تأثیر ورزش هوازی بر اشباع خون شریانی از اکسیژن در کودکان ناقل کم‌خونی داسی‌شکل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد پرستاری.گروه پرستاری و مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 مربی گروه پرستاری و مامایی.گروه پرستاری و مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه خون و انکولوژی.گروه هماتولوژی و انکولوژی، مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ورزش شدید و بی­هوازی در بیماران مبتلا به کم خونی داسی­شکل به عنوان یک عامل خطرآفرین می­باشد، ولی ایجاد هر گونه عارضه در طی ورزش بی­هوازی یا هوازی در ارتباط با ناقلین این بیماری، در هاله­ای از ابهام باقی مانده است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر  ورزش هوازی بر میزان اشباع خون شریانی از اکسیژن، در کودکان ناقل کم­خونی داسی­شکل انجام گردید.
روش بررسی: هشتاد دو کودک سالم و ناقل کم­خونی داسی­شکل در محدودة سنی 18-6 سال، به­طور تصادفی در دو گروه مورد (41 نفر) و شاهد(41 نفر) قرار گرفتند. پروفایل انتروپومتری و غلظت هموگلوبین آنها اندازه­گیری شد. هموگلوبین S توسط HPLC شناسایی گردید. ورزش تمام کودکان، بر اساس 2 دقیقه رکاب زدن بر روی دوچرخة ثابت و 3 دقیقه استراحت، برنامه­ریزی گردید. میزان اشباع خون شریانی از اکسیژن بیمار قبل و بعد از ورزش، با استفاده از پالس اکسیمتری ثبت گردید.
یافته­ها: یافته­های پژوهش حاکی از آن بود که قبل از ورزش هوازی در خلال و نیز پس از آن، تفاوت آماری معناداری در میزان اشباع خون شریانی از اکسیژن وجود نداشت (05/0p>).  این پارامتر در کودکان ناقل کم­خونی داسی­شکل در محدودة طبیعی باقی ماند. 
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد که ورزش هوازی در کودکان ناقل کم­خونی    داسی­شکل، اختلالی در میزان اشباع خون شریانی از اکسیژن ایجاد نمی­نماید.

کلیدواژه‌ها


1-Fauci AS. [Harrison's principles of internal medicine]. Trans SotoodehNia Gh, SamdaniFard SH. Tehran: Naslefarda; 2005. [ In Persian].
2-Odunvbun ME, Okolo AA, Rahimy CM. Newborn screening for sickle cell disease in Nigerian hospital. Public Health 2008;122(10):1111-6.
3-Izadyar M. [Essentials of Pediatric medicine]. 4th ed. Tehran: Arjmand;2002. P. 701-6. [ In Persian]                                    
4-Reynolds SA, Besada E, Winter-Corella C. Retinopathy in patients with sickle cell trait. Optometry 2007;78(11):582-7.
5-Dickerhoff R. [Sickle cell disease and pregnancy]. Geburtshilfe Frauenheilkd 1990;50(6):425-8.
6-Zandian K Pedram M. Mombeini H, Kie khaieB. Ahvaz first activity report of thalassemia (1981-1996)[Research Project]. انتشارات معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اهواز. 1375. Ahvaz: Ahvaz University of Medical Sciences, Publishing Research Department; 1996. P. 156-73. [ In Persian].
7-Zandian K. The first record of sickle cell in Ahvaz (1996- 2005)[ Research articles] Publisher Research center for Thalassemia and Hemoglobinopathies Ahwaz Jondishapur university of medical sciences Ahwaz Iran; p. 65-80.
   [In Persian].
8-Adib A. [Diseases diagnosis and medical treatment]. 2nd ed. Tehran: Nashre keihan; 1368. P. 359-61. [In Persian].

9-Sickle cell anemia. Available from: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/sickle Cell trait -wikipedia the free encyclopedia.

10-Arzanian MT, Hamidieh AA. [The kinds of Anemia]. Tehran: Rassam; 2006. [ In Persian].

11-Hanfield F. [Exercise complete nutrition for the  uppermost exercise outcome].  Trans Shahverdian R. 5th ed. Tehran: Science & Movement Publishing; 2007. P. 138-9. [In Persian]
12-Defaei H. [Exercise physiology and Art]. Qom: Alhadi  publishing; 1993. P. 53-4. [ In Persian].
13-Jackson Rager [Sports Medicine Guide]. Trans Rajabi H, Zaeim Kohan H.  Published by the National Olympic Committee, Medical Commission.IRI, 2004. P. 45-6. [ In Persian].
14-Moheeb H, Wali YA, El-Sayed MS. Physical fitness indices and anthropometrics Profiles in schoolchildren with sickle cell trait/disease. Am J hematol 2007;82(2):91-7.
15-Alpert BS, Flood NL , Strong WB, Blair JR, Walpert JB, Levy AL. Response to exercise in children with sickle cell trait. Am J Dis child 1982;136(11):1002-4.
16-Thiriet P, Wouassi D, Bitanga E, Lacour JR, Gozal D. Hyperoxia during recovery from consecutive anaerobic exercises in the sickle cell trait. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1995;71(2-3):253-8.
17-Connes P, Sara F, Hardy-Dessources MD, Marlin L, Etienne F, Larifla L, et al. Effects of short supramaximal exercise on hemorheology in sickle cell trait carriers. Eur J Appl Physiol 2006;97(2):143-50.
18-Pour Mokhtar M, Dayhim MR, Jalili MA. [Biochemistry red blood cells]. Tehran: Publications of asceticism with Iranian Blood Transfusion Organization Research Center; 2007. P. 235-49. [In Persian].

19-Tripette J, Loko G, Samb A, Gogh BD, Sewade E, Seck D, et al. Effects of hydration and dehydration on blood rheology in sickle cell trait carriers during exercise. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2010;299(3):H908-14.

20-Bernard J H. [Hematology Coagulation Davidson]. trans Aliyari F, Sina Sh, Khatibi N., First ed. Babazadeh and Noore Danesh Publication; 1382; 2 :106-40. [In Persian].
21-Park & Park. [Textbook of Social Medicine, Principles of Epidemiology, Demography and  health statistic methods] trans Shojaei Tehrani H,. 17th ed. Tehran: Samaat Publication; 1387. P. 169. [In Persian].
22-Sharkey Brian J. [The physical readiness physiology]. Trans Jaleh Douste Sani B, Dehkhoda MR.   Safirpublication; 1993. P. 30-2.[In Persian].
23-Abbasi A. The effect of walking exercise program on the Family's ability to function and quality of life of patients with heart failure [dissertation]. Ahvaz: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences; 2006. P. 53.[In Persian].
24-Alijani I. Exercise science. Tehran: Chekamh Publication; 2005. P. 127-8.[In Persian].
25-Brandon, R. (2003) Aerobic and Anaerobic Development. Brian Mackenzie's Successful Coaching, (ISSN 1745-7513/ 4 / August), p.  4-5.