بررسی شیوع اختلال بلع (دیسفاژی) در بیماران بستری ‌شدة بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز در شش ماهة اول سال 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه گفتار درمانی، دانشکدة علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اختلال بلع، اختلال در حرکت لقمة غذا از دهان به معده به­علت آسیب­های عصبی حرکتی در مراحل بلع است. گفتار درمانگر در تیم درمانی اختلال بلع به ارزیابی و درمان توانبخشی می­پردازد، لذا اطلاعات پایه­ای دربارة شیوع و علل آن می­تواند در برنامه­های درمانی مؤثر باشد. هدف از این تحقیق شیوع­سنجی این اختلال در بین بیماران بستری شده است.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی گذشته­نگر، به صورت تصادفی 1860 پرونده از بیماران بستری شده در بیمارستان­های آموزشی اهواز بررسی شد. اطلاعات بر اساس وجود یا عدم وجود اختلال بلع، علل، شیوع سنی و جنسی، اختلالات گفتاری همراه و شیوع در بخش­های بیمارستانی از پرونده­ها استخراج و به چک­لیست NDPCS منتقل و جهت آنالیز به برنامة SPSS وارد شد.
یافته­ها: 2/4 درصد کل بیماران دارای اختلال بلع (مردان 4 درصد و زنان 5/4 درصد) بودند. بین میانگین شیوع اختلال بلع در دو جنس اختلاف معنادار دیده نشد (05/0<P). بالاترین علل اختلال بلع مربوط به بیماری­های نورولوژیک و بیشترین شیوع سنی آن مربوط به 10-0 سال است. بخش نورولوژی و داخلی به ترتیب بیشترین و کمترین میزان اختلال بلع را دارند.
نتیجه­گیری: گفتاردرمانگران ضمن توجه به عوامل سنی، علل شایع و بخش­های بیمارستانی باید مداخلات درمانی به­موقع را برای اختلال بلع بیماران انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


1-Rosenbek JC, Jones HN. Dysphagia in movement disorders. San Diego: Plural Pub; 2009. P. 3-12. (clinical dysphagia series;Vol 1).
2-Provencio-Arambula M, Provencio D, Hegde MN. Assessment of dysphagia in adults: resources and protocols in English and Spanish. San Diego: Plural Pub; 2007. p. 2-8.
3-Logemann JA. Evaluation and treatment of swallowing disorders. 2nd ed. Austin, Tex: PRO-ED; 1998.
4-Poorjavad M, Derakhshandeh F, Etemadifar M, Soleymani B. [Associated Factors with swallowing disorders in patients with multiple sclerosis]. J Isfahan Med Sch 2010;28(104):40-6. [In Persian]
5-Hartelius L, & Svensson P. Speech and swallowing symptoms associated with Pakinson’s disease and multiple sclerosis: a survey. Folia Phoniatr Logop 1994;46(1):9-17.
6-de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, Dartigues JF, Amaducci L, Lopez-Pousa S, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: The EUROPARKINSON Collaborative study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62(1):10-5.
7-Manikam R, Perman JA. Pediatric feeding disorders. J Clin Gastroenterol 2000;30(1):34-46.
8-Workinger MS. Cerebral palsy resource guide for speech-language pathologists. Trans Zamani P, Mousavi N. Tehran: Danjeh Pub; 2009. p. 72-80. [In Persian]
9-Perlam AL, Schulze-Delrieu K, editors. Deglutition and its disorders: anatomy, physiology, clinical diagnosis, and management. San Diego: Singular Pub. Group; 1997. P. 1-3.
10-Bloem BR, Lagaay AM, van Beek W, Haan J, Roos RA, Wintzen AR. Prevalence of subjective dysphagia in community residents aged over 87. BMJ 1990;300(6726):721-2.
11-Haynes WO, Pindzola RH. Diagnosis and evaluation in speech pathology. 6th ed. Boston: Pearson/Allyn and Bacon; 2004. P. 264-6.
12-Logemann JA. Update on clinical trials in Dysphagia. Dysphagia 2006;21(2):116-20.
13-American speech-language- hearing association. ASHA Supplement. Rockville, MD: ASHA, American Speech-Language-Hearing Association; 2002. p. 73-87.
14-Code C, Heron C. Services for aphasia, other acquired adult neurogenic communication and swallowing disorders in the United Kingdom, 2000. Disabil Rehabil 2003;25(21):1231-7.
15-Logemann JA, Veis S, Colangelo L. A screening procedure for oropharyngeal dysphagia. Dysphagia 1999;14(1):44-51.
16-Sokouti M, Montazeri V, Feyzi E. [Dysphagia after cancer of esophagus operation and its recure with endoscopic dilatation procedure ]. J Ardebil Med Sci 2009;9(2):150-6. [ In Persian]
17-Newman LA, Keckley C,  Petersen MC, Hamner A. Swallowing function and medical diagnoses in infants suspected of Dysphagia. Pediatrics 2001;108(6):E106.
18-Triadafilopoulos G, Hallstone A, Nelson-Abbott H, Bedinger K. Oropharyngeal and esophageal interrelationships in patients with nonobstructive dysphagia. Dig Dis Sci 1992;37(4):551-7.
19-Nagaoka K, Tanne K. Activities of the muscles involved in swallowing in patients with cleft lip and palate. Dysphagia 2007;22(2):140-4.