تأثیر گردن‌درد غیراختصاصی مزمن بر شاخص‌های ثبات وضعیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد فیزیوتراپی.گروه فیزیوتراپی، دانشکدة توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار گروه فیزیوتراپی.مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکدة توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 کارشناس‌ارشد مهندسی پزشکی. گروه فیزیک پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: گردن­درد، دومین ناتوانی شایع عضلانی- اسکلتی بعد از کمردرد است. با توجه به تغییرات عملکرد حسی- حرکتی ناشی از گردن­درد غیراختصاصی مزمن و تأثیر بر کمیت و کیفیت اطلاعات حس عمقی این ناحیه، احتمالاً وقتی این اطلاعات در تعامل با سیستم بینایی و دهلیزی قرار بگیرند، اختلال در حفظ تعادل پیش می­آید، لذا هدف از این مطالعه، تأثیر گردن­درد غیراختصاصی مزمن بر شاخص­های تعادل در این گروه است.
روش بررسی: در این مطالعة شبه­تجربی و  مورد- شاهدی، 24 بیمار مبتلا به گردن­درد غیراختصاصی مزمن از جامعة در دسترس به­صورت تصادفی انتخاب و با 24 فرد سالم که با آنها جور شده بودند، مقایسه شدند. آزمودنی­ها در چهار وضعیت دوپا، دوپا روی فوم، یک پا و یک پا روی فوم با استفاده از دستگاه صفحه نیرو نیز مقایسه شدند. داده­های حاصل با آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که شاخص­های نوسان پاسچر بین دو گروه بیمار و سالم در حالت دوپا تفاوت معنادار وجود ندارد ولی در حالت یک پا صرف­نظر از دشواری تکلیف وضعیتی، بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین اثر دشواری تکلیف وضعیتی صرف­نظر از گروه در حالت دو پا معنادار بود.
نتیجه­گیری: با توجه به تفاوت در میزان نوسان پاسچر مشاهده شده بین دو گروه بیمار و سالم در این مطالعه پیشنهاد می­شود، در درمان بیماران گردن­درد تمرینات خاصی جهت بهبود اطلاعات حس عمقی این ناحیه و تمرینات تعادلی در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها


1-Shumway-cook A, Woollacott  MH. Motor Control: translating research into clinical practice. 3rd ed. Philadelphia: lippincott Williams&Wilkins; 2007. 
2-Murphy DR. Conservative  management of  cervical  spine syndromes. Newyork: Mc Graw- Hill; 2000.
3-Karlberg  M, Persson L, Magnusson M. Reduced postural control in patients  with  chronic  cervicobrachial  pain syndrome. Gait & Posture 1995;3:241-9.
4-Bove  M, Bonzano L, Trompetto C, Abbruzzese G,  Schieppati M. The postural disorientation induced by neck muscle vibration subsides on lightly touching a stationary surface or aiming at it. Neuroscience 2006;143(4):1095-103.
5-Schieppati M, Nardone  A , Schmide M. Neck muscle fatigue affects postural control in man. Neuroscience  2003;121(2):277-85.
6-Salavati M, Hadian MR, Mazaheri M, Negahban H, Ebrahimi I, Talebian S, etal. Test-retest reliability  [corrected] of center of pressure measures of postural stability during quite standing in a group with musculoskeletal disorders consisting of low back pain, anterior cruciate ligament injury and  functional ankle instability. Gait Posture 2009;29(3):460-4.
7-Michaelson P, Michaelson M, Jaric S, Latash ML, Sjolander P, Djupsjobacka M. Vertical posture and head stability  in patients with chronic neck pain. J Rehabil Med 2003;35(5):229-35.
8-Pool E, Treleaven J, Jull G. The influence of neck pain on balance and gait parameters in community-dwelling elders.  Man Ther 2008;13(4):317-24.
9-Boucher P, Descarreaux M, Normand MC. Postural control in people  with osteoarthritis of the cervical spine. J Manipulative Physiol Ther 2008;31(3):184-90.