بررسی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل‎های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه هوشبری.گروه هوشبری، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت محیط.گروه بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 مربی گروه هوشبری و دانشجوی Ph.D آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

4 کارشناس هوشبری.اتاق عمل جنرال، بیمارستان ولی عصر(عج)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

5 کارشناس علوم آزمایشگاهی.آزمایشگاه، درمانگاه ولیعصر(عج)، دولت آباد، کرمانشاه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم­ترین راه­های انتقال عفونت­های بیمارستانی خون  می­باشد. بیماری­هایی از قبیل هپاتیت و ایدز احتمال انتقال از طریق وسایل بیهوشی و مانیتورینگ آلوده به خون به بیماران و پرسنل اتاق عمل دارد. لذا ارزیابی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی بر روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ می­تواند شاخصی برای تعیین میزان خطر و احتمال مواجهه پرسنل و بیماران با منبع احتمالی عفونت باشد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی در ماه­های دی و بهمن سال 1388 بر روی 140 عدد از وسایل بیهوشی و مانیتورینگ موجود در اتاق    عمل­های بیمارستان­های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت. وسایل مورد بررسی عبارت بودند از: کابل­های الکتروکاردیوگرام، کاف فشارسنج، کیسه ذخیره اکسیژن(بگ)، پروب پالس اکسی­متر، صفحه کنترل ونتیلاتور، پیچ فلومترهای O2 وN2O و تیغه لارینگوسکوپ.
یافته­ها: 57/13درصد از نمونه­ها به خون قابل مشاهده و 14/32 درصد به خون مخفی آلوده بودند. بیشترین آلودگی خونی مربوط به کابل­های الکتروکادیوگرام و کمترین آلودگی مربوط به تیغه لارینگوسکوپ بود.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته­های به دست آمده میزان آلودگی خونی وسایل بالا بوده که­ می­تواند نشان­دهنده عدم رعایت استانداردهای گندزدایی در این بیمارستان­ها باشد. توصیه­هایی برای کاهش خطرات ناشی از آلودگی خونی عبارتند از: برنامه­ریزی برای گندزدایی استاندارد وسایل، آموزش دوره­ای   روش­های کنترل عفونت به پرسنل، استفاده از وسایل یکبارمصرف، تهیه وسایل با طراحی مناسب.

کلیدواژه‌ها


1-Breathnach AS. Nosocomial infection. J Med 2005;37(10):557-61.
2-Rachael JN. Pervaleanse of visible and occult blood on airway management equipment used outside the operation room [dissertation].. Maryland: Uniformed services University of health sciense betheda MD;  1999.
3-Hakimzadeh K. [Guideline for prevention of  Hepatitis and AIDS]. Tehran: Negarandeh ;2002. P. 1-10. [In Persian]
4-Mortazavi Y, Nasiri E. Contamination of  anesthetic machine with common method of disinfection in operation room. Res J Microbiol. 2006;1(6):546-9. 
5-Sabir N, Ramachander V. Decontamination of anesthetic equipment. Continiuing Education in Anesthesia, Critical Care and Pain 2004;4(4):103-6.
6-Perry SM Monaghan WP. The prevalence of visible and/or occult blood on anesthesia and monitoring equipment. AANA J 2001; 69(1):44-8.
7-Hall JR. Blood contamination of anesthesia equipment and monitoring equipment. Anesth Analg 1994;78(6):1136-9.
8-Global epidemic data and  statistics [Internt].2012 Oct 29 [cited   2012 Nov 4].  Available from: http://WWW.WHO.int /HIV /data              
9-Brook JF., Botel JS., Morth SA. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology . Trans by Arjmand M, Sotoodehnia A. Tehran: Nasale farad; 1383.
10-Ebrahimi Dariani N. [Viral Hepatitis and Autoimmune]. Tehran: Teimorzadeh, Tabib; 1999. P.  69-180. [In Persian]
11-Hepatitis A Information for Health Professionals[Internet].2010 Nov 23[cited   2012 Nov 4]. Available from: http://www.cdc.gov/hepatitis/.   
12-Leelanukrom Ruenreog , Pancharoen Chitsanu. Anesthesia in HIV-infected children. Paediatr Anaesth . 2007 Jun;17(6):509-19.
13-Parthasarathy S, Ravishankar M.  HIV and anesthesia. Indian J Anesth 2007;5(2):91-9.
14-American Association of Nurse Anesthetists. Infection Control Guide for Certified Registered Nurse Anesthetists. [Internt].2008 Oct 28 [cited   2012 Nov 3] Available from: URL: http://www.aana.com/infection control.aspx.         
15-Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008[Internet]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Disinfection-Nov-2008.pdf.page:21-23,29-43. /
16-Morell RC , Ririe D, James RL , Crews DA, Huffstetler K. A survey of laryngoscope contamination at a University and a community hospital. Anesthesiology 1994;80(11):960.
17-Philips RA, Monaghan WP: Incidence of visible and occult blood on laryngoscope blades and handles, AANA J 1997;65(3):241-6.
18-Baillie JK, Sultan P, Graveling E, Forrest C, Laforg C. Contamination of anaesthetic machines with pathogenic organisms. Anesthesia 2007;62(12):1257-8.
19-Hadavi M, Asar SH, Rezaian M. Visible  and occult blood frequency on Anesthetic and monitoring equipments  in Operation  rooms. Journal of  Rafsanjan University of medical Sciences 2003; 2(2):p 22-5. [In Persian]                   
20-Stoelting RK, Miller RD. [Basdics of Anesthesia]. Trans by Moradi Moghadam M, Shahrami R, Ostovari A, Mirkheshti A. 2nd ed. . Tehran: Andisheh Rafiaa;2008.[In Persian]
21-Nikravan Mofrad M, Shiri H. [Critical Care in ICU]. 9th ed. Tehran: Noore Danesh; 2005. P. 21. [In Persian]