بررسی ارتباط سطح سرمی (hs-CRP) High Sensitivity C-Reactive Protein با نتیجۀ آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دارای تست ورزش مثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حرفه‌ای پزشکی، عضو رسمی باشگاه پژوهشگران جوان. باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران.

2 استادیار گروه کاردیولوژی. گروه کاردیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شواهد تجربی و کلینیکی حاکی از آن است که فرآیندهای التهابی یک فاکتور مهم در ایجاد آترواسکلروز و پارگی پلاک­های آترواسکلروتیک می­باشند. در این مطالعه هدف، بررسی ارتباط بین سطح سرمی پپتید c واکنشی با حساسیت بالا ( (hs-CRP به عنوان یک نشانه التهابی غیر تهاجمی، و قابلیت غربالگری آن در تشخیص آترواسکلروز و وسعت درگیری عروق کرونر می باشد.
روش بررسی: این مطالعه بر روی 87 بیماری انجام شده است که شکایت درد قفسه صدری داشته و متعاقب آن به دلیل تست ورزش مثبت، جهت انجام  آنژیوگرافی عروق کرونر ارجاع داده شده­اند. سطح سرمی hs-CRP در تمامی این بیماران به صورت کمی اندازه­گیری شد. بیماران مبتلا به اختلال عملکردی قلب، بیماری­های روماتیسمی و عفونی از مطالعه حذف شدند. بیماران بر اساس نتیجه آنژیوگرافی به دو گروه تقسیم شدند: گروه 1 شامل 47 بیمار(24 مرد و 23 زن) دارای نتیجه آنژیوگرافی نرمال و گروه 2 شامل 40 بیمار (28 مرد و 12 زن) دارای نتیجه آنژیوگرافی غیرنرمال. آنالیزها با نرم­افزار SPSS نسخه 15 انجام شد.
یافته­ها: بین سن، جنس و وجود دیابت در دو گروه 1 و 2 از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود داشت (05/0P<). میانگین سطح سرمی hs-CRP بین دو گروه مشابه بود. بین سطح سرمی hs-CRP و نتیجه آنژیوگرافی عروق کرونر ارتباط معنادار آماری وجود نداشت.
نتیجه­گیری: در این مطالعه بین سطح سرمی hs-CRP و ایسکمی ناشی از تست ورزش و نیز وجود و وسعت آترواسکلروز عروق کرونر ارتباط واضحی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


1-Wilhelmsen L, Wedel H, Tibblin G.. Multivariate analysis of risk factors for coronary heart disease. Ciculation 1973;48(5):950-8.
2-Danesh J, Wheeler JG, Hirschfield GM, Eda S, Eiriksdottir G, Rumley A, et al. C-reactive protein and other circulating markers of inflammation in the prediction of coronary heart disease. N Engl J Med 2004;350(14):1387–97.
3-Zebrack JS, Muhlestein JB, Horne BD, Anderson JL. C-reactive protein and angiographic coronary artery disease: independent and additive predictors of risk in subjects with angina. J Am Coll Cardiol. 2002;39(4):632-7.
4-Burke AP, Tracy RP, Kolodgie F, Malcom GT, Zieske A, Kutys R, et al. Elevated C-reactive protein values and atherosclerosis in sudden coronary death: association with different pathologies. Circulation 2002;105(17):2019-23.
5-Kervinen H, Palosuo T, Manninen V, Tenkanen L, Vaarala O, Manttari M. Joint effects of C-reactive protein and other risk factors on acute coronary events. Am Heart J 2001;141(4):580-5.
6-Ridker PM, Buring JE, Cook NR, Rifai N. C-reactive protein, the metabolic syndrome, and risk of incident cardiovascular events: an 8-year follow-up of 14 719 initially healthy American women. Circulation 2003;107(3):391-7.
7-Rutter MK, Meigs JB, Sullivan LM, D'Agostino RB Sr, Wilson PW. C-reactive protein, the metabolic syndrome, and prediction of cardiovascular events in the Framingham Offspring Study. Circulation 2004;110(4):380-5.
8-Wilson PW, Pencina M, Jacques P, Selhub J, D'Agostino R Sr, O'Donnell CJ. C-reactive protein and reclassification of cardiovascular risk in the Framingham Heart Study. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2008;1(2):92-7.
9-Ridker PM. Clinical application of C-reactive protein for cardiovascular disease detection and prevention. Circulation 2003;107(3):363-9.
10-Roberts WL, Moulton L, Law TC, Farrow G, Cooper-Anderson M, Savory J, et al. Evaluation of nine automated high-sensitivity C-reactive protein methods: implications for clinical and epidemiological applications. Part 2. Clin Chem 2001;47(3):418-25.
11- Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, Lippy P. Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular medicine . 9th ed. Philadelphia : Saunders Elsevier Press; 2012: Parts I,III,VII
12-Geluk CA, Post WJ, Hillege HL, Tio RA, Tijssen JGP, van Dijk RB, et al. C-reactive protein and angiographic characteristics of stable and unstable coronary artery disease: data from the prospective PREVEND cohort. Atherosclerosis 2008;196(1):372-82.
13-Arroyo-Espliguero R, Avanzas P, Cosin-Sales J, Aldama G, Pizzi C, Kaski JC. C-reactive protein elevation and disease activity in patients with coronary artery disease. Eur Heart J 2004;25(5):401-8.
14-Zairis MN, Papadaki OA, Manousakis SJ, Thoma MA, Beldekos DJ, Olympios CD, et al. C-reactive protein and multiple complex coronary artery plaques in patients with primary unstable angina. Atherosclerosis 2002;164(2):355-9.
15-Miller M, Zhan M, Havas S. High attributable risk of elevated C-reactive protein level to conventional coronary heart disease risk factors: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Int Med 2005;165(18):2063-8.
16-Shehadeh J, Lewis BS, Weisz G, David M, Ashkenazi T, Halon DA. Relation between C-reactive protein, treadmill exercise testing, and inducible myocardial ischemia. Am J Cardiol 2004;93(5):614-7.
17-Veselka J, Prochazkova S, Duchonova R, Bolomova I, Urbanova Ta, Tesar D, et al. Relationship of C-reactive protein to presence and severity of coronary atherosclerosis in patients with stable angina pectoris or a pathological exercise test. Coron Artery Dis 2002;13(3):151-4.
18-Shah T, Newcombe P, Smeeth L, Addo J, Casas JP, Whittaker J, et al. Ancestry as a determinant of mean population C-reactive protein values: implications for cardiovascular risk prediction. Circ Cardiovasc Genet 2010;3(5):436-44.
19-Mackenzie I, Woodhouse J. C-reactive protein concentrations during bacteraemia: A comparison between patients with and without liver dysfunction. Intensive Care Med 2006;32(9):1344-51.