اثر ورزش در سمیت ناشی از مرفین در کبد و کلیه موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه بهداشت حرفه ای دانشکدة بهداشت، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و مرکز تحقیقات سم شناسی، اهواز، ایران.

2 استاد گروه فیزیولوژی.مرکز تحقیقات فیزیولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی.گروه فیزیولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

4 دانشیار گروه پاتولوژی.گروه پاتولوژی، دانشکدة دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

5 کارشناس‌ارشد انفورماتیک. مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مرفین موجب اختلال در ارگان­های مختلف بدن می­شود. ورزش باعث کاهش ترکیبات استرس اکسیداتیو می­شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر ورزش بر روی آسیب­های حاصل از مرفین در کبد و کلیه در موش صحرایی است.
روش بررسی: موش­های صحرایی به­طور تصادفی به4 گروه شامل: 1- دریافت­کنندة مرفین، 2- دریافت­کنندة مرفین همراه با ورزش، 3- دریافت­کنندة حلال مرفین و4- دریافت­کنندة حلال مرفین همراه با ورزش (هر گروه 10 سر) تقسیم گردید. گروه­های 1و2 مرفین را در مدت 5 روز متوالی هر روز دو بار با دوز افزایشی روز اول mg/kg 5، روز دوم  mg/kg10، روز سوم mg/kg 20، روز چهارم mg/kg 40، و روز پنجم mg/kg50 (ip) دریافت نمودند. گروه­های 4 و 2 درون تریدمیل با موتور حرکت­دهندة تسمه برای مدت 10 روز متوالی، روزانه به مدت 1 ساعت با سرعت ثابت 17 متر در دقیقه به­صورت دویدن اجباری ورزش داده شد. 24 ساعت بعد از آخرین آزمایش، حیوانات با دوز بالای پنتوباربیتال کشته و از خون حیوانات جهت اندازه­گیریAST, ALT, ALP, BUN,CR  استفاده شد. بافت­های کبد و کلیه جدا و پس از رنگ­آمیزی با هماتوکسیلین وائوزین با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته­ها: مرفین موجب افزایش پارامترهای بیوشیمیایی(05/0P<) در مقایسه با حیوانات دریافت­کنندة سرم فیزیولوژی و موجب آسیب در بافت­های کبد و کلیه گردید. ورزش موجب کاهش آثار نامطلوب مرفین در بافت­های کبد و کلیه شد.
نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق پیشنهاد می­نماید ورزش موجب محافظت     بافت­های کبد و کلیه در مقابل آثار سمی حاصل از مرفین شده است.

کلیدواژه‌ها


1-MacPherson RD. The pharmacological basis of contemporary pain management. Pharmacol Ther 2000;88(2):163-85.
2-Stain-Texier F, Sandouk P, Scherrmann JM. Intestinal absorption and stability of morphine 6-glucuronide in different physiological compartments of  the  rat. Drug Metab Dispos 1998;26(5):383-7.
3-Pacifici GM, Bencini C, Rane A. Presystemic glucuronidation of morphine in humans and rhesus monkeys: Subcellular distribution of the UDP-glucuronyltransferase in the liver and intestine. Xenobiotica 1986;16(2):123-8.
‌4-Yue Q, von Bahr C, Odar-Cederlöf  I, Säwe JGlucuronidation of codeine and morphine in human liver and kidney microsomes: effect of inhibitors. Pharmacol Toxicol.1990;66(3):221-6.
5-Atici S, Cinel I, Cinel  L, Doruk  N, Eskandari G , Oral  U. Liver and kidney toxicity in chronic use of opioids: an experimental long term treatment model. J Biosci 2005;30(2):245-52.
6-Zhang YT, Zheng QS, Pan J, Zheng RL. Oxidative damage of biomolecules in mouse liver induced by morphine and protected by antioxidants. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2004;95(2):53-8.
7-Ahmadizadeh M, Razi Jalali M. Effect of vitamin C on morphine-induced liver and respiratory epithelial cells damage in rats. Biochem Cell Arch 2006;6(1):29-36.
8-Toki S, Yamano S. [Production of morphinone as a metabolite of morphine and its physiological role].Yakugaku Zasshi 1999;119(4):249-67. [Article in Japanese]
9-Nagamatsu K, Kido Y, Terao Y, Ishida T, Toki S. Studies on the mechanism of covalent binding of morphine metabolites to proteins in mouse. Drug Metab Dispos 1983;11(3):190-4.
10-TodakaT ,  IshidaT,  Kita  H,  Narimatsu S,  Yamano S. Bioactivation of morphine in human liver: isolation and identification of morphinone, a toxic metabolite. Biol Pharm Bull 2005;28(7):1275-80.
 
 
 
11-Sumathi T,Niranjali Devaraj S. Effect of Bacopa monniera on liver and kidney toxicity in chronic use of opioids. Phytomedicine 2009;16(10):897-903.
12-Khazaeinia T,  Ramsey AA, Tam YK. The effects of exercise on the pharmacokinetics of drugs. J Pharm Pharm Sci 2000;3(3):292-302.
13-van Baak MA. Influence of exercise on the pharmacokinetics of drugs. Clin Pharmacokinet 1990;19(1):32-43.
14-Shing CM, Peake JM, Ahern SM, Strobel NA, Wilson G, Jenkins DG, et al. The effect of consecutive days of exercise on markers of oxidative stress. Appl Physiol Nutr Metab 2007;32(4):677-85.
15-Yilmaz N, Erel O, Hazer M, Bagci C, Namiduru E, Gul E. Biochemical  assessments of retinol, alpha-tocopherol, pyridoxal--5-phosphate oxidative stress index and total antioxidant status in adolescent professional basketball players and sedentary controls. Int J Adolesc Med Health 2007;19(2):177-86.
16-Asghar M, George L, Lokhandwala MF. Exercise decreases oxidative stress and inflammation and restores renal dopamine D1 receptor function in old rats. Am J Physiol Renal Physiol 2007;293(3):F914-9.
17-Kakarla P, Vadluri G, Reddy Kesireddy S. Response of hepatic antioxidant system to exercise training in aging female rat. J Exp Zool A Comp Exp Biol 2005;303(3):203-8.
18- Alaei H, Borjeian L, Azizi M, Orian S. Pourshanazari A, Hanninen O. Treadmill running reverses retention deficit induced by morphine. Eur J Pharmacol 2006;536(1-2):138-41.
19-Eisenstein SA, Holmes PV. Chronic and voluntary exercise enhances learning of conditioned place preference to morphine in rats. Pharmacol Biochem Behav 2007;86(4):607-15.
20-Jornot L, Junod AF. Response of human endothelial cell antioxidant enzymes to hyperoxia. Am J Respir Cell Mol Biol 1992;6:107-115.
21-Stellar JR, Stellar E. The neurobiology of motivation and reward. New York: Springer-Verlag; 1985. p. 962-3.
22-Hao Y, Yang JY, Guo M, Wu CF, Wu MF. Morphine decreases extracellular levels of glutamate in the anterior cingulate cortex: an in vivo microdialysis study in freely moving rats. Brain Res 2005;1040(1-2):191-6.
23-Mallikarjuna K, Nishanth K, Hou CW, Kuo CH, Sathyavelu Reddy K. Effect of exercise training on ethanol-induced oxidative damage in aged rats. Alcohol 2009;43(1):59-64.
24-Navarro A, Gomez C, López-Cepero JM, Boveris A.  Beneficial effects of moderate exercise on mice aging: survival, behavior, oxidative stress, and mitochondrial electron transfer. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2004;286(3): R505-11
25-Koltyn KF. Analgesia following exercise: a review. Sports Med 2000;29(2):85-98.
 27-Hosseini M, Alaei HA, Naderi A, Sharifi MR, Zahed R. Treadmill exercise reduces self-administration of morphine in male rats. Pathophysiology 2009;16(1):3-7.
28-Sadipour KH, Sarkaki AR, Badavi M, Alaei HA. Effect of short-term forced exercise on naloxone induced withdrawal symptoms in morphine addicted male rats. Armaghane Danesh 2008;12(4):73-80.