ارتباط یافته‌های سنتی‌گرافی کلیه با یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در کودکان مبتلا به عفونت تب‌دار مجاری ادراری

نویسندگان

1 استادیار، فوق تخصص نفرولوژی کودکان. گروه نفرولوژی کودکان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار گروه کودکان.گروه کودکان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 استاد گروه کودکان.مرکز تحقیقات دیابت، گروه کودکان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

4 متخصص کودکان.بیمارستان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری یکی از بیماری­های شایع و مهم کودکان است. علایم غیراختصاصی این بیماری در دوران شیرخوارگی و در کودکان خردسال، تشخیص عفونت ادراری فوقانی از تحتانی را مشکل می­سازد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین یافته­های پیلونفریت در اسکن کلیه با یافته­های بالینی و آزمایشگاهی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری تب­دار بوده است.
روش بررسی: این مطالعة آینده­نگر بر روی 83 شیرخوار و کودک یک ماه تا 8 ساله که به­دنبال عفونت ادراری تب­دار در بخش کلیة بیمارستان کودکان ابوذر بستری شده بودند، انجام شد. در 5 روز ابتدایی بستری بیماران، اسکن کورتکس کلیه با DMSA نشان­دار شده با تکنسیوم 99، سونوگرافی، VCUG، ESR، CRP، هموگلوبین، تعداد گویچه­های سفید خون و آنالیز کامل ادرار انجام شد.
یافته­ها: میانگین سنی بیماران ما 3/24 ماه و 82 درصد (68 نفر) از آنان دختر بودند. اسکن کلیه در 45 نفر از بیماران (2/54 درصد) علایم پیلونفریت حاد را نشان داد که سن متوسط آنان 2/30 ماه و شامل 9 پسر (20 درصد) و 36 دختر (80 درصد) بودند. مدت تب، میزان تب، لکوسیتوز، کم­خونی، پروتئینوری، ESR بالا و CRP مثبت، رابطة آماری معناداری با یافته­های پیلونفریت حاد در اسکن کلیه داشتند (05/0p<). برگشت ادرار به حالب­ها در 5/20 درصد از بیماران مشاهده شد که رابطة معناداری با یافته­های پیلونفریت حاد در اسکن کلیه نداشت.
نتیجه­گیری: گرچهبا انجام اسکن کورتکس کلیه در طی ابتلا به عفونت تب­دار مجاری ادراری می­توان درگیری کلیه و قطب مبتلای آن را مشخص نمود، برخی از یافته­های بالینی و آزمایشگاهی قادرند ایجاد علایم پیلونفریت را در اسکن کلیه پیش­گویی کنند و نیاز به بررسی­های بیشتر برای تشخیص عوارض احتمالی در آینده را مطرح نمایند.

کلیدواژه‌ها


1-Rushton HG. Urinary tract infections in children.Epidemiology, evaluation, and management. Pediatr Clin North Am 1997;44:1133–69.
2-Ataei N, Safaian B, Madani A, Esfahani ST, Ataei F. The importance of 99m-Tc DMSA renal scintigraphy in evaluation of renal lesions in children with acute pyelonephritis. Acta Med Iran 2008;46:399–404.
3-Jodal U, Lindberg U. Guidelines for management of children with urinary tract infection and vesico-ureteric  reflux. Recommendations from a Swedish state-of-the-art conference. Swedish Medical Research Council. Acta Paediatr Suppl 1999;88:87-9.
4-Stock JA, Wilson D, Hanna MK. Congenital  reflux  nephropathy  and  severe  unilateral  fetal  reflux. J Urol 1998;160:1017-8.
5-Hoberman A, Charron M, Hickey RW, Baskin M, Kearney DH, Wald ER. Imaging studies after a first febrile urinary tract infection in young children. N Engl J Med 2003;348:195-202.
6-Gordon I, Barkovics M, Pindoria S, Cole TJ, Woolf AS. Primary vesicoureteric reflux as a Predictor of renal  damage in children hospitalized with urinary tract infection:a systematic review and meta-analysis. J Am Soc  Nephrol 2003;14:739-44.

7-Jaksic E, Bogdanovic R, Artiko V, Saranovic DS, Petrasinovic Z, Petrovic M, et al. Diagnostic role of initial renal cortical scintigraphy in children with the first episode of acute pyelonephritis. Ann Nucl Med 2011;25:37-43.

8-Craig JC, Wheeler DM, Irwig L, Howman-Giles RB. How accurate is dimercaptosuccinic acid scintigraphy for the diagnosis of acute pyelonephritis? A meta-analysis of experimental studies. J Nucl Med 2000;41:986–93.
9-Hoberman A, Chao HP, Keller DM, Hickey R, Davis HW, Ellis D. Prevalence of urinary tract infection in febrile infants. J Pediatr 1993;123:17–23.
10-Benador D, Benador N, Slosman DO, Nussle D, Mermillod B, Girardin E. Cortical scintigraphy in the evaluation of renal parenchyma changes in children with pyelonephritis. J Pediatr 1994;124:17–20.
11-Ataei N, Madani A, Habibi R, Khorasani M. Evaluation of acute pyelonephritis with DMSA scans in children presenting after the age of 5 years. Pediatr Nephrol 2005;20:1439–44.
12-Kassir K, Vargas-Shiraishi O, Zaldivar F, Berman M, Singh J, Arrieta A. Cytokine profiles of pediatric patients treated with antibiotics for pyelonephritis: potential therapeuticimpact. Clin Diagn Lab Immunol 2001;8:1060-3.
13-Oregioni O, Delaunay P,  Bruna P,  Gaudart A, Lemichez E, Boguet P, et al . Urinary  interleukin-8  is elevated  in urinary tract infections indepently of the causative germs. Cytokine 2005;31:415-8.
 14-Dacher JN, Hitzel A, Avni FE, Vera P. Imaging strategies in pediatric urinary tract infection. Eur Radiol 2005;15:1283–8.
15-Garin E, Olavarria F, Araya C, Broussain M, Barrera C, Young L. Diagnostic significance of clinical and laboratory findings to localize site of urinary infection. Pediatr Nephrol 2007;22:1002–6.
16-Hitzel A, Liard A, Vera P, Manrique A, Menard JF, Dacher JN. Color and power Doppler sonography versus DMSA scintigraphy in acute pyelonephritis and in prediction of renal scarring. J Nucl Med 2002;43:27–32.
17-Hardy RD, Austin JC. DMSA renal scans and the top-down approach to urinary tract infection. Pediatr Infect Dis J 2008;27:476–7.
18-Camacho V, Estorch M, Fraga G, Mena E, Fuertes J, Hernandez MA, et al. DMSA study performed during febrile urinary tract infection: a predictor of patient outcome? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004;31:862–6.
19-Foresman WH, Hulbert WC Jr, Rabinowitz R. Does urinary tract ultrasonography at hospitalization for acute pyelonephritis predict vesicoureteral reflux? J Urol 2001;165:2232-4.