تعیین مقدار و جداسازی هایپرسین‌ها در گیاه گل راعی مزرعه‌ای خوزستان به روش اسپکتروفتومتری ماورای بنفش مرئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فارماکوگنوزی.مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه فارماکوگنوزی، دانشکدة داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار گروه شیمی دارویی.گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دکتر داروساز.داروساز.

چکیده

زمینه و هدف: هایپرسین یک نفتودی آنترون با اثرات متعدد فارماکولوژیکی می­باشد. گیاه گل راعی مزرعه­ای با نام علمیHypericum triquetrifolium Turra  گیاهی است علفی، چند ساله و متعلق به خانوادة Hypericaceae می­باشد. این­گونه گیاهی در استان خوزستان به شکل خودرو می­روید. هدف، جداسازی و تعیین مقدار هایپرسین­ها از برگ، گل و ساقة گیاه گل راعی مزرعه­ای و نیز تعیین بهترین اندام جهت استخراج است.
 روش بررسی: پس از جمع­آوری و آماده­سازی گیاه (گل، برگ و ساقه)، عصارة  متانولی به کمک دستگاه سوکسله تهیه شد. برای تشخیص هایپرسین­ها طیف جذبی در ناحیة 620-500 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری UV-Visible گرفته و با طیف استاندارد مقایسه شد. تعیین مقدار هایپرسین­ها به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از منحنی استاندارد هایپرسین در طول موج  nm 590 انجام شد.
یافته­ها: میزان هایپرسین­ها در 100 گرم پودر خشک برگ، گل و ساقه به­ترتیب 310، 230 و 150 میلی­گرم تعیین گردید. طبق این نتایج، میزان هایپرسین­ها در برگ نسبت به گل و ساقه بیشتر است.
نتیجه­گیری: نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که میزان هایپرسین­ها در برگ نسبت به گل و ساقه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


 
1-Ghahraman A. Color Atlas of Iranian Flora. Research Institute of Forest and Rangelands publishing; 1996. p. 3071.
2-Mozaffarian V. A dictionary of Iranian plant names. Tehran: Farhang Moaser; 1996. p. 137.
3-Xu Y,Lu C. Raman spectroscopic study on structure of human immunodeficiency virus (HIV) and hypericin-induced photosensitive damage of HIV. Sci China C Life Sci 2005;48:117-32.
4-Miskorsty P. Hypericin--a new antiviral and antitumor photosensitizer: mechanism of action and interaction with biological macromolecules. Curr Drug Targets 2002;3:55-84.
5-Blank M, Lavie G, Mandel M, Hazan S, Orenstein A, Meruelo D, et al. Antimetastatic activity of the photodynamic agent hypericin in the dark. Int J Cancer 2004; 111:596-603.
6-Reichling J, Weseler A, Saller R. A current review of the antimicrobial activity of Hypericum perforatum L. Pharmacopsychiatry2001;34:116-8.
7-Carpenter S, Fehr MJ, Kraus GA, Petrich JW.Chemiluminescent activation of the antiviral activity of hypericin: a molecular flashlight. Proc Natl Acad Sci U S A 1994;91: 12273-7.
8-Jacobson JM, Feinman L, Liebes L, Ostrow N, Koslowski V, Tobia A, et al. Pharmacokinetics, safety, and antiviral effects of hypericin, a derivative of St. John's wort plant, in patients with chronic hepatitis C virus infection. Antimicrob Agents Chemoter 2001;45:517-24.
9-Sarris J, Kavanagh DJ. Kava and St. John's Wort: current evidence for use in mood and anxiety disorders. J Altern Complement Med 2009;15:827-36.
10-Couladis M, Baziou P, Verykokidou E, Loukis A. Antioxidant activity of polyphenols from Hypericum triquetrifolium Turra. Phytother Res 2002;16:769–70.
11-Apaydin S, Zeybek U, Ince I, Elgin G, Karamenderes C, Ozturk B, et al. Hypericum triquetrifolium Turra. extract exhibits antinociceptive activity in the mouse. J Ethnopharmacol 1999;67:307–12.
12-Bruni R, Sacchetti G. Factors affecting polyphenol biosynthesis in wild and field grown St. John’s Wort (Hypericum perforatum L. Hypericaceae/Guttiferae). Molecules 2009;14:682-725.
13-Knox JP, Dodge AD. Isolation and activity of the photodynamic pigment hypericin. Plant Cell Environment 1985;8:19-25.
14-Ayan AK, Cirak C. Variation of hypericins in Hypericum triquetrifolium Turra growing in different locations of Turkey during plant growth. Nat Prod Res 2008;22:1597-1604.
15-Xenophontos M, Stavropoulos E, Avramakis E, Navakoudis E, Dornemann D, Kotzabasis K. Influence of the developmental stage on the (proto)–hypericin and (proto) pseudohypericin levels of Hypericum plants from Crete. Planta Med 2007;73:1309-15.
16-Alali F, Tawaha K, Al-Eleimat T. Determination of hypericin content in Hypericum triquetrifolium Turra (Hypericaceae) growing wild in Jorden . Nat Prod Res 2004;18:147-51.