تأثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان

نویسندگان

1 مربی پرستاری.گروه پرستاری، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار رادیوتراپی و انکولوژی.گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز آموزشی درمانی گلستان.

3 مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی.گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت، مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اضطراب، افسردگی، تهوع و استفراغ شایع­ترین عوارض ناشی از شیمی­درمانی می­باشند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر ماساژ درمانی بر این عوارض ناشی از شیمی درمانی می­باشد.
 روش بررسی: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که تعداد 34 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی­درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اطمینان از ابتلا بیماران به درجاتی از افسردگی و اضطراب و داشتن تهوع و استفراغ در دوره­های قبلی، بیماران به­طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، فقط مراقبت­های معمول را دریافت و گروه مداخله علاوه بر آن، سه جلسه ماساژ پشت را دریافت کردند. 24 ساعت پس از هر ماساژ پرسشنامه­ها تکمیل گردید.
یافته­ها: از لحاظ اضطراب به­ترتیب در روزهای دوم تا چهارم با (03/0P=، 04/0P=، 0009/0P=) و افسردگی با (01/0P=،03/0P=، 03/0P=) اختلاف آماری معنادار مشاهده گردید، اما از لحاظ تهوع به ­ترتیب با (51/0P=،07/0P=، 29/ P=) و استفراغ با (8/0P=، 4/0 P=،53/0P=) اختلاف آماری معنادار نشد.
نتیجه­گیری: ماساژ می­تواند به­عنوان یک روش در دسترس و کم­هزینه جهت کاهش اضطراب و افسردگی به­کار گرفته شود. ماساژ باعث کاهش تهوع و استفراغ شده اما در حد معنادار نبوده است و انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


1-Hadi N. Health of mother and children. Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences and health services; 2005. p. 5-6.
2-Gemignani, ML. Disorders of the breast. In: Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE, editors. Danforth's obstetrics and gynecology. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 1219-67.
3-Saghafi Far F. The survey of some risk factors of breast cancer in shirazian of women 1991-1996 [dissertation]. Shiraz:  Shiraz University of Medical Sciences and health services; 1997. p. 1-88.
4-Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer statistics, 2008. CA Cancer J Clin 2008;58(2):71-96.
5-Heravi Karimui M, Poor Dehghan M, Jadid Milani M, Frootan SK, Aeen F. The influence of group consult  on sextual health of patient with breast cancer  in emem khomeini hospital of tehran. Scientific Journal of Forensic Medicine ( SJFM ) 2005;11(4): 201-6.
6-Roffe L, Schmidt K, Ernst E. A systematic review of guided imagery as an adjuvant cancer therapy. Psychooncology 2005;14(8):607-17.
7-Yen JY, Ko CH, Yen CF, Yang MJ, Wu CY, Juan CH. Quality of life, depression, and stress in breast cancer women outpatients receiving active therapy in Taiwan. Psychiatry Clin Neurosci 2006;60(2):147-53 .
8-So WK, Marsh G, Ling WM, Leung FY, Lo JC, Yeung M, et al. Anxiety, depression and quality of life among Chinese breast cancer patients during adjuvant therapy. Eur J Oncol Nurs 2010;14(1):17-22.
9-Haghighi SH . The effect of exercuse program on fatigue intensity of cancer patients who are under chemotherapy in ahwaz [dissertation]. Ahvaz:  Ahvaz University of Medical Sciences; 2004. p.9.
10-Corner J, Baily C, editor. Cancer nursing: care in context. Oxford: Blackwell Pub; 2008.
11-Redeker NS, Lev EL, Ruggiero J. Insomnia, fatigue, anxiety, depression, and quality of life of cancer patients undergoing chemotherapy. Sch Inq Nurs Pract 2000;14(4):257-90 .
12-Luckmann: Medical-Surgical Nursing Vol III .Translator: Barahimi N and etal. Tehran: Aeejj; 2004. P. 285-334.
 13-Grundy M, editor. Nursing in haematological oncology. 2nd ed. Edinburgh: Baillière Tindall Elsevier; 2006. P. 211-8.
14-Ahles TA, Tope DM, Pinkson B, Walch S, Hann D, Whedon M, et al. Massage therapy for patients undergoing autologous bone marrow transplantation. J Pain Symptom Manage 1999;18(3):157-63.
15-Cassileth BR, Vickers AJ. Massage therapy for symptom control: outcome study at a major cancer center. J Pain Symptom Manage 2004;28(3):244-9.
16-Jane SW, Wilkie DJ, Gallucci BB, Beaton RD. Systematic review of massage intervention for adult patients with cancer: a methodological perspective. Cancer Nurs 2008;31(6): E24-35.
17-E.Langhorne ME, Fulton JS, Otto SE, editors. Oncology nursing. 5th ed. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier; 2007. P. 713.
18-Quattrin R, Zanini A, Buchini S, Turello D, Annunziata MA, Vidotti C, et al . Use of reflexology foot massage to reduce anxiety in hospitalized cancer patients in chemotherapy treatment: methodology and outcomes. J Nurs Manag 2006;14(2):96-105.
19-Mokhtari Noori J, Sirati Nir M, Sadeghi Sharmeh M. Effect of foot reflexology massage and Bensone relaxation on anxiety. Journal of Behavioral Sciences 2009;3(2):159-165.
20-Mehling WE, Jacobs B, Acree M, Wilson L, Bostrom A, West J, et al. Symptom management with massage and acupuncture in postoperative cancer patients: a randomized controlled trial. J Pain Symptom Manage 2007; 33(3):258-66.
21-Billhult A, Bergbom I, Stener-Victorin E. Massage relieves nausea in women with breast cancer who are undergoing chemotherapy. J Altern Complement Med 2007;13(1):53-7.
22-Grealish L, Lomasney A, Whiteman B. Foot massage. A nursing intervention to modify the distressing symptoms of pain and nausea in patients hospitalized with cancer. Cancer Nurs 2000;23(3):237-43.
23-Campos de Carvalho E, Martins FT, dos Santos CB. A pilot study of a relaxation technique for management of nausea and vomiting in patients receiving cancer chemotherapy. Cancer Nurs 2007;30(2): 163-7.