بررسی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ویژگی­های فردی، علمی وحرفه­ای اساتید از عوامل مهم در برقراری ارتباطات مؤثر دانشجو با استاد می­باشند. هدف اصلی از انجام این مطالعه تعیین عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز می­باشد.
روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز تشکیل دادند. نمونه­ها با روش طبقه­ای و تصادفی از بین دانشکده­ها و رشته­های تحصیلی مختلف انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز بوسیله پرسشنامه گردآوری شدند. معیار سنجش دیدگاه افراد، مقیاس 5 قسمتی لیکرت  بود.
یافته­ها: بر اساس نتایج مطالعه، 8/63 درصد داتشجویان تأثیر ویژگی­های فردی، اخلاقی و شخصیتی استاد در برقراری ارتباط مؤثر را زیاد و 4/23 درصد اثر آنها را بسیار زیاد ارزیابی کردند و در بین این عوامل، عامل"اخلاق و تواضع استاد" و نیز "صمیمیت استاد" بیشترین تأثیر را از دیدگاه دانشجویان داشتند. در زمینه تأثیر عوامل حرفه­ای و علمی اساتید، 7/48 درصد تأثیر این عامل را زیاد و 7/30 درصد بسیار زیاد معرفی کردند. در زمینه تأثیر عوامل محیطی و فیزیکی محل کار استاد، 4/42 درصد بی­تأثیر، 7/4 درصد تأثیر این عوامل را بسیار کم، 8/13 درصد کم،3/25 درصد زیاد و 8/13 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردند.
نتیجه­گیری: تحقیق حاضر و سایر تحقیقات نشان می­دهند از بین عوامل مختلف فردی، اخلاقی، حرفه­ای و محیط کار، عوامل فردی و اخلاقی تأثیر بیشتری در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو دارد.
 

کلیدواژه‌ها


 
1-IranNejhadParizi M, Sasan Gohar P. [Organization and Management: From Theory to Practice]. 5th ed. Tehran: Bank e Markazi Publication, ISSN: 8-21-6239-964; 2001. p. 343. [In Persian].
2-Rabinz S, Senzo D. [Basic of Management]. Trans by Aarabi M. Tehran: Cultural Research Burea Publication, ISSN:964-5799-03-1; 2000. p. 364. [In Persian]
3-Moghimi M. [Organization and Management: Research Approach]. 2nd ed. Tehran: Termeh; 2001. P. 311. [In Persian].
4-Shaabani H. [Research and Education Skills]. Tehran: Samt; 1992. P. 150. [In Persian]
5-Sutkin G, Wagner E, Harris I, Schiffer R. What makes a good clinical teacher in medicine? A review of the literature. Acad Med 2008;83(5):452-66.
6-Espeland K, Shanta L. Empowering versus enabling in academia. J Nurs Edu 2001;40(8):342-6.
7-Paterson B, Crawford M. Caring in nursing education: an analysis. J Adv Nurse 1994; 19(1):164-73.
8-Shakornia A, Motlagh I. [View of Avaz Jundishapur university of medical sciences Student relative to Teacher evaluation].  Iran J  EduMed  Sci 2005;5(2):109-17. [In Persian].
9-Ghadami A. [Study on affective factors on Relationship between Teacher and Student in view of Students of Arak University of Medical Sciences]. Iran J Edu  Med Sci 2007;7(1):149-54. [In Persian]
10-Mazlomi S. [Survey on characters of a Good Teacher in view of Students of Shahid Sadoghi University of Medical Sciences]. Iran J Edu  Med Sci 2000;2(8):104-109. [In Persian]
11-Ashraf H, Sabri M, HaghPanah S. [Determination of most important factors affecting assessment of Teacher in view of Students]. Iran J Edu  Med Sci 2002; 2(8):14-15. [In Persian].
12-IranFar SH, Azizi F, Velai N. [Status of communication skills of Teachers of Kermanshah University of Medical Sciences and its roles on students evaluation]. Behbod J 2000;4(7):1-8. [In Persian]
13-Ghorbani R, Haji Aghajani S. [Survey on view of students of Para clinic and Nursing School of Semnan University of Medical Sciences about characters of a Good Teacher]. Semnan of medical sciences 2008; Vol10 (2):77-83. [In Persian]