مقایسة اثر افزودن الانزاپین در مقابل پرفنازین بر درمان نگهدارندة بیماران دو قطبی نوع یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌پزشکی،گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دستیار روان‌پزشکی.گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی.گروه روان‌‌شناسی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اختلال دو قطبی از شایع­ترین اختلالات روان­پزشکی است. میزان شیوع آن در کل جمعیت، یک درصد می­باشد. این اختلال به­طور شایع در دوران جوانی شروع می­شود. 25 تا 50 درصد بیماران حداقل یک بار برای خودکشی تلاش جدی کرده­اند. با توجه به لزوم درمان نگه­دارنده و کاهش هزینه­ها برای بیمار، این مطالعه به مقایسة اثر داروی پرفنازین در مقابل الانزاپین در درمان نگه­دارنده بیماران می­پردازد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مداخله­ای می­باشد که روی 40 نفر از بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک 16 تا 50 سال که بر روی درمان نگه­دارنده بودند، به­مدت 6 هفته انجام شد. این بیماران در سال 1389 به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان گلستان اهواز مراجعه کرده بودند. شدت علایم با استفاده از معیار نمره­دهی مانیای یانگ در بدو ورود و هفته­های 3 و6 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. داده­ها توسط نرم­افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: در هر دو گروه پرفنازین و الانزاپین علایم در انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه تفاوت معنادار داشته است (000/0P= برای الانزاپین و001/0 P= برای پرفنازین). میزان بهبودی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشته است.
نتیجه­گیری: میزان بهبودی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشته است. که در تفسیر آن می­توان به دورة کوتاه مطالعه و نمونة کم و استفاده از آنتی­سایکوز در کنار تثبیت­کنندة خلق اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


1-Sadock BJ, Sadock VA.  Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry : behavioral sciences/clinical psychiatry. 10th ed. Philadelphia:Lippincott Williams&Wilkins; 2007. P. 528.
2-Rihmer Z, Angst J. Mood disorders: epidemiology. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed.  Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. P.1577.
3-Akiskal HS. Mood disorders: clinical featurs. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed.. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. P.1611.
4-Post RM, Altshuler LL. Mood disorder: treatment of bipolar disorder. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. P. 1661.
5-Rush AJ, Nierenberg AA. Mood disorder: treatment of depression. In: Sadock B J, Sadock VA, editors. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins: 2005. P. 1652.
6-Sadock BJ, Sadock VA.  Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. 10th ed. Philadelphia:Lippincott Williams&Wilkins;.2007. p. 560-561.
7-El-Mallakh RS, Ghaemi SN. Bipolar depression: a comprehensive guide. Washington, DC: American Psychiatric Pub; 2006. P.114.
8-Manji Husseini K, Bowden CL, Belmaker RH, editors. Bipolar medications mechanisms of action. Washington, DC: American Psychiatric Press; 2000. P. 383.
9-Tohen M, Chengappa KN, Suppes T, Zarate CA Jr, Calabrese JR, Bowden CL, et al. Efficacy of olanzapine in combination with valproate or lithium in the treatment of mania in patients partially nonresponsive to valproate or lithium monotherapy. Arch Gen Psychiatry 2002;59:62-9.
10-Kasper S, Hirschfeld Robert MA. Handbook of bipolar disorder: diagnosis and therapeutic approaches. New York: Taylor & Francis; 2005. P. 143.
11-Yatham LN, Vieta E, Young AH, Möller HJ, Paulsson B, Vågerö M. A double blind, randomized placebo- controlled trial of quetiapine as an add- on therapy to lithium or divalproex for the treatment of bipolar mania. Int Clin Psychopharmacol 2007;22:212-20.
12-Sachs GS, Grossman F, Ghaemi SN, Okamoto A, Bowden CL.Combination of a mood stabilizer with risperidone or haloperidol for treatment of acut mania: a double-blind, placebo-controlled comparison of efficacy and safety. Am J Psychiatry 2002;159:1146-54.
13-Vieta E, Goikolea JM. Atypical antipsychotic: newer options for mania and maintenance therapy. Bipolar Disord 2005;7:21-33.
14-Zarate CA Jr, Tohen M. Double-blind comparison of the continued use of antipsychotic treatment versus its discontinuation in remitted manic patients. Am J Psychiatry 2004;161:169-71.
15-Young RC, Biggs JT, Ziegler VE, Meyer DA. A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity. Br J Psychiatry 1978;133:429-35.
16-Shabani A, Akbari M, Dadashi M. Reliability and validity of bipolar Depression rating scale on an irainian sample.Arch Iran Med 2010; 13:217-22.
17-Bowden CL. Atypical antipsychotic augmentation of mood stabilizer therapy in bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2005;66:12-9.
18-Post RM, Altshuler LL. Mood disorder: treatment of bipolar disorder. In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, editors.  Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins;2009. p.1781.
19-muricio tohen.et all.relapse prevention in bipolar disorder,18 mounth compression of olanzapin plus mood stabilizer versus mood stabilizer alone,2004.184:337-345.