بررسی اپیدمیولوژیک موارد سلولیت منجر به عارضه در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سال‌های 1383-1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی اجتماعی.دانشکدة پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار بیماری‌های عفونی.مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 رزیدنت بخش داخلی.رزیدنت بخش داخلی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، ایران.

4 مربی گروه پزشکی اجتماعی. دانشکدة پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سلولیت عبارت است از عفونت حاد جلد و بافت زیر جلدی که در صورت عدم درمان درست می­تواند به عوارض مهمی مثل: سپتی سمی، اندوکاردیت و مننژیت و سایر عوارض و در نهایت مرگ منجر گردد. در این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک موارد سلولیت به عارضة مورد هدف منجر شده است.
روش بررسی: این تحقیق از نوع مطالعة اپیدمیولوژیک توصیفی- تحلیلی (مقطعی) می­باشد. جامعة مورد مطالعه شامل پروندة کلیة بیماران بستری شده با تشخیص نهایی سلولیت در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز در طی سه سال بوده است. با توجه به متغیرهای مورد بررسی، فراوانی کل عوارض سلولیت و سپس ارتباط آنها با هر یک از متغیرهای مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. داده­ها به روش آمار توصیفی و روش تحلیلی کای اسکویر و با نرم­افزارSPSS 15  تجزیه و تحلیل شد. سطح معنادار مورد استفاده در مطالعه 05/0P< بوده است.
یافته­ها: از 150 مورد که وارد مطالعه شدند: 3/25 درصد کل بیماران دچار عارضه شده­اند، 7/18 درصد از عوارض، آبسه بوده است،3/3 درصد از عوارض، فاشیت نکروزان بوده است، 7/0 درصد از عوارض، سپسیس بوده است،7/2 درصد از عوارض، ‌استئومیلیت بوده است و بین کل عوارض سلولیت با متغیرهای سن، جنس، شغل، مصرف داروهای تضعیف ­کنندة سیستم ایمنی، دیابت، و تزریق مواد مخدر ارتباط معناداری وجود نداشت؛ در حالی­که بین کل عوارض و ترومای وارده و همچنین سابقة گزش ارتباط معناداری وجود داشته است.
نتیجه­گیری: با توجه به ارتباط آماری معناداری که بین عوارض سلولیت و دو متغیر ترومای وارده و همچنین سابقة گزش وجود دارد، توجه بیشتر به وجود این دو متغیر مهم در تاریخچة بیماری، در مدیریت بهتر بیماری بیماران پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-Long K. Harrison's principles of intemal medicine infectious diseases. 16th ed. New York: McGraw-Hill, Medical; 2005. P. 1050-1.
2-Lafoort R. Andreoli TE, Cecil RL.Cecil essentials of medicine. 6th ed. Philadelphia, Pa: Saunders; 2004. P. 720-1.
 3-Mandell C. Principles and practice of infection disease. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2001. P. 1079-83.
4-Duzu L. Epidemiologic study of patients with cellulitis in Bejiing. Chinese Med J 2003;83(4):187-8.
5-Manair T. Cellulitis information. The Journal of university of Pensilvania medical center Philadelphia 2004; 11(1):25-30.
6-Baddour LM. Epidemiology of cellulitis. Clinical features and diagnosis 2006;12(8):39-48 .
7-Ellis Simonsen SM, van Orman ER, Hatch BE, Jones SS, Gren LH, Hegmann KT, et al. Cellulitis incidence in a defined population. Epidemiol Infect 2006;134(2):293-9.
8-Ingrid A. Prevalence abscess and cellulitis amoung infection Disease. 30rd ed. USA: Churchill; 2000. P. 579-81.
9-Bjornsdóttir S, Gottfredsson M, Thórisdóttir AS, Gunnarsson GB, Ríkardsdóttir H, Kristjánsson M,. Risk factors for acute cellulitis of the lower limb: a prospective case-control study. Clin Infect Dis 2005;41(10):1416-22.
10-Capdevila O, Grau I, Vadillo M, Cisnal M, Pallares R. Bacteremic pneumococcal cellulitis compared with Bacteremic cellulitis caused by Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2003;22(6):337-41.
11-Lewis RT. Soft tissue infections.  World J surg 1998;22(3):146-51.
12-Nwaorgu OGB, Awobem FJ, Onakoya PA, Awobem AA. Orbital cellulitis complicating sinusitis: a 15-year review. Nigerian Journal of  Surgical Research 2004;6(2):14-6.
 
 
13-Thorsteinsdottir B, Tleyjeh IM, Baddour LM. Abdominal wall cellulitis in the morbidly obese. Scand J Infect Dis 2005;37(8):605-8.
14-Manfredi R, Calza L, Chiodo F. Epidemiology and microbiology of cellulitis and bacterial soft tissue infection during HIV disease: a 10-years survey. J Cutan Pathol 2002;29(3):168-72 .
15-Morris AD. Cellulitis and erysipelas. Clin Evid (Online) 2008;2008:1708.