع‌ترین علت آن است. اکثریت این بیماران، جهت بررسی علت آن تحت D&C قرار می‌گیرند. هدف از این پژوهش این است که تعیین کند در چه مواردی سونوگرافی ترانس‌واژینال می‌تواند جایگزینی برای D&C باشد.
روش بررسی: از تعداد 98 بیمار با خونریزی پس از یائسگی سونوگرافی ترانس‌واژینال انجام و پس از D&C یا هیسترکتومی بررسی هیستوپاتولوژی آندومتر بعمل آمد. یافته‌های طبیعی در سونوگرافی ترانس‌واژینال: یک آندومتر نازک منتشر با حواشی صاف و اکوژنیسیتی هموژن با ضخامت کمتر یا مساوی 5 میلی­متر در نظر گرفته شد. ولی نماهای آندومتر ضخیم­تر از 5 میلی­متر، ضخیم‌شدگی نامنظم آندومتر، اکوژنیسیتی غیر یکنواخت و تودة درون حفرة رحمی به عنوان پاتولوژی مدنظر قرارگرفت.
یافته­ها: نتایج آسیب شناسی در 98 بیمار مورد مطالعه عبارت بود از: 44 نفر (45 درصد) آندومتر آتروفیک، 11 نفر (11 درصد) سرطان آندومتر، 10 نفر (10 درصد) هایپرپلازی بدون آتیپی، 28 نفر (29 درصد) پولیپ و 5 نفر (5 درصد) سایر موارد. در نتیجه سونوگرافی ترانس‌واژینال دارای حساسیت 100درصد، ویژگی 38/41 درصد، ارزش اخباری مثبت 74/17 درصد و ارزش اخباری منفی 100درصد در تشخیص بدخیمی آندومتر می‌باشد. همچنین سونوگرافی دارای ویژگی 100 درصد در تشخیص آتروفی آندومتر است.
نتیجه­گیری: سونوگرافی ‌واژینال روشی با ارزش است که تعیین می‌کند کدام یک از بیماران با خونریزی پس از یائسگی نیازمند بررسی­های بیشتر D&C یا بیوپسی هستند و تعداد بیماران نیازمند به اقدامات تهاجمی‌تر را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


1-Gale A, Dey P. Postmenopausal bleeding. Menopause Int 2009;15(4):160-4.
2-Berek JS, editor.  Berek & Novak's gynecology. 14
th
ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. P. 313-49.
3-Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, editor. Diagnostic ultrasound. 3rd ed. St. Louis, Mo: Elsevier Mosby; 2005. P. 1905–40.
4-Davidson KJ, Dubinsky TJ. Ultrasonographic evaluation of the endometrium in postmenopausal vaginal bleeding. Radiol Clin North Am 2003;41(4):769-80.
5-Langlois JP, Nashelsky J. Clinical inquiries. How useful is ultrasound to evaluate patients with postmenopausal bleeding? J Fam Pract 2004;53(12):1005-6.
6-Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard I. Danforth's Obstetrics & Gynecology. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P. 181-90.
7-Medverd JR, Dubinsky TJ. Cost analysis model: US versus endometrial biopsy in evaluation of peri-and postmenopausal abnormal vaginal bleeding. Radiology 2002;222(3):619-27.  
8-Bree RL, Carlos RC. US for postmenopausal bleeding: consensus development and patient-centered outcomes. Radiology 2002;222(3):595-8.
9-Van den Bosch T, Vandendael A, Van Schoubroeck D, Wranz PA, Lombard CJ. Combining vaginal ultrasonography and office endometrial sampling in the diagnosis of endometrial disease in postmenopausal women. Obstet Gynecol 1995;85(3):349-52.
10-Epstein E, Valentin L. Managing women with post-menopausal bleeding. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004;18(1):125-43.